Alimenty na dziecko


Alimenty to obowiązkowe i regularne świadczenie pieniężne jakie rodzice są obowiązani łożyć na swoje dziecko, a które muszą pokryć wydatki związane z jego utrzymaniem się.  Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice są obowiązani do zapewnienia środków utrzymania dla dziecka do czasu kiedy nie będzie ono samo w stanie się utrzymać, chyba że dochody z majątku dziecka pokrywają jego koszty utrzymania. W przypadku rozstania się rodziców z pozwem o alimenty na dziecko występuje w jego imieniu ten z rodziców, który sprawuje opiekę nad nim. Alimenty, a właściwie obowiązek ich łożenia na dziecko są niezależne od tego czy pochodzą ono z małżeństwa, czy nie. Obowiązek alimentacyjny co do dziecka pozamałżeńskiego istnieje od momentu jego urodzenia się, a nie od uznania dziecka lub sądowego ustalenia ojcostwa. Warto pamiętać, iż alimenty na dziecko są obligatoryjnym elementem w wyroku ustalającym rozwód lub separacje. Więcej na temat rozwodu znajduje się tutaj - Rozwód - przesłanki jego uzyskania, jak wygląda wyrok.


Jak długo trwa obowiązek alimentacyjny rodzica względem dziecka -Alimenty

Obowiązek alimentacyjny rodzica względem dziecka trwa od momentu jego narodzin do czasu jego usamodzielniania się. W kodeksie rodzinnym i opiekuńczym nie ma żadnej granicy wiekowej  po której ustępuje obowiązek alimentacyjne względem dziecka.  Nawet jeżeli dziecko jest pełnoletnie, ale kontynuuje naukę i w związku z tym nie jest w stanie podjąć pracy zarobkowej, to należą się mu alimenty. W zasadzie w wyjątkowych wypadkach obowiązek alimentacyjny może trwać o wiele dłużej, np. gdy ze względu na ciężką chorobę lub orzeczenie o niepełnosprawności dziecko nie jest w stanie podjąć pracy zarobkowej i w związku z tym samodzielnie się utrzymać . Należy przy tym pamiętać o kilku zasadach wynikających z praktyki i orzecznictwa Sądu Najwyższego, o których poniżej.


Alimenty na dziecko -Kiedy można uchylić się od ich Płacenia:

- Można uchylić się od obowiązku płacenia alimentów na pełnoletnie dziecko które studiuje, gdy ma wyuczony zawód i zaniedbuje naukę, osiągając w niej słabe wyniki;

- Gdy pełnoletnie dziecko posiada możliwości zarobkowe i jest w stanie samodzielnie się utrzymać, ale nie podejmuje w tym zakresie żadnych starań, można w takim wypadku odmówić mu płacenia alimentów;

- Istnieje możliwość uchylenia się od płacenia alimentów na pełnoletnie dziecko w sytuacji gdy pociągnęłoby to dla zobowiązanego pozbawienia się środków koniecznych do zaspokojenia jego podstawowych potrzeb życiowych;

- Obowiązek łożenia alimentów na dziecko które pozostaje w związku małżeńskim obciąża w pierwszej kolejności jego małżonka przed jego rodzicami;

- Można uchylić się od płacenia alimentów na dziecko, jeżeli dochody osiągane z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów związanych z jego utrzymaniem i wychowaniem;


alimenty  - Zasady ustalania ich wysokości


1. ZASADA RÓWNEJ STOPY ŻYCIOWEJ - Alimenty 

Wysokość alimentów jest ustalana między innymi na podstawie zasady równej stopy życiowej, oznacza to że wysokość zobowiązania alimentacyjnego     względem dziecka zależy od stopy życiowej zobowiązanego do płacenia alimentów, albowiem dziecko ma prawo do zachowania takiej samej stopy życiowej/poziomu życia jak jego rodzice.  Zasada ta nie oznacza, że dziecku należy się proporcjonalny udział w dochodach rodzica, chodzi tu o zaspokojenie podstawowych potrzeb dziecka, zbliżonych z potrzebami rodziców, przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb związanych z uprawnionym do alimentów dzieckiem takich jak, jego wiek, stan zdrowia, konieczność kształcenia, etc. 


2. Usprawiedliwione  potrzeby małoletniego i możliwości majątkowe i zarobkowe zobowiązanego - Alimenty

Wysokość świadczenia alimentacyjnego jest ustalana na podstawie potrzeb małoletniego i możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanego, czyli rodzica. Oznacza to że wysokość alimentów musi być odpowiednio dostosowana do dochodów osiąganych przez zobowiązanego do ich płacenia rodzica, przy równoczesnym wzięciu pod uwagę podstawowych potrzeb dziecka związanych z jego utrzymaniem. Przy ustalaniu możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do płacenia alimentów, bierze się nie tylko jego realne dochody, ale i te jakie mógłby teoretycznie osiągnąć przy dochowaniu należytej staranności.


3. Zakres osobistych starań o utrzymania i wychowanie dziecka - alimenty

Przy ustalaniu wysokości świadczenia alimentacyjnego od zobowiązanego rodzica uwzględnia się osobisty wkład i starania w wychowanie i  utrzymanie dziecka. Powoduje to realne zmniejszenie zasądzonej od zobowiązanego kwoty alimentów.


Alimenty - podwyższenie, obniżenie, uchylenie

W razie zmiany stosunków, czyli okoliczności można w każdym czasie odpowiednio żądać obniżenia lub podwyższenia alimentów na dziecko, jednakże zmiana ta musi być istotna. W wypadku gdy dziecko będzie już pełnoletnie i w stanie się utrzymać można złożyć pozew o uchylenia alimentów. Należy pamiętać, iż alimenty nie zostają uchylone samoistnie, za każdym razem trzeba wnieść pozew do Sądu. 


                Adwokat Patryk Riedel - Kancelaria Adwokacka - Wodzisław Śląski, Jastrzębie-Zdrój, Katowice