Alimenty po uzyskaniu przez dziecko pełnoletnościUkończenie przez dziecko osiemnastu lat nie odbiera mu praw do świadczenia alimentacyjnego. Obowiązkiem płatnika alimentów jest płacenie ich na dziecko do chwili, aż będzie ono mogło utrzymać się samodzielnie. Warto zadać pytanie komu płacić alimenty, gdy dziecko jest już dorosłe? Czy płaci się je samemu dziecku; jego matce, ojcu, czyli rodzicowi widniejącemu w wyroku sądowym?

Wyrok dotyczący świadczenia alimentacyjnego zazwyczaj zawiera stwierdzenie, o zasądzeniu przez sąd od jednego z rodziców określonej kwoty miesięcznych alimentów na rzecz dziecka, która ma być uiszczana do określonego dnia każdego miesiąca. Alimenty płacone są do rąk przedstawicielki lub przedstawiciela ustawowego małoletniego dziecka. W razie opóźnienia wpłat, rodzic zobowiązany do płacenia alimentów płaci wraz z nimi odsetki przewidziane ustawą. Innymi słowy, z wyroku sądowego wynika, że płatnik alimentów musi płacić je na ręce drugiego rodzica, który pełni funkcję ustawowego przedstawiciela dziecka, które jest małoletnie i pozostaje pod władzą rodzicielską do osiągnięcia dorosłości. Małoletnie dziecko nie może samodzielnie ubiegać się o alimenty i występować o nie do sądu. Nie może również pobierać pieniędzy przelewanych przez płatnika alimentów.

 

Sytuacja ulega zmianie w momencie, gdy uprawnione do alimentów dziecko kończy 18 lat i osiąga dorosłość. Wówczas ustaje władza rodzicielska nad dzieckiem, a pełnoletnie dziecko może reprezentować samego siebie przed sądem. Jeśli chce, może ustanowić pełnomocnika, którym może być na przykład rodzic będący do tej pory ustawowym przedstawicielem. Jest to już jednak inny stosunek prawny niż reprezentacja, która wynika z władzy rodzicielskiej.

Pełnoletnie dziecko może osobiście i samodzielnie występować przed sądem w sprawie o alimenty, może również osobiście pobierać pieniądze przelewane przez płatnika alimentów. Alimenty mogą być wpłacane na osobisty rachunek bankowy dziecka. Płatnik świadczenia alimentacyjnego musi stosować się do oświadczenia pełnoletniego dziecka uprawnionego do tego świadczenia. Pełnoletni biorca alimentów może zażądać płacenia ich do rąk własnych lub nadal do rąk drugiego rodzica. Dziecko powinno złożyć w tym względzie niebudzące wątpliwości upoważnienie.

W razie wątpliwości, alimenty powinny być przekazywane bezpośrednio pełnoletniemu biorcy, gdyż z punktu widzenia prawa, to on jest uprawniony do ich uzyskiwania. Ustawowe przedstawicielstwo drugiego rodzica dające do tej pory uprawnienie odbioru alimentów ustało w momencie osiągnięcia przez dziecko dorosłości.

Widać więc, że alimenty zasądzane są na rzecz dziecka, a nie rodzica, który otrzymuje je w jego imieniu dopóki ono nie jest dorosłe.

Orzecznictwo sądowe wskazuje na to, że z chwilą ukończenia przez biorcę alimentów 18 lat nie jest konieczna zmiana orzeczenia sądu w zakresie alimentów i uregulowanie nowego sposobu płatności, poprzez nowy tytuł wykonawczy.

Praktyka pokazuje, że czasami pojawiają się tu pewne problemy, w sytuacji, gdy świadczenie alimentacyjne egzekwowane są przez podmiot trzeci, którym może być pracodawca, komornik bądź ZUS. W celu ich uniknięcia należy powiadomić ten podmiot jak ma być wypłacane to świadczenie po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości. W tym celu dziecko powinno złożyć odpowiednie oświadczenie będące wiążącym dla zobowiązanego rodzica oraz dla podmiotu przekazującego alimenty.


Adwokat Katowice, Wodzisław Śląski, Jastrzębie-Zdrój