Mandat za wykroczenie drogowe na terenie prywatnym


Adwokat Jastrzębie-Zdrój, Adwokat Wodzisław Śląski.

Częste są przypadki otrzymania mandatu za wykroczenie drogowe na terenie prywatnym, chodzi tu mi. o teren należący do spółdzielni, wspólnoty mieszkaniowej, parking położony przy hipermarkecie, itd. Należy sobie zadać pytanie czy Policja lub Straż Miejska ma uprawnienia do interweniowania na takim terenie?


strefa ruchu


Przepisy ustawy - prawo o ruchu drogowym stosuje się na terenie na którym ustawiono znak d-52 ,,strefa ruchu".  Na obszarze z tym oznakowaniem organy Policji i Straży Miejskiej mają uprawnienie do nałożenia na kierowcę kary grzywny w drodze mandatu karnego. Na takim terenie kierowcy muszą przestrzegać przepisów obowiązujących na drogach publicznych. Bez tego znaku organy te nie posiadają takiego uprawnienia. Na prywatnym obszarze bez znaku ,,strefa ruchu" obowiązują jedynie przepisy kodeksu cywilnego.  Jeżeli właściciel terenu na którym chce ustanowić znak ,,strefa ruchu" powinien go umieścić na wjeździe do swojego terenu, natomiast na wyjeździe znak ,, koniec strefy ruchu" - d 53. Znaki ,,strefa ruchu" zostały wprowadzone do użytku w dniu 4 września 2010 roku. Stefa ruchu jest obszarem, który obejmuje co najmniej jedną drogę wewnętrzna, a wjazd i wyjazd zostały oznaczone odpowiednimi znakami. Bez oznakowania terenu znakami ,,strefa ruchu" wyłącznie organ Policji może interweniować, lecz jedynie w wypadku zagrożenia zdrowia i życia uczestników ruchu.  Zarządca terenu lub właściciel terenu może zdecydować czy jego teren ma być oznakowany znakiem ,, strefa ruchu" , a co za tym idzie korzystać z możliwości wzywania odpowiednich organów w celu przeprowadzenia interwencji w zakresie naruszenia prawa ruchu drogowego. 


               Patryk Riedel, Adwokat Jastrzębie-Zdrój, Adwokat Wodzisław Śląski, Katowice