Czy od alimentów płaci się podatek?Podatek od alimentów


Podatki to zmora nas wszystkich. Jednocześnie, gdyby ich nie było, nie moglibyśmy korzystać z wielu dóbr dostępnych publicznie. Podatkiem objęte jest właściwie wszystko, to znaczy wszystkie zarobione przez nas pieniądze. Nie tylko zarobione, ale także otrzymane z tytułu różnych należności. Do tej drugiej grupy zaliczają się alimenty, które – niestety również są opodatkowane.

Obowiązek zapłacenia podatku z alimentów dotyczy tych alimentów, które faktycznie otrzymaliśmy.

Od uiszczania podatku od świadczeń alimentacyjnych istnieje kilka wyjątków.


Pojęcie i zakres obowiązku alimentacyjnego


Kodeks rodzinny i opiekuńczy określa obowiązek alimentacyjny jako obowiązek dostarczania środków utrzymania i/lub środków wychowania z jednoczesnym określeniem kręgu osób, które obowiązek ten obejmuje. Według ogólnej zasady, obowiązkiem alimentacyjnym obciążeni są krewni w linii prostej, a także rodzeństwo.


Opodatkowanie świadczeń alimentacyjnych i zwolnienia przedmiotowe


Prawo podatkowe przewiduje opodatkowanie świadczenia alimentacyjnego jako przychodów z innych źródeł niż praca zarobkowa. Opodatkowuje się je na zasadzie kasowej, a więc wówczas, gdy pieniądze faktycznie wpłynęły na konto odbiorcy. W zakresie opodatkowania alimentów prawo przewiduje tak zwane zwolnienia przedmiotowe. Mówi o nich ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.), a konkretnie art. 21 ust. 1 pkt 127.


Alimenty na rzecz dzieci


Zwolnione od obciążeń podatkowych są alimenty pobierane na rzecz dzieci, które nie skończyły 25 lat i nie ma tu znaczenia wysokość alimentów. Starsze dzieci mogą również korzystać z nieopodatkowanych alimentów, jeśli na podstawie odrębnych przepisów korzystają z renty socjalnej, zasiłku lub dodatku pielęgnacyjnego.

Na uwagę zasługuje fakt, że w przepisach nie ma różnic w skutkach podatkowych zależnie od tego, czy obowiązek alimentacyjny wynika z orzeczenia sądowego, czy świadczenie wypłacane jest bez wyroku sądowego. W każdym przypadku, alimenty na dzieci podlegają nielimitowanemu zwolnieniu z obciążeń podatkowych.


Alimenty na rzecz innych osób


Alimenty na rzecz osób innych niż dzieci, objęte są innymi zasadami podatkowymi. Zwolnienie z opodatkowania nie jest tu nieograniczone. Limit zwolnionych od podatków świadczeń wynosi 700 złotych miesięcznie. Ponadto, zwolnienie z podatku dotyczy jedynie świadczeń alimentacyjnych orzeczonych przez sąd lub ustalonych w ramach zawartej przed obliczem sądu ugody stron. Wymagane jest kumulatywne spełnienie dwóch powyższych warunków.


Trzeba pamiętać o tym, że w przypadku, gdy odbiorca alimentów dostaje w jednym miesiącu świadczenie należne za kilka miesięcy bądź lat, a orzeczenie sądowe przewiduje zwolnienie podatkowe od alimentów nie przekraczających 700 złotych miesięcznie, to osiągnięty w ten sposób przychód nie podlega opodatkowaniu. Nie bierze się tu pod uwagę kwoty wypłacanej w danym miesiącu, ale miesięczną kwotę przyznanych alimentów.


Alimenty dla odbiorców innych niż dzieci przewyższające kwotę 700 złotych miesięcznie są już opodatkowane. Cały przychód powyżej tej kwoty powinien być wpisany do rocznego zeznania podatkowego i opodatkowane zgodnie z obowiązującą skalą. 


Adwokat Katowice Wodzisław Śląski Jastrzębie-Zdrój - Patryk Riedel

Podatek od alimentów.