Fundusz Alimentacyjny


Jeżeli wyegzekwowanie alimentów na dziecko uprawnione do ich pobierania nie jest możliwe, to rodzic pod opieką którego dziecko pozostaje może skorzystać z funduszu alimentacyjnego. Postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego prowadzi organ właściwy wierzyciela: wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do świadczenia alimentacyjnego.


Warunki konieczne do spełnienia, aby otrzymać świadczenie z funduszu alimentacyjnego:


1.Bezskuteczność prowadzonej egzekucji przeciwko zobowiązanemu do ich ponoszenia.


2. Nieprzekraczanie odpowiedniego kryterium dochodu na osobę w rodzinie. Obecnie dochód na osobę w rodzinie nie         może przekraczać 725 złotych. Chodzi o dochód deklarowany w oświadczeniu przez osoby rozliczające się na                podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz inne dochody niepodlegające opodatkowaniu. W       przypadku, gdy rodzina utrzymuje się z prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego      uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w obwieszczeniu prezesa GUS.Wysokość otrzymywanego świadczenia:


Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego jest wypłacane w wysokości odpowiadającej wysokości orzeczonych alimentów. Nie mogą być wyższe niż 500 zł miesięcznie. Jeżeli wysokość zasądzonych alimentów jest wyższa, to i tak wysokość świadczenia z funduszu wyniesie 500 złotych. Natomiast jeżeli wysokość zasądzonych alimentów będzie mniejsza niż 500 złotych, to fundusz alimentacyjny będzie wypłacał świadczenie w mniejszej zasądzonej wysokości.


Okres na jaki będzie przyznane świadczenie z funduszu alimentacyjnego:


Świadczenie z funduszu alimentacyjnego jest wypłacane do ukończenia przez uprawnione dziecko 18 roku życia. Jeżeli dziecko kontynuuje naukę w szkole lub w studiuje to będzie mu przysługiwało do ukończenia 25 roku życia. Świadczenie z funduszu jest także przyznawane bezterminowo w sytuacji, gdy dziecko niepełnosprawne i posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.


Zwrot świadczenia:


W sytuacji, gdy uprawniony rodzic do pobierania alimentów otrzymywał alimenty od zobowiązanego do ich płacenia lub zwiększyły się jego dochody i przekroczyły ustawową granicę, gmina lub urząd miast zażąda zażąda zwrotu świadczenia wraz z odsetkami.
Adwokat Katowice, Jastrzębie-Zdrój, Wodzisław Śląski - Patryk Riedel.