Uchylenie Alimentów na Pełnoletnie Dziecko


Obowiązek alimentacyjny spoczywa na rodzicach względem dziecka, które nie jest w stanie jeszcze samodzielnie się utrzymać, chyba że dochody z majątku dziecka są dostateczne na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka trwa od jego urodzenia się do czasu Wbrew pozorom obowiązek alimentacyjny nie wygasa automatycznie wraz z uzyskaniem przez dziecko pełnoletniości, albowiem zależy od konkretnych, danych okoliczności.  Sytuacja ta dotyczy także dzieci, które są pełnoletnie, a które mimo to nie mają możliwości samodzielnego utrzymania się. Aby uchylić alimenty należy złożyć odpowiedni pozew do Sądu o uchylenie alimentów.


Alimenty na pełnoletnie dziecko

Alimenty na pełnoletnie dziecko należy płacić, gdy poświęca ono cały posiadany przez siebie czas na dalszą naukę i nie może podjąć pracy zawodowej celem poniesienia kosztów własnego utrzymania. Kształcenie to nie może jednakże być pozorne, gdyż dziecko nie może co rok zmieniać kierunku kształcenia ani mieć poważnych kłopotów w nauce (nie może powtarzać klasy czy roku studiów). Obowiązek alimentacyjny wobec dziecka istnieje także wtedy, gdy dziecko ukończyło edukację, a nie ma środków na utrzymanie się. Wtedy roszczenie alimentacyjne jest uzasadnione jedynie w sytuacji niedostatku.


Kiedy można uchylić się od łożenia alimentów na pełnoletnie dziecko.

 1. Jeżeli dziecko posiada dochody ze swojego majątku, które wystarczają mu na to, by mogło się ono utrzymać samodzielnie, rodzice nie są zobowiązani do łożeniu alimentów.

 2.  Gdy płacenie alimentów wiążą się z nadmiernym uszczerbkiem lub gdy dziecko nie dokłada starań odnośnie finansowego usamodzielnienia się.        

 3.  Rodzice mogą także uchylić się od wykonania obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, jeżeli żądanie alimentów sprzeczne jest z zasadami współżycia społecznego.

 

Pozew o uchylenie alimentów

Pozew o uchylenie alimentów wnosimy w sytuacji zmiany stosunków, gdyż wtedy można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Ustalenie zmiany stosunków dokonuje się poprzez porównanie stosunków obecnych z poprzednio występującymi. Zmiana może polegać właśnie na tym, że osoba uprawniona do otrzymywania alimentów posiada już własne środki pozwalające jej na samodzielne utrzymanie się i zaspokajanie własnych potrzeb. Zmianę obejmuje także sytuacja, w której następuje prawomocne zaprzeczenie ojcostwa. Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego trzeba złożyć do wydziału rodziny i nieletnich sądu rejonowego. Chodzi tu dokładnie o sąd, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania bądź pobytu pozwanego dziecka. Należy w nim także przytoczyć mające znaczenie dla sprawy okoliczności i zgłaszać dowody popierające żądanie uchylenia alimentów.


                         ADWOKAT PATRYK RIEDEL - JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, WODZISŁAW ŚLASKI-KATOWICE