Eksmisja sprawcy przemocy w rodzinieJeśli małżonek stosuje zachowania przemocowe, istnieje możliwość eksmitowania go ze wspólnie zamieszkiwanego lokalu. Trzeba wówczas wystąpić do sądu z wnioskiem o taką eksmisję. Eksmisja jest możliwa zawsze, gdy współmałżonek znęca się nad najbliższą osobą.

Postępowanie karne wobec sprawców przemocy

Artykuł 41a kodeksu karnego mówi: gdy sprawca skazany jest za przestępstwo przeciw wolności seksualnej bądź obyczajności na szkodę osoby małoletniej lub za inne przestępstwo przeciwko wolności, a także za umyślnie dokonane przestępstwo w którym została użyta przemoc, w tym przemoc wobec kogoś najbliższego, w gestii sądu jest orzeczenie nakazu opuszczenia przez sprawcę lokalu, który do tej pory zajmował wspólnie z osobą pokrzywdzoną. Obowiązek opuszczenia lokalu może być połączony z nakazem regularnego stawiania się skazanego na policję lub w innym wyznaczonym przez sąd miejscu. Odstępy czasowe, w których skazany musi się zgłaszać też wyznacza sąd.


W praktyce postępowania tego typu ciągną się bardzo długo. Niestety, skazuje to ofiary na długotrwałe przebywanie pod wspólnym dachem ze sprawcami.

W ramach środków zapobiegawczych istnieje możliwość eksmitowania sprawcy na początkowym etapie postępowania.


W Art. 275. § 3 Kodeksu postępowania karnego czytamy, że jeśli istnieją powody, by tymczasowo aresztować oskarżonego o stosowanie przemocy wobec najbliższej osoby, tymczasowe aresztowanie można zastąpić dozorem, ale tylko wówczas, gdy oskarżony zgodnie z orzeczeniem sądu w wyznaczonym czasie opuści lokal zamieszkiwany wspólnie z osobą pokrzywdzoną i poda miejsce aktualnego pobytu.


Eksmisja sprawcy przemocy na drodze postępowania cywilnego


Zdarza się tak, że pokrzywdzeni małżonkowie nie chcą wchodzić na drogę postępowania karnego. W końcu sprawcy są ich najbliższymi osobami. W takich wypadkach nakazuje się eksmisję skazanego w postępowaniu cywilnym Mówi o tym ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ustawa mówi, że jeśli członek rodziny mieszkający pod jednym dachem z ofiarą czyni jej życie szczególnie uciążliwe przez stosowanie przemocy, osoba dotknięta przemocą ma prawo żądać od sądu zastosowania wobec sprawcy przemocy eksmisji z zajmowanego wspólnie lokalu.

Obowiązek opuszczenia mieszkania można orzec nie tylko w stosunku do stosującego przemoc współmałżonka. Można go orzec wobec każdego innego członka rodziny dopuszczającego się przemocy, na przykład dorosłego dziecka, konkubenta czy rodzica, jeśli przez stosowanie przemocy czyni wspólne zamieszkiwanie nieznośnym i uciążliwym.  


Adwokat Katowice, Wodzisław Śląski, Jastrzębie-Zdrój