Dozór Elektroniczny - ,,Obrączka",, opaska"


Istnieje możliwość odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Jest to kara o charakterze nieizolacyjnym pozwalająca na uniknięcie negatywnych konsekwencji jakie niesie ze sobą odbywanie kary w Zakładzie Karnym dla skazanego i jego rodziny. Kara w takiej formie pozwala na kontrolowanie zachowania skazanego, w tym na obserwację czy wykonuje on wszystkie obowiązku nałożone na niego przez Sąd ( obowiązki z art. 72 k.k., np.: obowiązek świadczenia pracy, nauki ). Skazany może w takim wypadku przebywać w miejscu swojego zamieszkania i opuszczać je w ściśle wyznaczonych godzinach w celu pójścia do pracy lub załatwieniu innych ważnych spraw, w innym czasie nie może opuszczać swojego miejsca pobytu. System dozoru elektronicznego pozwala także na kontrolę czy skazany wywiązuje się z zakazu kontaktu z określonymi osobami i przebywania w określonych miejscach.  Skazany może przebywać poza miejscem zamieszkania nie dłużej niż 12 godzin dziennie. Szczegółowe dni i godziny w jakich skazany może opuszczać miejsce zamieszkania określa Sad. Sądem właściwym dla udzielania zgody na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego jest Sąd Penitencjarny.  Skazany otrzymuje nadajnik, który jest zakładany na rękę lub nogę. Dodatkowo w miejscu stałego pobytu skazanego lub miejscu pobytu wskazanego przez Sąd instalowane jest stacjonarne urządzenie rejestrujące, które odbiera sygnał z nadajnika i przekazuje informację do centrali w zakresie identyfikujące aktualne miejsce przebywania skazanego. 


Cele systemu dozoru elektronicznego - SDE - opaska, obrączka, obroża.


Głównym celem SDE jest umożliwienie skazanym reintegracji z społeczeństwem oraz zapewnienie możliwości utrzymania więzi rodzinnych i zawodowych. System ten postrzegany jest także jako narzędzie zmniejszające przeludnienie w zakładach karnych i pozwalające na racjonalniejsze wykorzystanie środków publicznych.


Jak działa - SDE - opaska, obrączka, obroża.


System dozoru elektronicznego opiera się na noszeniu przez skazanego specjalnego urządzenia (np. bransolety na kostce), które na bieżąco przekazuje informacje o jego lokalizacji do centrum monitorowania. Skazany jest zobowiązany do przestrzegania określonych warunków, takich jak zakaz opuszczania wyznaczonego obszaru (np. mieszkania) w określonych godzinach czy zakaz kontaktowania się z określonymi osobami.


Wnioski odnośnie dozoru elektronicznego.


Dozór elektroniczny niesie za sobą wiele korzyści zarówno dla skazanych, jak i dla społeczeństwa. Skazani mają możliwość podjęcia pracy zawodowej, kontynuowania edukacji czy leczenia, co przyczynia się do ich szybszej reintegracji. Dla społeczeństwa oznacza to niższe koszty utrzymania systemu penitencjarnego i mniejsze obciążenie zakładów karnych. Wyzwaniem jest jednak zapewnienie skuteczności monitorowania i interwencji w przypadku naruszeń warunków SDE, a także ocena, których skazanych można bezpiecznie włączyć do tego programu, aby nie narażać bezpieczeństwa publicznego. System dozoru elektronicznego w Polsce stanowi ważne narzędzie w ramach polityki kryminalnej, które pozwala na bardziej humanitarne i ekonomiczne podejście do kwestii odbywania kar pozbawienia wolności. Mimo wyzwań związanych z jego wdrażaniem i funkcjonowaniem, korzyści płynące z jego stosowania są znaczące zarówno dla skazanych, jak i dla całego społeczeństwa.


Kto może ubiegać się o dozór elektroniczny:


1. Skazany na karę pozbawienia wolności nie przekraczającą 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, w sytuacji gdy nie zachodzi przesłanka z art.  64  § 2        k.k. (recydywa wielokrotna).

2. Skazany który rozpoczął już odbywanie kary w Zakładzie Karnym - w takim wypadku Sąd może udzielić zgody na odbywanie reszty kary w systemie dozoru      elektronicznego, jeżeli przemawia za tym dotychczasowa postawa i zachowanie skazanego.

3. Skazany na kilka kar, które nie podlegają łączeniu, a których suma nie przekracza jednego roku.

4. Skazany wobec którego orzeczono karę zastępczą pozbawienia wolności.


Warunki jakie należy spełnić aby odbywać karę w systemie dozoru elektronicznego:


1. Orzeczono karę pozbawienia wolności nie przekraczającą roku;

2 Nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64  § 2 k.k. - recydywa specjalna;

3. Jest to wystarczające dla osiągnięcia celów kary;

4. Skazany posiada miejsce stałego pobytu;

5. Osoby pełnoletnie zamieszkujące ze skazanym wyraziły na to zgodę;

6. Istnieją możliwości techniczno-organizacyjne;

7. Posiada zatrudnienie lub promesę zatrudnienia.


Uchylenie dozoru elektronicznego - SDE - opaska, obrączka, obroża.


Sąd uchyla odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego w wypadku, gdy: 

1. Skazany naruszył porządek prawny, w szczególności popełnił przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

2. Uchyla się od obowiązków nałożonych przez Sąd;

3. Odwołano przerwę w wykonywaniu kary w systemie dozoru elektronicznego z powodu innego niż ustanie przyczyny dla której orzeczono przerwę;

4. Zastosowano wobec skazanego tymczasowe aresztowanie;

5. Osadzono skazanego w Zakładzie Karnym za inne przestępstwo;

6. Skazany nie powrócił we właściwym czasie w wypadku korzystania z zezwolenia na oddalenie się;


Odmowa zgody na dozór elektroniczny.W wyjątkowych wypadkach Sąd może odstąpić od uchylenia zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. Ponowne udzielenie zgody na odbywanie kary w niniejszym systemie jest niedopuszczalne. DOZÓR ELEKTRONICZNY, OPASKA, OBRĄCZKA, OBRŻA - SDE - WNIOSEK O ODBYWANIE KARY W SYSTEMIE DOZORU ELEKTRONICZNEGO - POMAGAMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU - ADWOKAT PATRYK RIEDEL - ADWOKAT WODZISŁAW ŚLĄSKI. Email: adwokat.riedel@gmail.com, tel.: 500 045 724.