Alimenty po uzyskaniu przez dziecko pełnoletności


Kiedy musisz płacić alimenty na dorosłe dziecko?


Ukończenie przez dziecko osiemnastu lat nie odbiera mu praw do świadczenia alimentacyjnego. Obowiązkiem płatnika alimentów jest płacenie ich na dziecko do chwili, aż będzie ono mogło utrzymać się samodzielnie. Warto zadać pytanie komu płacić alimenty, gdy dziecko jest już dorosłe? Czy płaci się je samemu dziecku?, jego matce?, ojcu?, czyli rodzicowi, który miał opiekę nad dzieckiem w wyroku sądowym? Czasami może być tak, że może zachodzić konieczność płacenia alimentów na własne dziecko po ukończeniu pełnoletności, np. kiedy dorosłe dziecko idzie na studia. W przypadku kiedy dorosłe dziecko jest niezdolne do pracy, czy samodzielnej egzystencji, np. z powodu ciężkiej choroby, to alimenty należy płacić o wiele dłużej, możliwe że nawet do końca życia pełnoletniego dziecka.


Kto komu płaci alimenty i jak je ma płacić.


Wyrok dotyczący świadczenia alimentacyjnego zazwyczaj zawiera stwierdzenie, o zasądzeniu przez Sąd od jednego z rodziców określonej kwoty miesięcznych alimentów na rzecz dziecka, która ma być uiszczana do określonego dnia każdego miesiąca. Alimenty płacone są do rąk przedstawicielki lub przedstawiciela ustawowego małoletniego dziecka (ojca lub matki). Znaczenie formuły: ,,płatnych do rąk" nie oznacza, że alimenty mają być płacone w gotówce do ręki osoby, która sprawuje bieżącą opiekę (pieczę) nad niepełnoletnim dzieckiem. Wystarczy, że osoba płacąca alimenty będzie miała dowód ich uiszczenia, np. potwierdzenie przelewu, pokwitowanie. Formuła ,,płatnych do ręki" to zapis ogólny, wynika z tego, że np. są osoby które nie posiadają konta bankowego, np. osoby w podeszłym wieku. W razie opóźnienia wpłat, rodzic zobowiązany do płacenia alimentów płaci wraz z nimi odsetki przewidziane ustawą. Innymi słowy, z wyroku sądowego wynika, że płatnik alimentów musi płacić je na ręce drugiego rodzica, który pełni funkcję ustawowego przedstawiciela dziecka, które jest małoletnie i pozostaje pod władzą rodzicielską do osiągnięcia dorosłości. Małoletnie dziecko nie może samodzielnie ubiegać się o alimenty i występować o nie do Sądu. Nie może również pobierać pieniędzy przelewanych przez płatnika alimentów. Standardowy zapis w wyrokach o alimenty, czy o rozwód, które zawierają zapisy o alimenty brzmi: ,, zasądza od pozwanego na rzecz małoletniego dziecka alimenty w danej kwocie, które są płatne konkretnego dnia danego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat".


Ile wynoszą alimenty na dorosłe dziecko?


W naszym regionie, czyli na Śląsku, gdzie mamy dużo zakładów pracy, w tym przede wszystkim kopalni węgla kamiennego alimenty na pełnoletnie dziecko wynoszą w przybliżeniu od 800 złotych w górę. Może być to kwota o wiele wyższa, np. 1.500 złotych. Jeśli pełnoletnie dziecko uczęszcza na studia, to alimenty mogą wynieść nawet 2.500 złotych. Były już takie przypadki, oczywiście wszystko zależy w jaki sposób prowadzi się sprawę, jak Sąd do tego podejdzie oraz od okoliczności danej sprawy.


Dlaczego wysokość alimentów jest tak różna?


Dlaczego nie ma wcześniej określonej sumy alimentów, która mogłaby zostać przyznana w danej sytuacji? W trakcie rozstrzygania Twojej kwestii dotyczącej alimentów na rzecz dorosłego dziecka, Sąd będzie brał pod uwagę różnorodne aspekty:


- uzasadnione wymagania dziecka,

- kondycję zdrowotną dziecka,

- starania dziecka o niezależność,

- zarobki oraz majątek rodzica zobowiązanego do alimentacji,

- wiek oraz stan zdrowotny rodzica,

- różnorodne świadczenia niefinansowe przekazywane na korzyść dziecka.


Komu płacić alimenty, kiedy dziecko jest pełnoletnie? - Kiedy musisz płacić alimenty na dorosłe dziecko?

 

Sytuacja ulega zmianie w momencie, gdy uprawnione do alimentów dziecko kończy 18 lat i osiąga dorosłość. Wówczas ustaje władza rodzicielska nad dzieckiem, a pełnoletnie dziecko może reprezentować samego siebie przed sądem. Jeśli chce, może ustanowić pełnomocnika, którym może być na przykład rodzic będący do tej pory ustawowym przedstawicielem. Jest to już jednak inny stosunek prawny niż reprezentacja, która wynika z władzy rodzicielskiej. Alimenty w takim wypadku płaci się do rąk pełnoletniego dziecka, a nie rodzica, który miał wcześniej opiekę na nim. Pełnoletnie dziecko może osobiście i samodzielnie występować przed sądem w sprawie o alimenty, może również osobiście pobierać pieniądze przelewane przez płatnika alimentów. Alimenty mogą być wpłacane na osobisty rachunek bankowy pełnoletniego dziecka. Płatnik świadczenia alimentacyjnego musi stosować się do oświadczenia pełnoletniego dziecka uprawnionego do tego świadczenia. Pełnoletni biorca alimentów może zażądać płacenia ich do rąk własnych lub nadal do rąk drugiego rodzica. Dziecko powinno złożyć w tym względzie niebudzące wątpliwości upoważnienie. W razie wątpliwości, alimenty powinny być przekazywane bezpośrednio pełnoletniemu biorcy, gdyż z punktu widzenia prawa, to on jest uprawniony do ich uzyskiwania. Ustawowe przedstawicielstwo drugiego rodzica dające do tej pory uprawnienie odbioru alimentów ustało w momencie osiągnięcia przez dziecko dorosłości. Widać więc, że alimenty zasądzane są na rzecz dziecka, a nie rodzica, który otrzymuje je w jego imieniu dopóki ono nie jest dorosłe.


Czy w przypadku ukończenia przez dziecko 18 lat jest konieczność założenia nowej sprawy sądowej?


Orzecznictwo sądowe wskazuje na to, że z chwilą ukończenia przez biorcę alimentów 18 lat nie jest konieczna zmiana orzeczenia sądu w zakresie alimentów i uregulowanie nowego sposobu płatności, poprzez nowy tytuł wykonawczy.


Praktyka pokazuje, że czasami pojawiają się tu pewne problemy, w sytuacji, gdy świadczenie alimentacyjne egzekwowane są przez podmiot trzeci, którym może być pracodawca, komornik bądź ZUS. W celu ich uniknięcia należy powiadomić ten podmiot jak ma być wypłacane to świadczenie po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości. W tym celu dziecko powinno złożyć odpowiednie oświadczenie będące wiążącym dla zobowiązanego rodzica oraz dla podmiotu przekazującego alimenty.


Alimenty na pełnoletnie dziecko, które ani się nie edukuje, ani nie jest zatrudnione.


Niepodejmowanie przez dorosłe dziecko jakichkolwiek działań mających na celu uzyskanie samodzielności ekonomicznej stanowi przesłankę do zainicjowania procesu sądowego mającego na celu zwolnienie z obowiązku alimentacyjnego. W przypadku, gdy Twoje dziecko nie kontynuuje nauki ani nie poszukuje pracy, może to być podstawą do anulowania przyznanych alimentów. Oczekuje się, że dziecko podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia sobie niezależności finansowej. Przyznane środki alimentacyjne mają na celu wspieranie dziecka w osiągnięciu takiego poziomu wykształcenia, który umożliwi mu znalezienie zatrudnienia. Głównym zadaniem alimentów nie jest natomiast trwanie w sytuacji, w której pełnoletnie dziecko nie podejmuje żadnych działań w kierunku samodzielnego życia.


Alimenty dla dziecka studiującego.


W kontekście dzieci kontynuujących naukę, szczególnie na studiach dziennych, zarobienie środków wystarczających na samodzielne życie jest zazwyczaj niemożliwe. Oczywiście, dziecko może podejmować prace dorywcze, lecz z reguły są to sumy niewystarczające do samodzielnego utrzymania. Wobec tego, jeśli Twoje dziecko studiuje w trybie dziennym, nadal ponosisz obowiązek finansowego wsparcia. Studia zaoczne natomiast umożliwiają już uchylenie alimentów na pełnoletnie dziecko, bądź ich zmniejszenie.


Jak zakończyć obowiązek alimentacyjny wobec dorosłego dziecka? - Do kiedy musisz płacić alimenty na dorosłe dziecko?


Gdy Twoje dziecko jest zdrowe, nie kontynuuje edukacji, nie jest zatrudnione oraz nie podejmuje działań na rzecz własnej niezależności finansowej – należy podjąć odpowiednie kroki prawne. W tej sytuacji zaleca się wniesienie do Sądu wniosku o zniesienie obciążenia alimentacyjnego. Jeżeli z kolei Twoje pełnoletnie dziecko osiąga dochód wystarczający do samodzielnego życia, powinno się rozpocząć procedurę sądową mającą na celu stwierdzenie ustania obowiązku alimentacyjnego. W tym przypadku należy złożyć wniosek sądowy o stwierdzenie ustania obowiązku alimentacyjnego.


Czy jest możliwe jednoczesne otrzymywanie alimentów i praca zarobkowa?


Ukończenie edukacji i uzyskanie kwalifikacji zawodowych otwiera drogę do podjęcia zatrudnienia, dzięki któremu można osiągnąć finansową samowystarczalność. Gdy dziecko zaczyna pracować, istnieje możliwość, że rodzic dostarczający środki alimentacyjne może wystąpić o ich anulowanie. Zasadniczo, zatrudnienie zapewniające dochód wystarczający do samodzielnego utrzymania eliminuje potrzebę wypłacania alimentów na rzecz dziecka.ALIMENTY PO UZYSKANINU PRZEZ DZIECKO PEŁNOLETNOŚCI KIEDY MUSISZ PŁACIĆ ALIMENTY NA DOROSŁE DZIECKO? POMAGAMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU, ADWOKAT PATRYK RIEDEL - ADWOKAT WODZISŁAW ŚLĄSKI. Email: adwokat.riedel@gmail.com, tel.: 500 045 724.