ILE KOSZTUJE ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA?Ile kosztuje rozdzielność majątkowa?

Cena rozdzielności majątkowej zależy od tego, czy została ona wprowadzona za pomocą umowy majątkowej małżeńskiej zawartej w formie aktu notarialnego lub za pomocą wyroku Sądu. Nie istnieje możliwość bez kosztowego wprowadzenia rozdzielności majątkowej. W przypadku zgodnego zdania małżonków rozdzielność majątkowa jest ustalana w drodze aktu notarialnego. Jeżeli jeden z małżonków nie chce rozdzielności majątkowej to pozostaje wyłącznie droga sądowa, w takim wypadku wskazana jest pomoc adwokata przy prowadzeniu sprawy sądowej.


USTANOWIENIE ROZDZIELNOŚCI MAJĄTKOWEJ PRZEZ SĄD przy udziale adwokata - ile kosztuje rozdzielność majątkowa?

Rozdzielność majątkową małżeńską można także wprowadzić przez postępowanie sądowe. Mówimy tu o przymusowej rozdzielności majątkowej. Taka separacja ustanawiana jest przez Sąd wyłącznie z ważnych przyczyn. Ważne przyczyny uzasadniające wprowadzenie przymusowej separacji majątkowej to: faktyczna separacja małżonków, marnotrawienie majątku przez jednego z małżonków. Uzależnienia: alkoholizm, narkomania, hazard. Brak współdziałania małżonków w zarządzaniu majątkiem wspólnym. Zgodnie z przepisem art. 27 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych opłatę stałą pobiera się w kwocie 200 złotych od pozwu w sprawie o ustanowienie przez Sąd rozdzielności majątkowej.


Cena Rozdzielności majątkowej u Notariusza - ile kosztuje rozdzielność majątkowa?


Cena rozdzielności majątkowej zawartej w formie aktu notarialnego to 400 złotych taksy notarialnej + 23% podatku VAT oraz koszty opłat kancelaryjnych. Dodatkowo, notariusz pobierze opłatę za wydanie kopii aktu notarialnego. Maksymalna opłata za każdą rozpoczętą stronę wynosi 6 złotych. Maksymalna opłata za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego rozdzielność majątkową małżeńską jest określona Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Cena Rozdzielności majątkowej w Sądzie.

Wysokość opaty za ustanowienie rozdzielności majątkowej w wyniku wyroku sądowego to kwota 200 złotych + honorarium adwokata prowadzącego taką sprawę. Koszty prowadzenia sprawy przez adwokat ustala się z nim indywidualnie, albowiem każda sprawa jest inna i wymaga różnego nakładu pracy. Stawki adwokackie są uregulowane w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie. Stawka minimalna to kwota 720 złotych, przy wygranej sprawie strona przegrywająca zwraca powyższe koszty, przy założeniu, że nie zgadzała się na rozdzielność majątkową, co jest raczej logiczne, bo w innym wypadku strony udałby się do notariusza.

Wprowadzenie rozdzielności majątkowej u notariusza można zawrzeć tylko w formie aktu notarialnego. Przepis art. 47 § 1 k.r.o. stanowi, że małżonkowie mogą przez kontrakt zawarty w formie aktu notarialnego wspólność ustawową powiększyć lub zredukować albo wprowadzić separację majątkową lub separację majątkową z wyrównaniem dorobków (kontrakt majątkowy). Taki kontrakt może poprzedzać zawarcie związku małżeńskiego. Zawarcie rozdzielności majątkowej w prostej formie pisemnej skutkować będzie jego nieważnością.

 


Definicja Rozdzielności majątkowej.

W momencie zawierania małżeństwa powstaje wspólność majątkowa, znana również jako wspólnota majątkowa. Od tego momentu małżonkowie wspólnie gromadzą dobytek, z którego obydwoje mogą równo korzystać. Jednak sytuacja nie zawsze wygląda w ten sposób. Jeżeli zdecydują się zawrzeć notarialną umowę o rozdzielności majątkowej – zarówno przed ślubem, jak i w czasie trwania małżeństwa, będą posiadać oddzielne majątki prywatne. Dotyczy to znanej intercyzy, która ustanawia rozdzielność majątkową. Przyjrzyjmy się, jakie korzyści przynosi taka umowa dla małżonków. Nie jest jednak pozbawiona wad.

Korzyści z rozdzielności majątkowej

Różnorodne przyczyny mogą motywować małżonków do zawarcia intercyzy. Nie musi to wynikać z braku wiary w umiejętności drugiej strony dotyczące zarządzania majątkiem, ani z wpływów ze strony rodziny jednego z partnerów. Intercyza przynosi szereg korzyści, wśród których można wyróżnić:

-utworzenie oddzielnych majątków oraz pełną władzę nad środkami finansowymi należącymi do każdego z małżonków;

-zabezpieczenie przed zobowiązaniami finansowymi drugiej osoby;

-swobodę w dysponowaniu prywatnymi zasobami.

 

Wady zawartej rozdzielności majątkowej.

Do negatywnych aspektów rozdzielności majątkowej można zaliczyć:

-brak wspólnej odpowiedzialności za finanse,

-trudności związane z dystrybucją kosztów podczas trwania związku małżeńskiego,

-ograniczona elastyczność finansowa w sytuacjach kryzysowych,

-komplikacje dotyczące posiadania wspólnej nieruchomości,

-emocjonalne konsekwencje dotyczące podziału majątku małżonków po podpisaniu intercyzy.

Trudności związane z posiadaniem wspólnego miejsca zamieszkania w przypadku rozdzielności majątkowej małżeńskiej.

Małżonkowie nie mają możliwości wspólnego zaciągania zobowiązań finansowych, co stanowi przeszkodę przy zakupie domu. Problem ten można jednak dość łatwo pokonać – instytucje finansowe oferują możliwość zaciągnięcia pożyczki z każdą osobą, również w sytuacji istnienia intercyzy. Dodatkowo, można ustalić równy lub proporcjonalny wkład każdego z małżonków w nabywane mieszkanie.