Dozór elektroniczny 2023 Warunki Dozoru Elektronicznego od dnia 1 stycznia 2023 roku.Dozór elektroniczny, nazywany kolokwialnie przez skazanych jest „opaską”, „bransoletą”, „obrożą”

Orzeczoną prawomocnie przez Sąd karę pozbawienia wolności bez jej bezwarunkowego zawieszenia można odbyć w systemie dozoru elektronicznego, a nie jedynie w Zakładzie Karnym.

 

Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego funkcjonuje w taki sposób, że skazany ma przebywać w swoim miejscu mieszkania wskazanym przez Sąd jako miejsce odbywania kary, skazany może je opuszczać tylko i wyłącznie w precyzyjnie określonych porach wskazanych przez Sąd, oraz w określonym celu: wykonywania pracy, odbywanie praktyk religijnych, itd.


 

Dozór elektroniczny 2023 - warunki jakie muszą zostać spełnione, aby można było dobywać karę w systemie dozoru elektronicznego:


- O odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego mogą ubiegać się osoby wobec których wymierzono karę nie wyższą niż jeden rok i sześć miesięcy pozbawienia wolności. Chodzi tu o karę wymierzoną przez Sąd, a nie okres jaki pozostał do zakończenia odbywania kary pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym. Warunek też ten dotyczy również sytuacji w której sumuje się wszystkie zapadłe wyroki sądowe. Suma ta oczywiście nie może przekroczyć wskazanej powyżej łącznej kary jednego roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności.

 

- Następna przesłanka aby uzyskać zgodę Sądu na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego to zgoda wszystkich dorosłych domowników z którymi zamieszkuje skazany, zgoda ta musi być wyrażona na piśmie.

 

- W miejscu zamieszkania skazanego, który ubieg się o zgodę na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (SDE, bransoleta, opaska, itd.) muszą zaistnieć odpowiednie warunki techniczne. Mowa tu o odpowiednim moc sygnału/zasięgu GPRS/GSM, bransolety zamieszczonej na nodze lub ręce, czyli sygnał z jakiego korzystają telefony komórkowe.

 

- Z trybu odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego nie mogą korzystać osoby karane/skazane w trybie recydywy (art. 64 § 2 k.k.)

 

- Należy przekonać Sąd, że kara odbywana w systemie dozoru elektronicznego spełni cele kary do których zaliczamy funkcję ochronną, sprawiedliwościową, gwarancyjną, kompensacyjną (odszkodowawczą) oraz prewencyjną (zapobiegawczą). W uproszczeniu trzeba zrobić kolokwialnie dobre wrażenie przed Sądem Penitencjarnym (wydział Sądu Okręgowego odpowiedniej właściwości wedle miejsca zamieszkania, wyróżniamy na Śląsku: Sąd Okręgowy w Rybniku, Sąd Okręgowy w Gliwicach, Sąd Okręgowy w Katowicach oraz Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej).

 

- Warunkiem jaki nie jest wskazany w ustawie aby dostać ,,bransoletkę”, ,,opaskę” w systemie dozoru elektronicznego jest posiadanie pracy. Mówimy to o ponad 90% przypadków. Wiadomo że gospodyni domowa nie musi mieć umowy o prace, emeryt, czy uczeń. Mężczyzna w wieku czynnym zawodowo musi obligatoryjnie posiadać pracę, nie ważne czy to umowa o pracę czy zlecenia.

 

 

Korzyści jakie daje odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego:

 

Dozór elektroniczny to najlepsza forma odbywania kary pozbawienia wolności w sytuacji kiedy orzeczono bezwarunkową karę pozbawienia wolności. Dlatego każdy skazany który na taka karę został skazany, oczywiście spełniając powyżej wskazane wymogi składa przedmiotowy wniosek w tym zakresie. Skazany unika pobytu w Zakładzie Karnym. Nie musi on rezygnować z pracy, nauki oraz życia rodzinnego. Należy też wskazać na funkcje społeczne jakie spełnia taka kara. Skazany pracując płaci podatki i inne daniny publiczne oraz łoży na utrzymanie rodziny. Dodatkowo społeczeństwo nie ponosi jego kosztów utrzymania w Zakładzie Karnym

 

 

 

Od 1 stycznia 2023 roku poszerzono sytuacje w których można uzyskać odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego – nowe warunki SDE:

 

- Warunkiem jakim jest aby uzyskać zgodę na dozór elektroniczny jest sytuacja w którym dana osoba została skazana na karę niższą niż 3 lata pozbawienia wolności, odbywa już karę w Zakładzie Karnym i do końca jej odbywania pozostało mniej niż pół roku pozbawienia wolności.

 

 

Sytuacji w których Sąd odmówi dozoru elektronicznego:

 

- Sąd odmówi dozoru elektronicznego skazanemu, który jest wielokrotnym recydywistą w związku z art. art. 64 § 2 k.k.

 

- Dozór elektroniczny nie znajduje zastosowania gdy: orzeczono karę aresztu, zastępczą karę aresztu, karę porządkową, środek karny  przymusu skutkujący pozbawieniem wolności oraz karę aresztu wojskowego.

 

 

Czas w jakim można złożyć wniosek o dozór elektroniczny:

 

- Moment w którym uprawomocnią się wyrok skazujący na bezwarunkowa karę pozbawienia wolności. Wyrok uprawomocnia się:

 

- 8 dnia od jego ogłoszenia;

- 15 dnia od doręczenia uzasadnienia wyroku na piśmie;

- w dniu ogłoszenia wyroku Sądu odwoławczego.


 

Harmonogram odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego:

 

Skazanemu Sąd lub Komisja Penitencjarna, w pewnych okolicznościach ustala szczegółowy harmonogram odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego. Chodzi tu o ustalenie określonych godzin w jakich skazany można przebywać poza miejscem zamieszkania w określonych godzinach danego dnia.

 

 

Czas w pracy w jakim można przebywać poza miejscem zamieszkania, w sytuacji odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego:

 

- Maksymalny czas w jakim można przebywać w pracy poza miejscem zamieszkania to 12 godzin, można pracować w systemie zmianowym, ale łącznie nie może przekroczyć 12 godzin poza domem.

 

 

Opłata od wniosku:

 

Wniosek skazanego o odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego jest zwolniony z opłat sądowych.

W trakcie odbywania kary przez skazanego w przedmiotowym systemie Sąd może obciążyć go określonymi obowiązkami w ramach ustalenia warunków wykonywania kary.

 

Naruszenie warunków  odbywania kary w systemie dozoru może skutkować jego uchyleniem i zarządzeniem wykonania kary stacjonarnie w zakładzie karnym.

 

 

Podmioty, które mogą wystąpić z wnioskiem o dozór elektroniczny:

 

- skazany,

- obrońca skazanego,

- prokurator,

- sądowy kurator zawodowy,

- dyrektor zakładu karnego.

 

 

Sąd może uchylić zgodę na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego gdy: 

- Skazany naruszył obowiązujący porządek prawny, w szczególności popełnił przestępstwo lub inne przestępstwo skarbowe,

- Uchyla się od obowiązków nałożonych przez Sąd, który wyraził zgodę na dozór,

- Odwołano przerwę w wykonywaniu kary w systemie dozoru elektronicznego z powodu innego niż ustanie przyczyny dla której orzeczono przerwę,

- Zastosowano wobec skazanego środek zapobiegawczy tymczasowego aresztowania,

- Osadzono skazanego w Zakładzie Karnym za inne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

- Skazany nie powrócił we odpowiednim czasie w wypadku korzystania z zezwolenia na oddalenie się.

 

 

W sytuacji  odmówienia zgody na dozór elektroniczny skazany ma możliwość złożyć w terminie 7 dni zażalenie do Sądu Apelacyjnego. Jeśli zażalenie okaże się bezskuteczne, skazany może po 3 miesiącach złożyć ponownie wniosek o dozór elektroniczny.Dozór elektroniczny 2023 Warunki Dozoru Elektronicznego od dnia 1 stycznia 2023 (1.1.2023), czyli po jego nowelizacji/System Dozoru Elektronicznego/ Odbywanie Kary w Systemie Dozoru Elektronicznego/SDE/ Bransoleta/Opaska/Obroża.
Adwokat Patryk Riedel.
Zadzwoń i umów się na spotkanie (tel.: 500 034 724).


Adwokat Wodzisław ŚląskiAdwokat Jastrzębie-ZdrójAdwokat Rybnik.