Odroczenia wykonania kary


Prawomocny Wyrok Sądu Karnego  skazujący na karę bezwzględnego pozbawienia wolności nie oznacza od razu, że skazany musi odbywać karę w Zakładzie Karnym. Istnieje możliwość odroczenia kary pozbawienia wolności, czyli opóźnienia w czasie konieczności stawienia się w Zakładzie karnym.  Odroczenie wykonania kary stanowi wyjątek od zasady jej bezzwłocznego wykonania, toteż każdy wniosek, który znajdzie się w sądzie, musi być odpowiednio umotywowany, udokumentowany i uzasadniony oraz musi spełniać warunki wskazane w ustawie. Niemożliwe jest odroczenie wykonania kary wtedy, gdy jej wykonywanie zostało już rozpoczęte. Nie można wnioskować o odroczenie kary, która już się odbywa. Wniosek, jeżeli jego złożenie jest możliwe, składa się w tym sądzie, który wydał wyrok skazujący. Wniosek podlega opłacie w stałej kwocie osiemdziesięciu złotych.  Sąd penitencjarny może odroczyć karę pozbawienia wolności orzeczoną w wymiarze do 1 roku. Okres odroczenia wynosi do 1 roku, w praktyce Sąd najczęściej odracza karę na pół roku. 

W przypadku gdy łącznie okres odroczenia kary pozbawienia wolności trwał co najmniej rok, a kara na jaką Sąd orzekł nie przekraczała również 1 roku, to Sąd może warunkowo zawiesić tą Karę.


Przesłanki odroczenia wykonania kary:


- Choroba psychiczna lub inna ciężka choroba skazanego;

- Wykonanie kary spowoduje dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki;

- Przeludnienie Zakładach Karnych i aresztów śledczych ( z pewnymi odstępstwami );


Kiedy Sąd bezwzględnie musi odroczyć karę?

Obowiązkiem sądu jest odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności wtedy, gdy skazany cierpi na chorobę psychiczną lub gdy ma inną ciężką chorobę, jaka uniemożliwia mu odbywanie kary. Za chorobę uznaje się taki stan, gdzie umieszczenie chorego w zakładzie karnym stanowiłoby zagrożenie dla jego zdrowia albo życia. Do wniosku należy wtedy dołączyć skompletowaną dokumentację medyczną. Wniosek może złożyć skazany albo jego pełnomocnik.


Kiedy Sąd może, ale nie musi odroczyć karę?

Sąd może także fakultatywnie odroczyć wykonanie kary, gdy jej natychmiastowe wykonanie miałoby fatalne skutki dla rodziny lub gdy zakład karny jest przeludniony.


   Adwokat Patryk Riedel - Kancelaria Adwokacka - Wodzisław Śląski, Jastrzębie-Zdrój, Katowice