Podział Majątku, Rozwód – Co nie wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków, czyli czym nie trzeba się dzielić w sprawie o podział majątku z drugim małżonkiemDo majątku osobistego małżonka wchodzą przedmioty wymienione w przepisie art. 33 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Oznacza to, że przedmiotowe składniki mieszczące się w kategoriach znajdujących się poniżej nie podlegają rozliczeniu w podziale majątku, a drugiemu z małżonków nie należy się roszczenie z ich tytułu.

Zgodnie z art. 31 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego co do zasady z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje pomiędzy małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Art. 31 § 1 k.r.o. stanowi o domniemaniu przynależności do majątku dorobkowego przedmiotów majątkowych nabytych w czasie trwania wspólności ustawowej przez oboje małżonków lub przez jednego z nich, bez względu na to, z jakich źródeł pochodziły środki przeznaczone na ich kupno.Przynależność tych przedmiotów do majątku odrębnego obowiązany jest udowodnić zainteresowany tym małżonek, czyli ten który wywodzi z tego skutek prawny

 
Do majątku osobistego małżonka należą:

 

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 
Adwokat Patryk Riedel - Adwokat Katowice, Wodzisław Śląski, Jastrzębie-Zdrój.