Dozór Elektroniczny - ,,Obrączka",, opaska"


Istnieje możliwość odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Jest to kara o charakterze nieizolacyjnym pozwalająca na uniknięcie negatywnych konsekwencji jakie niesie ze sobą odbywanie kary w Zakładzie Karnym dla skazanego i jego rodziny. Kara w takiej formie pozwala na kontrolowanie zachowania skazanego, w tym na obserwację czy wykonuje on wszystkie obowiązku nałożone na niego przez Sąd ( obowiązki z art. 72 k.k., np.: obowiązek świadczenia pracy, nauki ). Skazany może w takim wypadku przebywać w miejscu swojego zamieszkania i opuszczać je w ściśle wyznaczonych godzinach w celu pójścia do pracy lub załatwieniu innych ważnych spraw, w innym czasie nie może opuszczać swojego miejsca pobytu. System dozoru elektronicznego pozwala także na kontrolę czy skazany wywiązuje się z zakazu kontaktu z określonymi osobami i przebywania w określonych miejscach.  Skazany może przebywać poza miejscem zamieszkania nie dłużej niż 12 godzin dziennie. Szczegółowe dni i godziny w jakich skazany może opuszczać miejsce zamieszkania określa Sad. Sądem właściwym dla udzielania zgody na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego jest Sąd Penitencjarny.  Skazany otrzymuje nadajnik, który jest zakładany na rękę lub nogę. Dodatkowo w miejscu stałego pobytu skazanego lub miejscu pobytu wskazanego przez Sąd instalowane jest stacjonarne urządzenie rejestrujące, które odbiera sygnał z nadajnika i przekazuje informację do centrali w zakresie identyfikujące aktualne miejsce przebywania skazanego. 


Kto może ubiegać się o dozór elektroniczny:


1. Skazany na karę pozbawienia wolności nie przekraczającą 1 roku pozbawienia wolności, w sytuacji gdy nie zachodzi przesłanka z art.  64  § 2 k.k.

2. Skazany który rozpoczął już odbywanie kary w Zakładzie Karnym - w takim wypadku Sąd może udzielić zgody na odbywanie reszty kary w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli przemawia za tym dotychczasowa postawa i zachowanie skazanego.

3. Skazany na kilka kar, które nie podlegają łączeniu, a których suma nie przekracza jednego roku.

4. Skazany wobec którego orzeczono karę zastępczą pozbawienia wolności.


Warunki jakie należy spełnić aby odbywać karę w systemie dozoru elektronicznego:


1. Orzeczono karę pozbawienia wolności nie przekraczającą roku;

2 Nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64  § 2 k.k. - recydywa specjalna;

3. Jest to wystarczające dla osiągnięcia celów kary;

4. Skazany posiada miejsce stałego pobytu;

5. Osoby pełnoletnie zamieszkujące ze skazanym wyraziły na to zgodę;

6. Istnieją możliwości techniczno-organizacyjne;

7. Posiada zatrudnienie lub promesę zatrudnienia.


Uchylenie dozoru elektronicznego


Sąd uchyla odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego w wypadku, gdy: 

1. Skazany naruszył porządek prawny, w szczególności popełnił przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

2. Uchyla się od obowiązków nałożonych przez Sąd;

3. Odwołano przerwę w wykonywaniu kary w systemie dozoru elektronicznego z powodu innego niż ustanie przyczyny dla której orzeczono przerwę;

4. Zastosowano wobec skazanego tymczasowe aresztowanie;

5. Osadzono skazanego w Zakładzie Karnym za inne przestępstwo;

6. Skazany nie powrócił we właściwym czasie w wypadku korzystania z zezwolenia na oddalenie się;


W wyjątkowych wypadkach Sąd może odstąpić od uchylenia zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. Ponowne udzielenie zgody na odbywanie kary w niniejszym systemie jest niedopuszczalne. 


Adwokat Wodzisław Śląski, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik
Mecenas Patryk Riedel, tel.; 500 045 724 


Dozór Elektroniczny - Odbywanie Kary w Systemie Dozoru Elektronicznego ( potocznie zwany jako Opaska, Obroża, Obrączka)