Zaspokojenie potrzeb rodziny, gdy małżonkowie nie mają dzieciO zaspokojenie potrzeb rodziny można rościć, gdy jeden z małżonków odmawia łożenia

środków na potrzeby najbliższych. W takiej sytuacji, małżonek utrzymujący rodzinę ma

prawo zwrócić się do sądu o nakazanie drugiemu małżonkowi płacenia wyznaczonej kwoty

pieniężnej na rzecz jego i dzieci. Sąd przychyla się do takiej prośby i nakazuje

współmałżonkowi przekazywanie określonych kwot pieniężnych na ręce małżonka

upominającego się o środki na rodzinę.

Roszczenie o zaspokojenie potrzeb rodziny najczęściej składane jest wówczas, gdy

małżonkowie nie są rozwiedzenia, ale zaczynają wieść osobne życie.


Zabezpieczenie żądania świadczenia alimentacyjnego.


W sytuacji, gdy małżonkowie rozwodzą się i prowadzona jest sprawa rozwodowa, roszczenie

o zaspokojenie potrzeb rodziny przybiera formę zabezpieczenia żądania świadczenia

alimentacyjnego. Innymi słowy, jedno z małżonków może zostać zobowiązane przez sąd do

tego, by płacić świadczenie alimentacyjne, już w trakcie sprawy rozwodowej. Prawnicy

spierają się co do tego, czy środki te są alimentami czy też środkami zaspokajającymi

potrzeby rodziny. Praktycznie to to samo, ale w sporze chodzi o to pod jaką procedurę to

podporządkować.


Ciekawym zagadnieniem jest kwestia, który z małżonków będzie otrzymywał te środki, a
który będzie musiał dokonywać wpłat.


Rozstrzygnięcie tej kwestii jest raczej oczywiste; jeśli małżonkowie mają wspólne

potomstwo, ogniskiem domowym nazwiemy to miejsc, w którym pozostają dzieci. Tak więc,

małżonek, który opiekuje się nimi może liczyć na to, że sąd zasądzi określonej sumy

pieniężnej w ramach zaspokajania potrzeb rodziny. Zaspokajać je będzie drugi małżonek,

który rzadziej kontaktuje się z dziećmi i siłą rzeczy nie zajmuje się nimi cały czas.

Zaspokojenie potrzeb rodziny na małżonka

A co w sytuacji, gdy małżonkowie nie posiadają wspólnego potomstwa? Czy można wówczas

mówić o czymś takim, jak zaspokojenie potrzeb rodziny?


Roszczenie o zaspokojenie potrzeb rodziny przysługuje temu z małżonków którego sytuacja

materialna jest gorsza. Zakładając rodzinę, dwoje ludzi zobowiązało się do tego, że będą

sobie wzajemnie pomagać i zaspokajać swoje potrzeby. Gdy więc jeden małżonek w wyniku

rozłączenia znajduje się w trudnej sytuacji bytowej, ma prawo oczekiwać dalszej pomocy od

drugiego. Tak wygląda sytuacja do momentu, w którym związek małżeński zostanie

prawomocnie zakończony. Później, kwestie te regulowane są w wyroku rozwodowych.

Regulacje te podyktowane są stosownymi przesłankami, jakie bierze pod uwagę sąd.


Środki na zaspokojenie potrzeb rodziny może zasądzić sąd w trakcie procesu rozwodowego,

ale również podczas zwykłego postępowania sądowego. Jest to odrębne postępowanie

uruchamiane w chwili, gdy jeden z małżonków wniesie roszczenie o środki na zaspokojenie

potrzeb rodziny.


Podczas procesu rozwodowego zabezpieczenie w formie takich środków może być udzielone

przez sąd. Nie ma to nic wspólnego z winą za rozkład pożycia i nie przesądza o niej, jak i o

świadczeniu alimentacyjnym płaconym w przyszłości na rzecz współmałżonka.

Tak więc, pomimo kojarzenia rodziny z potomstwem, roszczenie o zaspokojenie potrzeb

rodziny może obejmować samych małżonków.


 Adwokat Patryk Riedel - Kancelaria Adwokacka - Wodzisław Śląski, Jastrzębie-Zdrój, Katowice