Odszkodowanie za Szkody górnicze, a nowy właściciel nieruchomości


Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo Geologiczne i Górnicze właściciel nieruchomości może żądać naprawienia szkody wyrządzonej ruchem zakładu górniczego ( Kopalni ). Mało osób nie zdaje sobie sprawy, iż nowy właściciel nieruchomości na której nastąpiła szkoda nie może wystąpić z żądaniem naprawienia szkody górniczej.  Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego z odszkodowaniem może wystąpić tylko osoba która była właścicielem w czasie wystąpienia szkód górniczych. Nawet jeśli nastąpiła sprzedaż nieruchomości, to roszczenie o naprawę szkód górniczych nadal przysługuje poprzedniemu właścicielowi. Nowy właściciel może dochodzić naprawy szkód górniczych, ale tylko tych które powstały w czasie kiedy był już jej właścicielem.

Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego do wystąpienia z roszczeniem o odszkodowanie za szkody górnicze wynika zatem od okoliczności kiedy  powstały szkody górnicze. W przypadku gdy doszło do zmiany właściciela nieruchomości, to nowy właściciel nie ma prawa do odszkodowania za szkody górnicze powstałe przed datą przeniesienia na niego prawa własności nieruchomości. Nowy właściciel może tylko wnioskować o odszkodowanie za szkody górnicze powstałe po tym, jak nabył nieruchomość. 


Umowa cesji wierzytelności z tytułu SZKÓD GÓRNICZYCH / SZKODY GÓRNICZEJ.


Aby nowy właściciel mógł wystąpić z roszczeniem do zakładu górniczego o naprawienie szkód górniczych musi zawrzeć  umowę z poprzednim właścicielem, w której nabywa od poprzedniego właściciela wszelkie roszczenia o naprawienie szkód górniczych przed datą nabycia nieruchomości. W takim wypadku nowy właściciel będzie mógł dochodzić szkód górniczych powstałych, jeszcze przed datą nabycia nieruchomości.


Przedawnienie SZKÓD GÓRNICZYCH / SZKODY GÓRNICZEJ.


Warto wskazać, iż termin przedawnienia do dochodzenia roszczeń z tytułu wystąpienia szkód górniczych wynosi obecnie 5 lat od momentu kiedy właściciel nieruchomości dowiedział się o szkodzie. Oznacza, to że po upływie 5 lat w razie dochodzenia przed sądem przedmiotowego roszczenia, pozwany zakład górniczy   ( kopalnia ) będzie mogła skutecznie powołać się na zarzut przedawnienia co spowoduje że powództwo zostanie oddalone.


Definicja szkód górniczych / szkody górniczej.


Szkody górnicze to uszkodzenia powierzchni ziemi, budynków, infrastruktury lub środowiska naturalnego, które są bezpośrednim wynikiem działalności górniczej, takiej jak wydobycie węgla, rud metali, soli kamiennej lub innych surowców mineralnych. Te szkody mogą obejmować zapadanie się terenu, pęknięcia lub osiadanie budynków, uszkodzenia dróg, linii kolejowych, rurociągów, zanieczyszczenie wód gruntowych i powierzchniowych, a także degradację ekosystemów.


Jak zidentyfikować szkodę górniczą.


- Pęknięcia i deformacje budynków: Jednym z najbardziej oczywistych sygnałów szkody górniczej są pęknięcia na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych, deformacje fundamentów, czy uszkodzenia konstrukcyjne budynków.

- Zmiany w poziomie terenu: Obserwacja zapadania się terenu, pojawianie się nierówności, czy zmiany w układzie wód gruntowych mogą wskazywać na wpływ działalności górniczej.

- Zmiany w dostępie do wody: Zauważalne zmniejszenie ilości lub jakości wody w studniach i źródłach wodnych może być skutkiem eksploatacji górniczej.

- Erozja i zmiany krajobrazu: Wpływ na krajobraz, w tym erozja terenu i zmiany w roślinności, mogą sygnalizować długoterminowe skutki działalności górniczej.


Mechanizm powstawania szkód górniczych / szkody górniczej.


Mechanizm powstawania szkód górniczych związany jest z procesami zachodzącymi pod ziemią w wyniku eksploatacji złoża, takimi jak tworzenie się pustek po wydobytym materiale, co prowadzi do zmian w naprężeniu skał i może skutkować deformacją powierzchni ziemi. Intensywność i zakres szkód górniczych zależą od wielu czynników, w tym od głębokości prowadzenia robót górniczych, rodzaju i sposobu eksploatacji złoża, właściwości geologicznych terenu, jak również od istniejącej zabudowy i infrastruktury.

Zarządzanie szkodami górniczymi wymaga skoordynowanych działań, w tym monitoringu obszarów zagrożonych, wdrażania technologii mających na celu minimalizowanie wpływu działalności górniczej na otoczenie, a także efektywnego systemu rekompensat i napraw szkód dla poszkodowanych. Wiele krajów posiada szczegółowe przepisy regulujące kwestie odpowiedzialności za szkody górnicze, procesy ich zgłaszania oraz procedury odszkodowawcze.


Rodzaje SZKÓD GÓRNICZYCH / SZKODY GÓRNICZEJ w nieruchomościach: Przegląd i środki zaradcze.


Działalność górnicza, niezbędna dla wydobycia surowców mineralnych, może mieć znaczący wpływ na nieruchomości położone w jej pobliżu. Szkody górnicze w nieruchomościach mogą przybierać różne formy, prowadząc do utraty wartości majątkowej, kosztów napraw, a nawet do konieczności ewakuacji mieszkańców. W tym artykule przyjrzymy się najczęściej występującym rodzajom szkód górniczych w nieruchomościach oraz możliwym środkom zaradczym.


1. Zapadliska terenowe.

Jedną z najbardziej widocznych form szkód górniczych są zapadliska terenowe, które powstają w wyniku zapadania się podziemnych wyrobisk górniczych. Zapadliska mogą prowadzić do poważnych uszkodzeń fundamentów, pęknięć ścian oraz zniszczenia infrastruktury drogowej i komunalnej.

2. Pęknięcia i uszkodzenia budynków.

Wibracje oraz osiadanie terenu spowodowane działalnością górniczą mogą prowadzić do pęknięć ścian, uszkodzeń konstrukcji budynków, a nawet ich częściowego lub całkowitego zawalenia. Szczególnie narażone są starsze budynki, które nie zostały zaprojektowane z myślą o takich obciążeniach.

3. Zmiany w poziomie wód gruntowych.

Eksploatacja górnicza często wiąże się ze zmianami w przepływie wód gruntowych, co może prowadzić do ich obniżenia lub podniesienia. Zmiany te mogą skutkować podmakaniem terenów, uszkodzeniem systemów drenażowych i fundamentów, a także problemami z wilgocią w budynkach.

4. Erozja gleby i zmiany krajobrazu.

Usuwanie warstw ziemi i roślinności w ramach działalności górniczej może prowadzić do erozji gleby, co z kolei może wpłynąć na stabilność gruntów i fundamentów budynków. Zmiany w krajobrazie mogą również wpływać negatywnie na atrakcyjność i wartość nieruchomości.


Sposoby naprawiania szkód górniczych w nieruchomościach: Kompleksowe podejście.


Szkody górnicze w nieruchomościach mogą przybierać różne formy – od estetycznych pęknięć na ścianach po poważne uszkodzenia konstrukcyjne, które zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców. Naprawa takich uszkodzeń wymaga zastosowania specjalistycznych technik i podejścia zrozumiałego dla każdego właściciela nieruchomości. Ten artykuł przedstawia praktyczne sposoby naprawiania szkód górniczych, które pomogą przywrócić stan i wartość Twojej nieruchomości.

1. Diagnoza uszkodzeń.

Pierwszym krokiem w naprawie szkód górniczych jest dokładna ocena zakresu i przyczyny uszkodzeń. W tym celu należy skonsultować się z ekspertami, takimi jak inżynierowie budowlani, geolodzy lub firmy specjalizujące się w diagnozowaniu szkód górniczych. Ich ekspertyzy pozwolą na ustalenie najlepszego kursu działania oraz na wybór odpowiednich technik naprawczych.

2. Wzmocnienie fundamentów.

Jednym z kluczowych elementów naprawy szkód górniczych jest wzmocnienie fundamentów, które mogły zostać osłabione przez osiadanie terenu. Techniki takie jak:

- Podcinanie fundamentów - proces polegający na dodaniu nowej warstwy fundamentowej pod istniejącymi fundamentami.

-  Mikropale - wiercenie i instalowanie długich, wąskich pali, które sięgają stabilnych warstw gruntu, aby wesprzeć fundamenty.

- Iniekcje gruntowe - polegają na wzmocnieniu gruntu wokół fundamentów poprzez wprowadzenie specjalistycznych mieszanek.

3. Naprawa uszkodzeń strukturalnych.

- Uszkodzenia konstrukcyjne, takie jak pęknięcia ścian, wymagają natychmiastowej uwagi. Do naprawy można zastosować:

- Żywice epoksydowe - do wypełniania i uszczelniania pęknięć w ścianach.

- Zbrojenie ścian - stosowanie kompozytowych siatek z włókna węglowego lub stalowych prętów do wzmacniania osłabionych ścian.

4. Kontrola wód gruntowych.

- Zmiany w poziomie wód gruntowych spowodowane działalnością górniczą mogą wpłynąć na stabilność budynków. Rozwiązania takie jak:

- Systemy drenażowe - instalacja systemów odprowadzających wodę z dala od fundamentów.

- Studnie chłonne - pozwalają na szybkie odprowadzanie nadmiaru wody z terenu.

5. Rekultywacja terenu.

- Erozja i zmiany w ukształtowaniu terenu mogą być naprawione poprzez rekultywację, włączając nasadzenia roślin i drzew stabilizujących grunt oraz prace ziemne mające na celu przywrócenie pierwotnego ukształtowania terenu.

6. Środki zapobiegawcze.

- Aby zapobiec dalszym szkodom, warto rozważyć instalację monitoringu pęknięć oraz regularne przeglądy stanu budynku i terenu. Można również zainwestować w dodatkowe ubezpieczenie nieruchomości, które pokryje potencjalne przyszłe szkody górnicze.


Rektyfikacja / prostowanie budynku w obliczu szkód górniczych: Kiedy i jak podejmować działania?


Szkody górnicze w nieruchomościach mogą przybierać różne formy, od drobnych pęknięć w strukturze po poważne uszkodzenia fundamentów, które zagrażają integralności konstrukcyjnej budynku. W obliczu takich uszkodzeń, właściciele nieruchomości stają przed wyzwaniem zdecydowania, kiedy i jak przeprowadzić rektyfikację budynku, aby zapewnić jego bezpieczeństwo i funkcjonalność. Niniejszy artykuł ma na celu dostarczenie informacji na temat tego, kiedy należy rozważyć prace rektyfikacyjne oraz jakie kroki podjąć w celu naprawy szkód górniczych.


Kiedy należy przeprowadzić rektyfikację / prostowanie budynku?


1. Pojawienie się widocznych uszkodzeń strukturalnych: Gdy na budynku zaczynają pojawiać się wyraźne uszkodzenia, takie jak pęknięcia czy deformacje, które mogą wpłynąć na jego bezpieczeństwo.

2. Zalecenia ekspertów: Po przeprowadzeniu profesjonalnej oceny stanu budynku przez inżyniera budowlanego lub geologa, który stwierdzi, że uszkodzenia wynikają z działalności górniczej i zaleci prace rektyfikacyjne.

3. Wzrost ryzyka dla bezpieczeństwa: Jeśli istnieją obawy, że dalsze osiadanie terenu czy inne czynniki mogą prowadzić do pogorszenia stanu budynku, zagrażając bezpieczeństwu jego użytkowników.


Jak przeprowadzić rektyfikację / prostowanie budynku?


1. Dokładna diagnoza i plan napraw: Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie dokładnej diagnozy uszkodzeń i opracowanie szczegółowego planu napraw. W tym celu należy skorzystać z usług profesjonalnych firm budowlanych specjalizujących się w rektyfikacji szkód górniczych.

2. Zabezpieczenie finansowania: Rektyfikacja budynku może być kosztowna. Warto sprawdzić, czy istnieją możliwości uzyskania odszkodowania od przedsiębiorstwa górniczego lub skorzystania z ubezpieczenia nieruchomości.

3. Wybór odpowiednich technologii i materiałów: Prace rektyfikacyjne powinny być przeprowadzone przy użyciu technologii i materiałów zapewniających trwałość napraw i odporność na przyszłe uszkodzenia.

4. Monitoring i ewaluacja: Po zakończeniu prac rektyfikacyjnych należy regularnie monitorować stan budynku, aby upewnić się, że naprawy są skuteczne i nie pojawiły się nowe uszkodzenia.


Pozew o odszkodowanie za szkody górnicze - Etapy:


1. Zebranie dowodów.

Pierwszym krokiem jest zebranie wszystkich niezbędnych dowodów potwierdzających wystąpienie szkód górniczych oraz ich wpływ na nieruchomość lub inną własność. Dowody mogą obejmować:

- Zdjęcia uszkodzeń,

- Ekspertyzy budowlane wskazujące na przyczyny uszkodzeń,

- Raporty geologiczne,

- Dokumentację dotyczącą wartości nieruchomości przed i po wystąpieniu szkód,

- Wyciągi z ksiąg wieczystych potwierdzające własność.

2. Określenie podstawy prawnej.

Należy dokładnie określić podstawę prawną roszczenia, odwołując się do przepisów krajowych regulujących odpowiedzialność za szkody górnicze, np. kodeks cywilny, ustawy specjalne dotyczące górnictwa i ochrony środowiska.

3. Wskazanie stron.

Powód (osoba składająca pozew): Należy podać swoje pełne dane, w tym imię, nazwisko, adres zamieszkania.

Pozwany: Wskazanie przedsiębiorstwa górniczego lub innego podmiotu odpowiedzialnego za szkody, z pełnymi danymi adresowymi i rejestrowymi.

4. Szczegółowy opis szkód i ich skutków.

W pozwie należy szczegółowo opisać rodzaj i zakres szkód, wskazując na ich związek z działalnością górniczą. Należy również opisać konsekwencje tych szkód, w tym wpływ na wartość nieruchomości, koszty napraw, utratę dochodów itp.

5. Wysokość żądanej rekompensaty.

Należy dokładnie określić wysokość żądanej rekompensaty, uwzględniając zarówno bezpośrednie koszty napraw, jak i pośrednie straty finansowe. Można także domagać się zwrotu kosztów związanych z postępowaniem sądowym.

6. Załączniki.

Do pozwu należy dołączyć kopie wszystkich zebranych dowodów oraz dokumentów, na które powód się powołuje, jako załączniki.

7. Podpis i data.

Pozew musi być podpisany przez powoda lub jego pełnomocnika prawnego, z podaniem daty złożenia dokumentu.

8. Złożenie pozwu.

Pozew należy złożyć w odpowiednim sądzie, zazwyczaj według miejsca położenia nieruchomości dotkniętej szkodami górniczymi. Należy pamiętać o uiszczeniu opłaty sądowej za złożenie pozwu.


Więcej na temat szkód górniczych tutaj - odszkodowanie za szkody górnicze


Odszkodowanie za szkody górnicze a nowy właściciel nieruchomości  - ADWOKAT PATRYK RIEDEL - POMAGAMY W  NA TERENIE CAŁEGO KRAJU. ADWOKAT WODZISŁAW ŚLĄSKI. EMAIL: ADWOKAT.RIEDEL@GMAIL.COM, TEL.: 500 045 724