Skarga na czynności komornika


Chociaż nikt tego nie chce, niektórzy z nas mają niestety do czynienia z komornikami. Nie każdy jednak wie, że na jego działanie można złożyć skargę. Nie ma bowiem ludzi doskonałych i nikt nie jest nieomylny. Zdarzyć się może, że komornik wyda niewłaściwe postanowienie bądź nie podejmie pewnych niezbędnych do przeprowadzenia prawidłowej egzekucji działań. Co wtedy możemy zrobić?


Termin na złożenie skargi  

Przepisy kodeksu postępowania cywilnego przewidują możliwość skierowania do odpowiedniego sądu rejonowego skargi na czynności komornika w celu sprawdzenia jego działań bądź jego zaniechania i ewentualnego skorygowania popełnionego błędu. Skarga powinna zostać wniesiona w przeciągu siedmiu dni od dokonania czynności (jeżeli strona bądź osoba, jakiej prawo została naruszona, była obecna przy wykonywaniu czynności komorniczych bądź jeżeli była o tym fakcie zawiadomiona), natomiast w wypadku braku zawiadomienia przysługujący stronie bądź osobie której czynność bezpośrednio dotyka czas na złożenie skargi na komornika wynosi siedem dni od momentu dowiedzenia się o wykonaniu czynności.

 
Osoby uprawnione do złożenia skargi na czynności komornika 

Do złożenia skargi prawo posiada strona postępowania bądź osoba, której prawa zostały przez czynności bądź zaniechania komornika albo naruszone, albo zagrożone. Kogo jednakże sąd powinien obciążyć kosztami takiego postępowania, jeżeli skarga na komornika zostanie uwzględniona i sąd zarządzi zmianę zaskarżonego postępowania?


Wniosek o wstrzymanie egzekucji 

Należy pamiętać, że skarga na czynności komornika nie zwiesza postępowania egzekucyjnego, należy zatem złożyć wniosek o zawieszenie lub wstrzymanie egzekucji. Sąd może uwzględnić taki wniosek i zawiesi w całości lub części postępowanie egzekucyjne. 


Koszty sądowe 

W przypadku wniesienia zasadnej skargi przez wierzyciela na komornika, niestety to dłużnik jest zobowiązany do zapłacenia za koszty postępowania, bowiem wynika to z konieczności zwrotu kosztów koniecznych do celowego prowadzenia egzekucji, co zawarte jest w kodeksie postępowania cywilnego. Koszty te zostają ustalane przez komornika w postanowieniu. Odbiega to od generalnej zasady, że koszty ponosi zazwyczaj strona przegrywająca. Zasadny wydaje się jednakże wniosek, że obciążony kosztami postępowania jest wierzyciel, jeżeli to on wnosi skargę na komornika, bo koszty te mieszczą się w grupie  kosztów niezbędnych do celowego przeprowadzenia egzekucji. Co jednakże dzieje się w sytuacji, kiedy to skargę na czynności komornika wnosi dłużnik? Czy wtedy słuszne jest obciążanie kosztami wierzyciela, który i tak ponosi straty z powodu tego, że dłużnik jest niewypłacalny, zaś sam wierzyciel próbuje jedynie otrzymać z powrotem swoje własne pieniądze? W końcu nie zawsze egzekucja przynosi właściwe efekty, a wierzyciel i tak musi ponieść jej koszty. Mimo tego, że zaskarżana jest czynność komornika, nie stanowi on strony postępowania. Skarga na czynności komornika jest postępowaniem incydentalnym w stosunku do postępowania egzekucyjnego. Warto pamiętać, że podstawą do wniesienia skargi jest tylko i wyłącznie naruszenie przez komornika przepisów postępowania egzekucyjnego, jakie powoduje naruszenie praw osoby każdej, zatem nie tylko dłużnika lub wierzyciela. Wniesienie skargi wiąże się z opłatą sądową w wysokości stu złotych, jednakże wystąpić można o zwolnienie z tych kosztów.


                        ADWOKAT PATRYK RIEDEL-WODZISŁAW ŚLASKI, KATOWICE, JASTRZĘBIE-ZDRÓJ