Odpowiedzialność za dług zaciągnięty przez jednego małżonka, bez zgody drugiego


Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje ustrój wspólności majątkowej między małżonkami, od tej pory małżonkowie odpowiadają za wspólne zobowiązania (długi).  W niektórych wypadkach pomimo istnienia wspólności majątkowej za długi będzie odpowiadać tylko i wyłącznie ten małżonek który je zaciągnął i tylko w granicach swojego majątku osobistego.  Wierzyciel może zostać zaspokojony z majątku wspólnego małżonków i majątku osobistego każdego z nich tylko w sytuacji, gdy obydwoje małżonkowie byli stronami czynności prawnej związanej z powstaniem zobowiązania (długu). a przykład można podać sytuację gdy małżonkowie wspólnie zaciągnęli kredyt hipoteczny. W wypadku gdy jeden z małżonków zaciągnął zobowiązanie, ale za zgodą drugiego, to wierzyciel również ma prawo do zaspokojenia się z majątku wspólnego i majątku osobistego tego który je zaciągnął. Warunkiem jest jednak wykazanie przez wierzyciela, że wierzytelność (dług) powstał za zgodą drugiego małżonka, powinien zatem przedstawić dokument z którego taki stosunek prawny wynika. Warto wskazać, że w czasie trwania wspólności majątkowej wierzyciel nie może żądać zaspokojenia z udziału jaki by przypadał małżonkowi w razie jej ustania. 


Dług zaciągnięty przez jednego małżonka, bez zgody drugiego

Jeżeli jeden z małżonków zaciągnął zobowiązanie (dług) bez zgody drugiego małżonka, wtedy wierzyciel może się zaspokoić wyłącznie z majątku osobistego tego małżonka, który zaciągnął zobowiązanie, z jego wynagrodzenia za pracę, dochodów uzyskiwanych z innej działalności, wierzytelności z praw autorskich i pokrewnych, prawa własności przemysłowej oraz innych praw twórcy. W wypadku gdy wierzytelność powstanie w związku z prowadzeniem przez małżonka przedsiębiorstwa/firmy i wchodzi ono w skład majątku wspólnego, to wierzyciel może zaspokoić się ze składników majątkowych tego przedsiębiorstwa. 


Dług zaciągnięty przed ślubem

W wypadku, gdy małżonek zaciągnął zobowiązania przed powstaniem wspólności majątkowej, czyli przed zawarciem związku małżeńskiego, to drugi z małżonków nie ponosi za nie odpowiedzialności. Wierzyciel może żądać zaspokojenia na tych samych zasadach jak w wypadku, gdy dług został zaciągnięty przez jednego z małżonków bez zgody drugiego, co opisano powyżej.  


                        ADWOKAT PATRYK RIEDEL - JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, WODZISŁAW ŚLĄSKI-Katowice