Rozwód i Alimenty od Górnika – porady dla Górników w związku ze sprawami alimentacyjnymi i rozwodowymiWykonujący zawód górnika są szczególnie narażeni na płacenia wysokich alimentów zarówno na dzieci jak i na żonę, lub byłą żonę, w zależności od okoliczności danej sprawy.

 

Jak liczy się dochód Górnika?

 

Problem wynika z faktu otrzymywanych przez górnika dodatków oraz premii do wynagrodzenia oraz przywilejów. Poza normalnym wynagrodzeniem, które stanowi standardowy co miesięczny przelew widoczny na tzw. potocznie pasku Górnik otrzymuje pozostałe dodatki, czyli: premię barbórkową, 14-stą pensję, deputat węglowy lub ekwiwalent za deputat węglowy oraz kartki żywieniowe. Dodatkowo oczywiście wynagrodzenie zwiększa się z tytułu za prace w dni wolne od pracy, itd. Klient, który do mnie przychodzi i jest Górnikiem myśli, że alimenty będą liczone z jego miesięcznego wynagrodzenia. Niestety w sprawach rozwodowych i alimentacyjnych bierze się pod uwagę zaświadczenie o wynagrodzeniu od pracodawcy – w tym przypadku Kopalni za ostatnie 6 lub 12 miesięcy z uwzględnieniem wszystkich dodatków i premii. Druga strona może również wnioskować o PIT-37 za ostatni rok. Powyższe dokumenty przedstawiają całość dochodu, czyli comiesięczne wynagrodzenie wraz ze wszystkimi dodatkami. Dla przykładu wynagrodzenie Górnika wynosi 4.000 złotych netto miesięcznie, ale mając na uwadze wszystkie powyższe składniki wynagrodzenia wraz ze wszystkimi premiami oraz dodatkami zaświadczeniu o wynagrodzeniu za 12 miesięcy wraz z dodatkami lub PIT-37 za ostatni rok suma dochodów będzie wynosić łącznie np. 80.000 złotych. ( oczywiście to tylko teoretyczny przykład ). Z tej sumy średnie miesięczne wynagrodzenie liczone będzie w taki sposób, że 80.000 złotych dzielone będzie przez 12 miesięcy. Średnia wyniesie zatem około 6.600 złotych netto miesięcznie. Alimenty będą liczone z tej kwoty, a nie 4.000 złotych miesięcznie, która wynika z paska o wynagrodzeniu lub miesięcznego wpływu na konto.

Powyżej przedstawione okoliczności i sposób liczenia dochodu Górników stanowią o szczególnie wysokim stopniu narażenia na zasądzenie wysokich alimentów na rzecz małoletnich dzieci lub żonę, albo byłą żonę.

Niestety im więcej klient-Górnik pracuje, tym gorzej dla niego, albowiem posiada wyższe dochody. Praca nie popłaca w tym wypadku, może to brzmi śmiesznie i absurdalnie, ale niestety to prawda.

 
Zasady jakimi kieruje się Sąd w przypadku ustalania alimentów na dziecko.

 

1. Zasada równej stopy życiowej ( dziecko ma prawo żyć na takim samym poziomie jak rodzic)

2. Sąd bierze pod uwagę usprawiedliwione potrzeby małoletniego i możliwości majątkowe oraz zarobkowe zobowiązanego

3. Ważny jest zakres osobistych starań o utrzymanie i wychowanie dziecka.

 

Obrona przed wysokimi alimentami na dziecko.

 

Na szczęście Sąd orzekający o wysokości zobowiązania alimentacyjnego w sprawie o rozwód lub w sprawie tylko o alimenty bierze pod uwagę możliwości zarobkowo-majątkowe oraz wydatki każdej ze stron. Z powyższego wnika, że w Sądzie należy poza dochodami podać swoje wydatki, druga strona, która domaga się alimentów również musi to zrobić. W uproszczeniu Sąd bierze koszty utrzymania każdej ze stron i jej dochody. W ten sposób Sąd wylicza należne alimenty dla dziecka, jak również żony lub byłej żony.

Po prostu należy przedstawić wszystkie swoje usprawiedliwione wydatki, warto również przedstawić aktualne wydatki jakie ponosi się na dziecko, może to spowodować obniżenie alimentów zasądzonych na dziecko z uwagi na udowodnienie, że ponosi się realną dużą część kosztów utrzymania dziecka na bieżąco. Ponadto im częściej ma się kontakty z dzieckiem, tym lepiej, gdyż wtedy realnie ponosi się jego koszty utrzymania, to również może powodować obniżenie zasądzonych alimentów w wyroku.

Alimenty dla małoletnich dzieci to sprawa oczywista, kwestia sporna to ich wysokość.  Wysokość alimentów jest ustalana między innymi na podstawie zasady równej stopy życiowej oznacza to, że wysokość zobowiązania alimentacyjnego względem dziecka zależy od stopy życiowej zobowiązanego do płacenia alimentów, albowiem dziecko ma prawo do zachowania takiej samej stopy życiowej i poziomu życia jak jego rodzice.  Zasada ta nie oznacza, że dziecku należy się proporcjonalny udział w dochodach rodzica, chodzi tu o zaspokojenie podstawowych potrzeb dziecka, zbliżonych z potrzebami rodziców, przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb związanych z uprawnionym do alimentów dzieckiem takich jak, jego wiek, stan zdrowia, konieczność kształcenia, itd.

 

Alimenty dla byłej żony to już kwestia złożona i problematyczna. Aby alimenty zostały orzeczone na byłą żonę to Sąd bierze pod uwagę 3 kwestie:

 

1. Usprawiedliwione potrzeby uprawnionego;

2. Możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego;

3. Wina w rozkładzie pożycia małżeńskiego.

 

Pierwsza i druga kwestia została omówiona powyżej, w uproszczeniu przedstawia się dochody i wydatki. W zasadzie najważniejsza w tym wypadku jest kwestia 3. Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego między stronami, a znajdujący się w niedostatku może żądać od drugiego małżonka dostarczenia środków utrzymania w zakresie odpowiadającym jego usprawiedliwionym potrzebom oraz możliwością zarobkową i majątkową  zobowiązanego. Nie ma tutaj zastosowania zasada prawa do równej stopy życiowej, która istnieje przy orzekaniu alimentów na dzieci.  Stan niedostatku to sytuacja, w której uprawniony małżonek nie jest w stanie przy użyciu swoich wszystkich realnych i obiektywnych możliwości zarobkowych zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych.  Obowiązek alimentacyjny w tej sytuacji wygasa po upływie 5 lat lub po zawarciu nowego związku małżeńskiego przez osobę uprawnioną do alimentów. 

Sytuacja najtrudniejsza następuje, kiedy małżonek niewinny rozkładu pożycia domaga się alimentów od małżonka winnego rozkładu pożycia małżeńskiego między stronami, to wystarczy, że uprawniony udowodni, że jego sytuacja materialna uległa znacznemu pogorszeniu z powodu rozwodu.  Uprawniony małżonek nie musi wykazywać, że znajduje się w niedostatku. Tu obowiązek alimentacyjny nie wygasa z upływem 5 lat, lecz obowiązuje w zasadzie aż do śmierci osoby zobowiązanej lub zawarcia nowego związku małżeńskiego przez uprawnionego do świadczenia alimentacyjnego.  Podsumowując łatwiej otrzymać alimenty, gdy udowodniło się winę drugiego małżonka w procesie rozwodowym. 

W przypadku wynagrodzenia Górniak i orzeczeniu o jego winie sprawa jest wyjątkowo trudna, albowiem dla przykładu jego średnie wynagrodzenie to 6.600 złotych natomiast byłej żony to np. 2.000 złotych miesięcznie. Niestety w takim wypadku była żona może żądać wyrównania sytuacji materialnej i domagać się o alimentów, albowiem jej dochody są o wiele niższe niż dochody byłego męża.

 

Obrona przed alimentami na byłą żonę.

 

Najważniejszym czynnikiem orzeczenia alimentów na byłą żonę, to kwestia ustalenia przez Sąd, która ze stron została uznana za winną rozpadu małżeństwa.

 

Obrona przed alimentami na byłą żonę to tak naprawdę nie dopuszczenie do orzeczenia o swojej winie lub udowodnienie współwiny w rozpadzie małżeństwa byłej żony. W tym przypadku nie bierze się pod uwagę wspomnianej powyżej zasady o pogorszeniu sytuacji życiowej. Bardzo trudno jest byłej żonie uzyskać jakiekolwiek alimenty od byłego męża w rozwodzie.

Dodatkowo oczywiście w dalszym ciągu obowiązuje zasada wydatków i dochodów, każdej ze stron oraz posiadanego przez nich majątku.


Adwokat Wodzisław Śląski, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Rozwód, Alimenty.
Adwokat Patryk Riedel, Tel: 500 045 724.