Rozwód z cudzoziemcem / obcokrajowcem w Polsce


Rozwód między obywatelami polskimi mieszkającymi za granicą

Najczęściej występuje sytuacja gdy obywatele polscy wzięli ślub w Polsce, następnie wyjechali za granicę i chcą wziąć rozwód w Polsce. Rzeczą oczywistą jest, że rozwód w Polsce jest o wiele tańszy zarówno jeżeli chodzi o koszty sądowe jak i koszty wynajęcia adwokata. Z tego względu najczęściej małżonkowie decydują się na sprawę w Polsce. Oczywiście jak najbardziej obywatele polscy mieszkający na stałe za granicą mogą wziąć rozwód przed sądem polskim. W takim wypadku Sądem właściwym jest sąd ostatniego wspólnego miejsca zamieszkana lub pobytu obojga małżonków. Jeżeli małżonkowie nie mieli miejsca wspólnego pobytu, to sprawę należy wytoczyć przed Sadem miejsca zamieszkania pozwanego, jeśli nie można tego ustalić to właściwy do rozpoznania sprawy będzie Sąd miejsca zamieszkania powoda.

 

Rozwód z obywatelem Unii Europejskiej

Rozwód z cudzoziemcem/obcokrajowcem będącym obywatelem UE jest uregulowany w Rozporządzeniu Wspólnoty Europejskiej z dnia 27 listopada 2003 roku dotyczącym między innymi jurysdykcji ( właściwości ) Sadów w sprawach małżeńskich i rodzinnych. W sprawach rozwodowych, separacyjnych i o unieważnienie małżeństwa Sądem właściwym będzie:

- Sąd wspólnego zwykłego pobytu małżonków lub ostatnie miejsce zwykłego pobytu małżonków, o ile jeden z nich tam dalej zamieszkuje lub

- strona przeciwna ma tam zwykły pobyt lub w przypadku wspólnie złożonego pozwu jeden z małżonków ma zwykły pobyt lub

-  powód ma zwykły pobyt, jeżeli przebywał w tym miejscu co najmniej jeden rok bezpośrednio zanim wystąpił z powództwem lub

-  ma zwykły pobyt w przypadku, gdy przebywał tam przez okres szczęściu miesięcy przed wniesieniem pozwu rozwodowego i jest obywatelem tego państwa członkowskiego UE.


Rozwód z Cudzoziemcom/obcokrajowcem z poza Unii Europejskiej

W przypadku cudzoziemca/obcokrajowca nie będącego obywatelem UE, to właściwość Sądu będzie rozstrzygana na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego w części dotyczącej jurysdykcji/właściwości krajowej. Sąd Polski będzie właściwy w następujących przypadkach:

- oboje małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Polsce, pod warunkiem że jedno z nich dalej tam zamieszkuje lub ma miejsce zwykłego pobytu    lub

- powód ma przynajmniej rok przed wniesieniem powództwa do Sądu miejsce zamieszkania lub pobytu w Polsce lub

- powód jest obywatelem polskim i ma co najmniej sześć miesięcy miejsce zamieszkania lub pobytu w Polsce  przed wszczęciem postępowania.


                    ADWOKAT PATRYK RIEDEL-WODZISŁAW ŚLĄSKI-JASTRZĘBIE-ZDRÓJ-KATOWICE