Przesłanki uznania za winnego w rozkładzie pożycia małżeńskiego - wina w rozwodzie - przykłady


Poniżej przedstawiono wyliczenie przesłanek, które skutkują uznaniem winny za rozkład pożycia małżeńskiego. Wyliczenie to, zostało sporządzone na podstawie orzecznictwa Sądu Najwyższego, zostało  potraktowane w sposób bardzo skrótowy. Katalog przyczyn z powodu których Sad może przypisać winę za rozkład pożycia małżeńskiego jest otwarty. Wyliczenie jest przykładem najczęściej występujących przyczyn uznania za winnego rozkładu pożycia małżeńskiego:


1.Zdrada małżeńska czyli niewierność;
2.Same pozory zdrady, czyli dawanie uzasadnionych podstaw co do zdrady w wyniku zachowania się współmałżonka względem osoby innej płci      które dają pozory zdrady;
3. Alkoholizm, pijaństwo, narkomania, uzależnienie od hazardu;
4. Stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej względem współmałżonka, w tym znieważanie małżonka, poniżanie, agresja słowna i fizyczna;
5. Nielojalne prowadzenie przez jedną ze stron procesu rozwodowego, fałszywe oskarżenia i zarzuty;
6. Wzajemne oskarżenia się małżonków przed organami ścigania stanowi o winie obu stron za rozkład pożycia małżeńskiego;
7. Odmowa rozpoczęcia współżycia małżeńskiego przez małżonków na samym początku małżeństwa, w tym odmowa jego kontynuowania;
8. Notoryczne zaniedbywanie przez żonę dzieci i prowadzenie bezczynnego trybu życia;
9. Poniżanie przez męża żony kiedy nie pracowała i szykanowanie jej kiedy podjęła pracę może stanowić o winie;
10. Ciężkie pobicie małżonka przez żonę;
11. Opuszczenie, porzucenie współmałżonka 
12. Naruszenie obowiązku wzajemnej pomocy jeśli wywołało to rozkład pożycia małżeńskiego;
13. Uchylanie się współmałżonka od pracy w sytuacji gdy jest do tego w pełni zdolny;
14. Naganny, nieodpowiedni stosunek do rodziny współmałżonka;
15. Zaniedbywanie rodziny, oboje współmałżonkowie są zobowiązani do współdziałania dla dobra rodziny.
                    

                                ADWOKAT PATRYK RIEDEL - WODZISŁAW ŚLĄSKI, JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, KATOWICE