Procedura dochodzenia szkód górniczych


Ustawa Prawo Geologiczne i Górnicze w pierwszej kolejności nakazuje wszczęcie postępowania ugodowego z przedsiębiorstwem górniczym, którego ruch wywołał szkody górnicze. Chodzi tu o próbę zawarcia ugody z kopalnią, a poszkodowanym właścicielem nieruchomości. Procedurę rozpoczyna złożenie odpowiedniego wniosku do kopalni o naprawienie szkody górniczej lub wypłatę odszkodowania. Od 1 stycznia 2012 roku istnieje możliwość wyboru przez poszkodowanego czy żąda wypłaty odszkodowania, czy naprawienia szkody górniczej.  W pozostały zakresie wniosek powinien zawierać wskazanie tytułu prawnego do nieruchomości oraz wskazanie szkód jakie powstały w budynku. Kopalnia powinna dokonać oględzin i dokonać odpowiedniego kosztorysu. Gdy poszkodowany właściciel nieruchomości jest usatysfakcjonowany, to można zawrzeć ugodę, jednakże często następuje sytuacja w której nie może dojść do ugodowego załatwienia sprawy, wtedy należy udać się na drogę sądową. Kopalnia może stwierdzić, że uszkodzenie nieruchomości nie nastąpiło w wyniku ruchu zakładu górniczego. Może nastąpić przedawnienie roszczenia o naprawienie szkód górniczych, tj. okresu po którym nie można dochodzić ich naprawienia, więcej na ten temat znajduje się tutaj: Przedawnienie roszczeń z tytułu szkód górniczych . Proponowana kwota wypłaty odszkodowania przez kopalnię jest zbyt niska, z tego powodu również może nie dojść do zawarcia ugody. Kopalnie nie wypłacają VAT-u, natomiast Sąd uwzględnia ten podatek i dolicza go do wysokości szkody, przecież w razie konieczności naprawienia budynku nastąpi konieczność wynajęcia odpowiedniej firmy, która taki podatek doliczy do wynagrodzenia za usunięcie szkód. 


Po zakończeniu postępowania ugodowego, w wyniku którego nie doszło do wypracowania zgodnego stanowiska lub w ciągu 30 dni od momentu złożenia wniosku i bezczynności kopalni poszkodowany właściciel nieruchomości ma prawo do wystąpienia z powództwem do Sądu z tytułu szkód Górniczych. Szerzej na ten temat można znaleźć tutaj; Odszkodowanie za szkody górnicze.


                    ADWOKAT PATRYK RIEDEL - WODZISŁAW ŚLĄSKI, JASTRZĘBIE-ZDRÓJ-KATOWICE