Koszty rozbiórki w sprawach o odszkodowanie za szkody górniczeKwestia ustalenia kiedy rozbiórkabudynku położonego na nieruchomości, gdzie wystąpiły szkody górnicze jest zasadna zależy od decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który dokonuje kontroli stanu technicznego budynku. Ponadto wskazać warto, że przy bardzo znacznym wychyleniu budynku może wystąpić stan zagrożenia dla życia i zdrowia, co dodatkowo uzasadnia roszczenie o zasądzenie kosztów rozbiórki tego budynku.


W przypadku dochodzenia roszczenia z tytułu odszkodowania za szkody górnicze spowodowanego ruchem kopalni często może się okazać, że rozmiar szkód jest tak rozległy, iż naprawa budynku jest ekonomicznie nieopłacalna lub rozmiar tych szkód niesie za sobą tak dużą uciążliwość, że zaistnieje konieczność dokonania rozbiórki budynku położonego na nieruchomości. Roszczenie to znajduje się w kategorii roszczeń z tytułu szkód górniczych związanych z ruchem zakładu górniczego.

 

Odszkodowanie z tytułu rozbiórki budynku możliwe jest jedynie wtedy, kiedy do takiej rozbiórki dojdzie, albowiem dopiero wtedy powstała szkoda z tego tytułu. Wystąpienie z roszczeniem przed dokonaniem rozbiórki może skutkować oddaleniem powództwa, co stanowi przegranie spraw w Sądzie. Zgodnie z art. 361 § 2 KC zasada pełnego odszkodowania realizuje podstawową funkcję społeczną odpowiedzialności cywilnej, jaką jest funkcja kompensacyjna. Jak wynika z zasady pełnej kompensacji, celem świadczenia odszkodowawczego powinno być doprowadzenie poszkodowanego do takiej sytuacji, jak gdyby zdarzenie wywołujące uszczerbek w ogóle nie nastąpiło. W momencie nie wyburzenia budynku nie można mówić o powstaniu szkody, tym bardziej jeżeli w dalszym ciągu poszkodowany w nim zamieszkuje. Roszczenie w takim wypadku nie staje się jeszcze wymagalne. Gdyby Sąd przyznał odszkodowanie pomimo nie dokonania rozbiórki budynku, to doszłoby do bezpodstawnego wzbogacenia. Powyższe stanowisko jest zgodne z linią orzeczniczą Sądów apelacji Katowickiej.


Warto przy tym wskazać, że poszkodowanymi z tytułu szkód górniczych poza osobami  wykorzystującymi nieruchomości do celów mieszkaniowych również przedsiębiorcy, wykorzystujący nieruchomości w sposób komercyjny. Przedsiębiorcy mają prawo domagać się od zakładu górniczego odszkodowania z tytułu utraconych korzyści wynikających z występowania szkód górniczych na ich nieruchomości.


Na koniec warto wskazać wyrok  Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 listopada 2008 roku,  sygn. akt: V Aca 24/09, który uznał zasadę pełnego odszkodowania, czyli zarówno poniesioną szkodę majątkową jak i również tzw. utracone korzyści.. Podstawową, bowiem funkcją odszkodowania jest kompensacja, co oznacza, że odszkodowanie powinno przywrócić w majątku poszkodowanego stan rzeczy naruszonych zdarzeniem wywołującym szkodę, obejmując to, co wypadło z majątku poszkodowanego, lub do niego nie weszło.

 

ODSZKODOWANIE ZA SZKODY GÓRNICZE         
             MECENAS PATRYK RIEDEL
             ADWOKAT WODZISŁAW ŚLĄSKI
             JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, RYBNIK
             TEL: 500 045 724.