Pozbawienie - Odebranie Władzy Rodzicielskiej


Pozbawienie Władzy rodzicielskiej to najdalej idące orzeczenie ingerująca we władzę rodzicielską rodziców. Sąd pozbawi władzy rodzicielskiej jednego z rodziców lub oboje, gdy wymaga tego dobro dziecka i istnieją do tego uzasadnione podstawy, które wymagają ochrony dziecka. Obok pozbawienia Sąd może jeszcze ograniczyć oraz zawiesić władzę rodzicielską.  Pozbawienie władzy rodzicielskiej następuje na wniosek lub z urzędu, czyli na skutek zawiadomienia złożonego przez inne organy instytucje, bądź inne osoby fizyczne. Postanowienie o pozbawieniu władzy rodzicielskiej może być zawarte w wyroku orzekającym rozwód lub separacje. 


Pobawienie Władzy Rodzicielskiej - Przyczyny:

 

Istnieją trzy główne przyczyny pozbawienia władzy rodzicielskiej wyrażone w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym:

1. Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana przez rodzica z powodu długotrwałej przeszkody;

2. Jeżeli rodzic nadużywa władzy rodzicielskiej;

3. Rażące zaniedbanie dziecka przez rodziców.


Długotrwała przeszkoda w sprawowaniu władzy rodzicielskiej - przykłady:


1. Odsiadywanie długoletniej kary pozbawienia wolności przez rodzica;

2. Długoletni wyjazd rodzica za granicę;

3. Chorobę przewlekłą  uniemożliwiającą sprawowanie władzy rodzicielskiej;

4. Długotrwałe zginięcie jednego z rodziców; 


Nadużywanie władzy rodzicielskiej - przykłady: 


1. długotrwałe nadużywanie alkoholu;

2. Karcenie dziecka w nadmiernej ilości;

3. Rozpijanie małoletniego dziecka;

3. Znęcanie się fizyczne i psychiczne nad dzieckiem;

4. Wykorzystywanie seksualne dziecka;

5. Prowadzenie rozwiązłego i przestępczego trybu życia przez rodzica;

6. Zmuszanie dziecka do pracy;

7. Nakłanianie dziecka do popełnienia przestępstwa.


Rażące zaniedbywanie dziecka - Przykłady:


1. Długotrwałe uchylanie się od płacenia alimentów wobec dziecka;

2. Długotrwały brak kontaktów rodzica z dzieckiem;

3 Tolerowanie rozwiązłego tryby  życia dziecka przez rodzica;

4. Głodzenie dziecka;


Skutki pozbawienia władzy rodzicielskiej:


Rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej nie może uczestniczyć w wychowaniu dziecka, czyli nie ma prawa decydować o żadnej kwestii związanej z dzieckiem   jak np,: wychowanie, leczenie, wybór szkoły, zawodu, spędzania czasu wolnego i wypoczynku, etc. Pozbawienie władzy rodzicielskiej obejmuje również pozbawianie uprawnienia do zarządu majątkiem dziecka. Oczywiście tym bardziej nie prawa decydować o bieżących sprawach związanych z wychowaniem dziecka.  Warto nadmienić, że rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej ma w dalszym ciągu obowiązek łożenia alimentów na dziecko oraz ma prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem. W wypadku pozbawienia władzy rodzicielskiej gdy wymaga tego dobro dziecka Sąd może zakazać osobistej styczności z dzieckiem, czyli zakazać z nim kontaktów. Należy wskazać, że rodzić dziedziczy po dziecku pozbawianym władzy rodzicielskiej, o ile nie zostanie z tego powodu uznany za niegodnego dziedziczenia. Tak samo dziecko dziedziczy po rodzicu, który został pozbawiony władzy rodzicielskiej. W wypadku pozbawienia władzy rodzicielskiej obojga rodziców należy dla dziecka ustanowić rodzinę zastępcą lub umieścić je w placówce opiekuńczo-wychowawczej.


Przywrócenie władzy rodzicielskiej 


W razie ustania przyczyny Sąd może przywrócić władzę rodzicielską, aby to nastąpiło należy złożyć taki wniosek do Sądu.


Adwokat Patryk Riedel, tel.: 500 045 724

Adwokat Wodzisław Śląski, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik