Rozwód lub Separacja za granicą - uznanie wyroku w Polsce


W Polsce w momencie uprawomocnienia się wyroku w sprawie o rozwód lub separacje Sąd przesyła go z urzędu - czyli z własnej inicjatywy do odpowiedniego Urzędu Stanu Cywilnego, sytuacja w naszym kraju jest zatem oczywista. Problem pojawia się w momencie w którym małżonkowie wzięli rozwód za granicą. 

 

Wyrok o rozwód lub separacje wydany w państwie Unii Europejskiej

Powyższą sytuację reguluję przepisy prawa wspólnotowego - Unii Europejskiej - Rozporządzenia WE nr 221/203 - którym Polska jest związana oraz przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Należy zwrócić uwagę, iż w pierwszej kolejności zastosowania mają przepisy Unii Europejskiej. Zgodnie z prawem unijnym wyrok wydany w państwie będącym członkiem Unii Europejskiej są uznawane w innych państwach członkowskich Unii.  Nie trzeba zatem wszczynać żadnego dodatkowego postępowania sądowego w tej sprawie.

Istnieją sytuacje w których można odmówić uznania orzeczenie o rozwód lub separacje wydanego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, tj.:

1. Gdyby uznanie było sprzeczne z porządkiem publicznym;
2. Gdy wyroku nie da się pogodzić z innymi orzeczeniami;
2. Pozwany nie wdał się w spór oraz nie zostało mu doręczone pismo wszczynające postępowanie w sprawi lub nie doręczono mu należycie dokumentu równorzędnego, co nie pozwoliło mu na należyte przygotowanie się do obrony swojego interesu.


Wyrok o rozwód lub separacje wydany poza Unią Europejską

Kodeks postępowania cywilnego reguluje kwestię związana z uznaniem wyroku wydanego w sprawie cywilnej, w tym w sprawach o rozwód i separacje w kraju nie należącym do Unii Europejskiej. Przepisy stanowią, iż z mocy prawa wyroki wydane w sprawach cywilnych ( rozwodowych i separacyjnych też) są z mocy prawa uznane w Polsce. Nie trzeba zatem wszczynać żadnego dodatkowego postępowania sądowego w tej sprawie.  Istnieją przesłanki w wypadku wystąpieniu których orzeczenie wydane w innym kraju nie podlega uznaniu w Polsce:

1. Wyrok jest jeszcze nieprawomocny w państwie obcym;
2. Wyrok zapadł w sprawie należącej do wyłącznej jurysdykcji polskiej ( możliwe jest przeprowadzenie tylko w Polsce );
3. Pozwanemu w tamtejszej sprawie nie doręczono  należycie pisma wszczynającego postępowanie, co uniemożliwiło mu obronę swoich praw;
4. Ta sama sprawa między tymi samymi stronami rozpoczęła się wcześniej w Polsce, niż w państwie obcym;
5. Wyrok państwa obcego jest sprzeczny z wcześniejszym wyrokiem wydanym w Polsce, lub wcześniej wydanym wyrokiem sądu zagranicznego uznawalnego w Polsce;
6. Wcześniej zapadł wyrok o w tej samej sprawie, czyli o to samo roszczenie i miedzy tymi samymi stronami;
7. Wyrok państwa obcego jest sprzeczny z podstawowymi zasadami porządku prawnego Polski;
 

Zawarcie nowego małżeństwa w Polsce - potrzeba rejestracji wyroku Sadu zagranicznego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce.

Aby można było zawrzeć nowy związek małżeński w Polsce należy zarejestrować wyrok w sprawie o rozwód i separacje zapadły za granicą w Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce. Należy złożyć następujące dokumenty z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego w USC.

1. Urzędowy odpis Sądu zagranicznego;

2. Potwierdzenie, że orzeczenie jest prawomocne;

3. Zaświadczenie dotyczące orzeczeń w sprawach małżeńskich, wydane przez Sąd zagraniczny- załącznik do Rozporządzenia WE nr 221/203.


             ADWOKAT PATRYK RIEDEL-JASTRZĘBIE-ZDRÓJ-WODZISŁAW ŚLĄSKI- Katowice