Rozwód - jak przebiega sprawa w SądzieKażdy z małżonków ma prawo złożenia pozwu o rozwód lub separacje do Sądu. Sprawę rozwodową rozpatruje Sąd Okręgowy w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, jeżeli chociaż jeden z małżonków w nim nadal przebywa.  Jeśli żaden z małżonków w tym miejscu nie przebywa, to Sadem właściwym jest Sad zamieszkania pozwanego, jeżeli nie można takiego ustalić, to Sąd zamieszkania powoda. Oczywiście koniecznym elementem jest złożenie pozwu rozwodowego, aby można było wszcząć postępowanie sądowe.  Od pozwu należy wnieść opłatę sądową w wysokości 600 złotych, jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami powód może złożyć wniosek o zwolnienie go od kosztów sądowych. Strona powodowa musi stawić się na pierwszą rozprawę rozwodową, w przeciwnym razie Sad zawiesza postępowanie. Sprawę rozpatruje Sąd w składzie jeden sędzia zawodowy i dwóch ławników. 


Przebieg Rozprawy Sądowej o Rozwód - Postępowanie dowodowe


Sąd rozpoznaje sprawę na rozprawie, w zależności od stanowisk stron, zawiłości i skomplikowania sprawy rozprawa może być jedna lub kilka. Bardzo rzadko sprawa rozwodowa kończy się na jednej rozprawie, następuje to w zasadzie tylko wtedy, gdy strony wnoszą o rozwód bez orzekania o winie. Jeżeli Sąd uznałby, że istnieje szansa na utrzymanie małżeństwa, to może skierować strony do mediacji. Na rozprawie Sąd rozpatruje wszystkie dowody zgłoszone przez strony, może także dopuścić dowody z urzędu, np. wywiad przeprowadzony przez kuratora sadowego w miejscu zamieszkania małoletniego dziecka. Dowodami zgłaszanymi przez strony może być praktycznie wszystko co ma na celu udowodnienie danej okoliczności istotnej dla rozpoznania sprawy, najczęściej są to świadkowie, dokumenty urzędowe i prywatne, filmy nagrania itd.  Można również złożyć wniosek o dopuszczenie dowodu przez biegłych, np. z  zakresu psychologii dziecięcej na okoliczności związane z władzą rodzicielską. Przeprowadzenie sprawy rozwodowej ma na celu ustalenie czy między stronami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Sąd bada która ze stron ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego jeżeli zgłoszono taki wniosek. W wypadku,gdy małżonkowie mają wspólne małoletnie dziec, to Sąd rozstrzyga ewentualna kwestię związaną z władzą rodzicielską, kontaktami z dziećmi i alimentami.  


Przesłuchanie Stron - małżonków w sprawie o rozwód


Dowód z przesłuchania stron - małżonków ma charakter obligatoryjny, gdyż jest najlepsze osobowe źródło informacji odnośnie wspólnego pożycia stron . Przesłuchanie stron w sprawie o rozwód powinno być przeprowadzane szczegółowo i wnikliwie, co jest podyktowane szczególną wagą jaką niesie za sobą orzeczenie rozwodu. W wypadku przeszkody natury faktycznej lub prawnej można przesłuchać tylko jedną stronę. W wypadku nie stawienia się jednej ze strony na rozprawę Sąd może pominąć dowód z jej przesłuchania tylko i wyłącznie po dokładnym ustaleniu okoliczności niestawiennictwa. Muszą być to przyczyny zależne od strony, nie mogą być to okoliczności na które storna nie miała wpływu i z tego powodu nie mogła stawić się na sprawie. Przesłuchanie stron następuje po przeprowadzeniu pozostałych dowodów w sprawie, czyli na sam koniec rozprawy rozwodowej. Sąd może także przesłuchać informacyjnie strony na początku sprawy, jednakże i tak ma obowiązek przesłuchania stron na sam koniec postępowania dowodowego. 


Wyrok w sprawie o rozwód


Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego następuje ogłoszenie wyroku w sprawie. O Elementach wyroku rozwodowego szerzej tutaj: http://www.adwokat-riedel.pl/rozwod-przeslanki-jego-uzyskania-jak-wyglada-wyrok . W momencie uprawomocnienia się wyroku w sprawie o rozwód następuje ustanie wspólności majątkowej. Sąd w odpowiednim terminie zawiadamia urząd stanu cywilnego. Kobieta ma prawo powrotu do poprzedniego nazwiska w terminie do 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Od nieprawomocnego wyroku rozwodowego przysługuje apelacja do Sądu II Instancji. 


Zapraszamy do kontaktu oraz ewentualnego umówienia się na wizytę z Adwokatem Patrykiem Riedel w jednej z Kancelarii które mieszczą się w miastach: Wodzisław Śląski, Jastrzębie-Zdrój oraz Rybnik.


Zadzwoń i umów się na spotkanie (tel.: 500 034 724).

Adwokat Wodzisław ŚląskiAdwokat Jastrzębie-ZdrójAdwokat Rybnik.