Jak Napisać pozew rozwodowy / o rozwódJak pisze się pozew rozwodowy?

Pisząc go należy pamiętać przede wszystkim o tym, by był krótki i treściwy. Sąd nie będzie zagłębiał się w obszernym, pełnym niepotrzebnych szczegółów piśmie. Sąd jest zainteresowany konkretnymi faktami, ze względu na które dana para postanowiła zerwać swoje małżeństwo.

Części pozwu rozwodowego.

Na pozew rozwodowy składają się dwie części. Pierwsza to petitum, druga, to uzasadnienie. Petitum to kilka punktów, w których podajemy o co wnosimy. Uzasadnienia zaś to argumenty którymi popieramy swoje żądania. Tłumaczymy sądowi dlaczego powinien się do nich przychylić.

Gdzie skierować pozew o rozwód?

Pozew o rozwód należy wnieść do sądu okręgowego właściwego miejscu, w którym ostatni raz zamieszkiwaliśmy ze współmałżonkiem.

Szczegóły pozwu.

We wstępie pozwu powinny się znaleźć dane osoby, która wnosi o rozwód, czyli powoda. Dane te, to imię, nazwisko, nr PESEL, adres. Jeśli adres zameldowania i zamieszkania różnią się, podajemy ten ostatni. Na podany adres, sąd wysyła wszystko, co związane jest ze sprawą. Nie odebranie czegoś i brak reakcji, mogą okazać się zgubne w skutkach. Kontakt z sądem jest naszym interesem i sprawą.
Kolejnym elementem wstępu są te same dane osoby pozwanej, przy czym jej numeru PESEL nie musimy znać.

Pozew rozwodowy prosty i złożony.

Stopień złożoności pozwu o rozwód zależy od tego czy sąd będzie musiał zająć się sprawą małoletnich dzieci stron. Nie posiadając wspólnych małoletnich dzieci ze współmałżonkiem, w petitum umieszczamy tylko dwa wnioski:

  wnioskujemy o rozwiązanie małżeństwa bez orzekania o winie, z orzekaniem winy obu stron lub jednej wnioskujemy o ustalenie w jaki sposób strony będą korzystały z dotychczasowego mieszkania; można także wnioskować o to, by sąd nie orzekał o mieszkaniu stron lub też o to, by orzekł eksmisję strony pozwanej

  Istnieją sytuacje, w których można domagać się od sądu, by zasądził alimenty na naszą rzecz. Trzeba wówczas podać wysokość alimentów jakiej oczekujemy.

  Petitum może zawierać także wnioski dodatkowe. Należy do nich np. prośba o to, by sąd zwolnił nas z opłaty kosztów prowadzenia sprawy. Możemy wnosić również o to, by sąd zasądził pozwanemu zwrócenie nam kosztów postępowania sądowego.

  Wnioskiem dodatkowym jest też prośba do sądu o to, by wydał postanowienie zabezpieczające.

  Na nasz wniosek, sąd może również zwracać się do różnych instytucji z prośbą o wydanie dokumentacji, którą uważamy za istotną dla sprawy i wnioskujemy w uzasadnieniu.

  Mając małoletnie dzieci ze współmałżonkiem, trzeba napisać nieco szersze petitum. Musi być ono poszerzone o żądania dotyczące potomstwa.

  A są to:

    • Żądanie by sąd powierzył nam władzę rodzicielską nad dziećmi.
    • Żądanie by sąd zasądził drugiej stronie alimenty na rzecz dzieci.
    • Żądanie by sąd uregulował kontakty drugiej strony z dziećmi.

  Uzasadnienie w pozwie rozwodowym.

  Po petitum w pozwie o rozwód musi znaleźć się uzasadnienie. W części tej, po kolei i konkretnie trzeba uzasadnić to, o co wnosimy.

  Należy podać datę zawarcia małżeństwa, czas i przyczynę rozkładu pożycia małżeńskiego.

  Jeśli wnosimy o rozwód z orzekaniem o wyłącznej winie drugiej strony, powinniśmy zawnioskować dowody potwierdzające ową winę.
  Przykładowo, wykazanie winy, jaką jest zdrada, polega na przedstawieniu sądowi świadków, którzy potwierdzą, że widzieli współmałżonka w określonych sytuacjach. Dowodem w sądzie są również zeznania świadków o tym, że dana osoba skarżyła się na zdradę.
  Dowodem zdrady może być również wszelka dokumentacja elektroniczna, a więc maile, smsy itp.

  Domagając się zasądzenia alimentów, trzeba nie tylko podać ich wysokość, ale także ją uzasadnić. Uzasadnieniem są wszelkie wydatki na dzieci, również koszty leczenia, dodatkowych zajęć, czy wyjazdów na wakacje.

  Obowiązkowym elementem petitum w przypadku rodzin z dziećmi jest orzeczenie w kwestii kontaktów z nimi. Jeśli jednak strony porozumieją się co do tego, to można zawnioskować o pozostawienie tej kwestii do każdoczesnej decyzji rodziców.

  W przypadku, gdy kontakty z dziećmi są elementem walki, warto zaproponować ścisłą ich regulację. Należy przy tym pamiętać, że nie ma czegoś takiego jak obiektywne minimum i maksimum kontaktów z dzieckiem. To delikatne kwestie i rozstrzyga się je po dokładnym przyjrzeniu się sytuacji danej pary i stwierdzeniu co będzie najbardziej korzystne dla dziecka.

  W wyroku rozwodowym musi znaleźć się punkt dotyczący wspólnego mieszkania. Można jednak wnioskować o nieorzekanie o sposobie korzystania z mieszkania. Opcja ta jest dostępna, gdy obie strony w chwili rozwodu nie mieszkają już razem lub zgodnie ustaliły kwestię dalszego użytkowania wspólnego mieszkania.
  Jeśli trzeba, można wnioskować do sądu o ścisły podział wspólnego mieszkania, to jest wyznaczenie części, z których może korzystać powód i pozwany, a także o określenie zasad korzystania z części wspólnych np. kuchni i łazienki.
  W wyjątkowych sytuacjach mamy prawo wnioskować nawet o eksmisję byłego współmałżonka z mieszkania.

   

  Jeśli między stronami toczyły się już sprawy o alimenty lub inne, koniecznie trzeba zaznaczyć to w petitum, podając sygnatury tych spraw. Sąd prawdopodobnie będzie chciał zapoznać się z dokumentacją i zwróci się o nią do sądu rejonowego. Akta wcześniejszych spraw mogą przyspieszyć postępowanie i zmienić jego przebieg oraz efekt.

  Pozew rozwodowy ma być krótki i konkretny. Na rozwinięcie własnej wersji przebiegu małżeństwa i jego rozpadu jest czas na sali sądowej podczas przesłuchań.

   

  Składanie pozwu rozwodowego.

  Pozew rozwodowy trzeba złożyć w dwóch egzemplarzach, wraz z dokumentem potwierdzającym uregulowanie opłaty sądowej wynoszącej 600 złotych.

  Do pozwu muszą być dołączone odpisy aktu stanu cywilnego – małżeństwa i urodzenia małoletnich dzieci. Trzeba przy tym zwrócić uwagę by były aktualne, czyli wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem!!!

   

  Zmiana stanowiska po złożeniu pozwu.

  Po złożeniu pozwu mamy możliwość zmiany stanowiska w zakresie żądań wnioskowanych w pozwie. W takim wypadku trzeba złożyć w sądzie pismo, w którym formułujemy swoje aktualne zdanie. Można to też zrobić ustnie do protokołu. Lepiej jednak dobrze zastanowić się nad własnymi wnioskami i żądaniami, zanim jeszcze złoży się pozew. Zmiana zdania budzi pewną wątpliwość co do konsekwencji i głębokiego namysłu nad naszymi działaniami.

   

  Pomoc specjalisty.

  W zakresie sporządzania pozwu o rozwód, warto skorzystać z pomocy specjalisty. Rozwód jest o wiele bardziej skomplikowany prawnie, niż wydaje się to większości z nas. Wraz z rozwodem pojawiają się liczne problemy, o których nie mamy pojęcia wchodząc w związek małżeński. Nie mamy pojęcia, bo dopiero zerwanie tego związku sprawia, że musimy stawić im czoło. Te problemy to m.in. władza rodzicielska po rozwodzie, obowiązki alimentacyjne, podział majątku, pokrywanie kosztów utrzymywania mieszkania, ustalanie winy i prawa do renty itp. Podejmowane podczas składania pozwu decyzje, mogą skutkować na resztę życia. Dlatego warto podjąć je mądrze i z całą świadomością ich konsekwencji.

   

  Pozew o rozwód bez orzekania o winie

   

  Pozew taki, to najszczęśliwsze wyjście z nieszczęśliwej sytuacji, jaką jest nieudany związek z drugą osobą. Wnosząc pozew o rozwód bez orzekania o winie, mamy pewność, że sprawa będzie krótka i szybka. Pary, które nie zamierzają lub nie muszą obwiniać kogoś o rozpad związku, uzyskują rozwód już na pierwszej rozprawie. Sąd nie pyta ich o szczegóły; wymaga jedynie, by zgodnie oświadczyli że nastąpił całkowity, zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego.
  Sprawa komplikuje się nieco, gdy rozwodząca się para posiada wspólne dzieci, które wymagają opieki ze względu na wiek – są niepełnoletnie. W takich wypadkach, obowiązkiem sądu jest przesłuchanie świadków. To oczywiście przedłuża czas całej sprawy. Na podstawie zeznań świadków sąd ocenia, czy rozwód rodziców nie będzie miał negatywnych konsekwencji dla rozwoju dzieci i ich edukacji. Jeśli małżonkowie są zgodni, a obligatoryjnie przesłuchiwany co najmniej jeden świadek wiarygodny, sąd może orzec rozwód dość szybko. Może o ile nie stwierdzi, że wywrze on negatywny wpływ na rozwój i edukację dzieci.

   

  Dobry pozew rozwodowy.

  Dobry pozew rozwodowy, to taki, w którym jasno określa się stan faktyczny dotyczący danej pary i równie jasno precyzuje oczekiwania powoda, to jest osoby wnoszącej o zerwanie małżeństwa.

   

  Załączniki do pozwu rozwodowego.

  Załącznikami do pozwu rozwodowego są następujące dokumenty:

  dowód uiszczenia opłaty sądowej – 600 złotych

  skrócone odpisy aktów urodzenia wspólnych dzieci

  skrócony akt zawarcia małżeństwa

  zaświadczenie o zarobkach powoda

   

   

  Merytoryczna treść pozwu rozwodowego.

  Pozew powinien zawierać krótki i zwięzły opis przyczyny i faktów, które świadczą, że pomiędzy małżonkami wygasły więzy uczuciowe, fizyczne i ekonomiczne. Brak owych więzów musi trwać minimum rok. Wyjątkowe sytuacje uzasadniają wzięcie pod uwagę przez sąd okresu krótszego, to jest nie mniej niż 6 miesięcy.

  Należy zaznaczyć, że między małżonkami nie ma żadnej wspólnoty: nie mają wspólnych zainteresowań, nie spędzają razem czasu, nie mają wspólnych przyjaciół, ani znajomych. Nie prowadzą wspólnych wydatków, każdy prowadzi je na własną rękę. Trzeba zaznaczyć także to, iż w odczuciu małżonków, wszelkie więzy zostały zerwane całkowicie, nieodwracalnie i trwale.

  Potwierdzeniem w/w stanu są dla sądu zeznania świadków. W pozwie trzeba podać ich dane osobowe i kontaktowe.

  Pozew może zawierać również warunki, na których małżonkowie postanowili sprawować władzę rodzicielską nad małoletnimi dziećmi, to jest miejsce zamieszkania dzieci, harmonogram spotkań, uregulowania dotyczące wakacji i świąt jak również udziału strony pozwanej w kosztach utrzymania i wychowywania potomstwa.

  Mimo całkowitego, trwałego i zupełnego rozkładu pożycia, sąd kierując się dobrem małoletnich dzieci, może odmówić orzeczenia rozwodu. Może odmówić go także wtedy, gdy uzna, że jest niezgodny z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego.

  Aby uniknąć takiego rozstrzygnięcia, małżonkowie muszą przedstawić sądowi szczegółowy plan dalszej opieki nad dziećmi i przekonać sąd, że rozwód nie wpłynie zasadniczo na relacje z nimi i nie zaważy istotnie na ich dobru. 


                     ADWOKAT PATRYK RIEDEL - WODZISŁAW ŚLĄSKI, JASTRZĘBIE-ZDRÓJ-KATOWICE