Brak wydruku z alkomatu, błąd pomiaru alkomatu, jazda pod wpływem alkoholu


Brak wydruku z alkomatu, błąd pomiaru alkomatu, jazda pod wpływem alkoholu


W wypadku przeprowadzenia badania na zawartość alkoholu we krwi przy pomocy alkomatu powinno być ono zakończone wykonaniem wydruku z przedmiotowego badania. Wydruk taki powinno się dołączyć do protokołu z badania trzeźwości. W przypadku braku wydruku z badania alkomatem skutkuje tym że brak jest dowodu na to, że badanie takie naprawdę przeprowadzono i że wykonano je danym i konkretnym urządzeniem. Wydruk z badania trzeźwości urządzeniem elektronicznym, oprócz samych pomiarów zawiera informacje, bez których nie da się ustalić i ocenić wiarygodności pomiaru. Najważniejsze są tu dane dotyczące objętości i czasu wydechu badanego. Zasady mierzenia ilości alkoholu w wydychanym powietrzu i opiniowania w sprawach trzeźwości, które opracowano w instytucie ekspertyz sądowych, stanowią wyraźnie, że badanie trzeźwości jest wiarygodne tylko wówczas, gdy objętość wydechu w trakcie badania dowodowego analizatorem wydechu musi wynosić nie mniej niż 1,5 l. Natomiast czas wydechu nie może być krótszy niż 3 s. Badanie, które nie spełnia powyższych wytycznych, może mieć tylko i wyłącznie charakter jakościowy, nie zaś ilościowy. Na podstawie takiego badania można jedynie stwierdzić obecność alkoholu w wydychanym powietrzu, nie można jednak określić jego zawartości w oddechu badanego.

Z powyższych zasad i reguł opiniowania w sprawach dotyczących pomiaru trzeźwości, wynika jasno, że badanie nie odpowiadające wymogom odnośnie objętości i czasu wydechu, jego wynik musi zostać bezwzględnie potwierdzony badaniem krwi. Zasady te opisane są również w instrukcjach obsługi najczęściej używanych alkomatów. W prypadku braku wydruku z badnia allkomatem nie ma możliwości określenia zarówno objętości, jak i czasu wydechu. Informacji tych nie zawiera protokół opisujący przebieg badania. Nie wiadomo, czy badanie spełniło, czy też nie spełniło opisanej wyżej normy. Nie istnieją żadne dowody, za pomocą których można by wyjaśnić te wątpliwości.

Stan nietrzeźwości można ustalić jedynie na podstawie pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu lub badania zawartości alkoholu we krwi osoby kierującej pojazdem. W przypadku braku wydruku z badania alkomatem nie istnieje dowód potwierdzający, że zbadano zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Dowodem tym byłby wydruk z alkomatu. 

Należy zatem stwierdzić, że brak wydruku z alkomatu skutkuje tym, iż nie można tak naprawdę stwierdzić jaka była zawartość alkoholu we krwi kierującego. Alkomaty zostały wyposarzone w funkcję umożliwiającą wydruk z pomiaru własnie po to aby na dalszym etapie ewentualnego postępowania można było określić czy badnie zostało wykonane faktycznie przy pomocy danego urządzenia w prawidłowy sposób.


Adwokat Katowice, Jastrzębie-Zdrój, Wodzisław Śląski - Patryk Riedel

Brak wydruku z alkomatu, błąd pomiaru alkomatu, jazda pod wpływem alkoholu