Wniosek o usunięcie danych z KSIP


Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 2 a ustawy o policji KSIP - Krajowy System Informacji Policji jest ewidencją postępowań karnych prowadzonych przez Policję, niezależnie od sposobu ich zakończenia. Przepisy ustawy o Policji nie zawierają żadnych przesłanek do ustalania, kiedy dane są zasadne i jak długo powinny być przetrzymywane oraz w jak sposób mają służyć zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego. Ustawa o policji w art. 20 ust. 17 w zw. z § 11 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przewidują, że dane osobowe zebrane w celu wykrycia przestępstwa przechowuje się, dopóki są niezbędne do wykonywania ustawowych zadań policji. Weryfikacja przedmiotowych danych ma następować nie rzadziej niż co 10 lat. Tak długie terminy i ogólnie sformułowane przesłanki są bardzo uciążliwe dla osób, które w tym systemie widnieją. Przepis § 11 przedmiotowego rozporządzenia stanowi, że Policja samodzielnie ocenia przydatność danych w KSIP. Często ma żadnych powodów, aby dane były w dalszym ciągu przechowywane. 


Zgodnie z orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 października 2011 r., sygn. akt II SA/Wa 625/11 do usuwania danych osobowych zgromadzonych w Krajowym Systemie Informacji Policji (KSIP), zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a nie przepisy ustawy o Policji, które uprawniają ją do tworzenia KSIP. Wynika z tego, że Sąd podzielił stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych, administrator danych osobowych powinien przetwarzać je nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu, w którym je zebrano. 


Wniosek o usunięcie danych z KSIP kieruje się do do Komendanta Policji w uzasadnionych, wypadkach. Należy go krótko uzasadnić w zakresie wyjaśnienia dlaczego zasadnym jest usunięcie tych danych.