Eksmisja małżonka w wyroku rozwodowym


W czasie trwania procesu rozwodowego można żądać eksmisji małżonka, jednakże tylko i wyłącznie w wyjątkowych wypadkach.  Chodzi tu o sytuacje, gdy jeden z małżonków w sposób rażąco naganny uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie. W takiej sytuacji Sąd rozwodowy może orzec eksmisję na wniosek drugiego małżonka.

Oczywiście konieczną przesłanką jest wspólne zamieszkiwanie obojga małżonków.  Możliwe jest zatem eksmitowanie drugiego małżonka ze wspólnego lokalu, gdy obydwoje posiadają do niego tytuł prawny, zamieszkują w nim: oboje są właścicielami, najemcami, itd.. 

Eksmisja małżonka nie pozbawia go, ani w żaden sposób nie wpływa na późniejsze postępowanie o podział majątku wspólnego nabytego w trakcie trwania małżeństwa przed sprawą o rozwód - w tym wypadku mieszkania/domu. 


Kiedy nie można żądać eksmisji drugiego małżonka w trakcie sprawy o rozwód?

Eksmisja wykluczona jest w wypadku gdy mieszkanie wchodzi wyłącznie do odrębnego majątku małżonka, którego dotyczy wniosek o eksmisję ( mieszkanie, dom nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego ) oraz gdy w grę wchodzą odrębne przepisy na postawie których doszło do przydzielenia mieszkanie- np. mieszkanie służbowe. Tak więc jeżeli mieszkanie zostało nabyte w trakcie trwania małżeństwa można żądać eksmisji drugiego małżonka.


Przesłanka nagannego postępowania 

Przesłanka nagannego postępowania małżonka jest wyrażona w sposób ogólny, gdyż należy do katalogu otwartego. Typowymi przykładami nagannego zachowania są: pijaństwo, narkomania, znęcanie się psychiczne i fizyczne nad drugim małżonkiem, dopuszczanie się przemocy, ataków fizycznych, 

Należy zwrócić uwagę, iż jeśli małżonek dopuszcza się przemocy fizycznej można dokonać jego eksmisji w postępowaniu karnym lub przewidzianym w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 


            ADWOKAT PATRYK RIEDEL-WODZISŁAW ŚLĄSKI-JASTRZĘBIE-ZDRÓJ-KATOWICE