Zniesławienie w internecie


 

Zniesławienie w Internecie


Nie ulega żadnym wątpliwościom, że sposób postrzegania konkretnych jednostek jest w dużym stopniu uzależniony od dobrego imienia i renomy. Osoby z nieskalaną opinią nie muszą borykać się z dowodzeniem swoich racji zarówno na polu zawodowym, jak i prywatnym. Zgoła inaczej wygląda sytuacja osób, które spotkały się ze zniesławieniem. Niesłuszne zszarganie dobrego imienia to przestępstwo, które powinno zostać wyjaśnione na drodze sądowej. Żeby jednak zrozumieć skalę tego zjawiska, trzeba najpierw dowiedzieć się, na czym polega zniesławienie i w jakich odsłonach najczęściej się pojawia. 

 


Czym jest zniesławienie? 


Zgodnie z przepisem art. 212 § 1 k.k., „Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności”. Trzeba mieć świadomość, że podstawą zniesławienia zawsze są informacje nieprawdziwe, których celem jest zdyskredytowanie, poniżenie i doprowadzenie do utraty zaufania społecznego. Skala szkód, jakie wyrządza zniesławienie jest niezwykle zróżnicowana. Wiele zależy od charakteru zniesławienia. Może ono odbywać się za pośrednictwem pisma, werbalnie, a nawet gestem. Największe szkody zdaje się jednak wyrządzać zniesławienie odbywające się za pośrednictwem środków masowego przekazu. Pomawianie innych osób w Internecie to zjawisko o największej sile rażenia oraz szybkości, z jaką nieprawdziwe informacje są w stanie się rozprzestrzeniać. 

 


Pomówienie a zniesławienie - kogo może dotyczyć?


Nie sposób mówić o zniesławieniu bez wzmianki o pomówieniu. Wbrew pozorom oba terminy dotyczą nieco odmiennych sytuacji. Zniesławienie wiąże się z utratą dobrej opinii, a z kolei pomówienie dotyczy bezpodstawnych zarzutów. W obu przypadkach sytuacja może dotyczyć nie tylko wybranej jednostki. Pomówione i zniesławione mogą być również grupa osób oraz instytucja czy przedsiębiorstwo. Takich zarzutów nie można postawić właściwie jedynie w przypadku osób zmarłych. Wówczas mamy do czynienia z ochroną pamięci. Granica pomiędzy pomówieniem i zniesławieniem jest niezwykle cienka. Warto jednak pamiętać, że do zniesławienia dochodzi wówczas, gdy bezpodstawne i oparte na kłamstwie informacje dotyczące danej jednostki docierają do osoby trzeciej. Wówczas jej dobre imię jest zagrożone i dopiero wówczas można mówić o zniesławieniu. 

 


Zniesławienie w Internecie 


Bez wątpienia to właśnie zniesławienie w Internecie wiąże się z największą szkodliwością społeczną. Przekazywanie nieprawdziwych informacji na temat wybranej jednostki, grupy lub instytucji za pośrednictwem środków masowego komunikowania się podlega większej karze, aniżeli zniesławienie odbywające się na inne sposoby. Większa szkodliwość społeczna powoduje, że osoby dopuszczające się takiego zniesławiania muszą liczyć się z karą grzywny, ograniczeniem wolności, a nawet pozbawieniem wolności. 

 


Jakie formy przybiera zniesławienie w Internecie? 


Spectrum możliwości jest w tym przypadku niezwykle obszerne, a zatem i zniesławienie może odbywać się na wiele rozmaitych sposobów. Oszczerstwa i nieprawdziwe informacje wypisywane na popularnych portalach społecznościowych to jeden z najpowszechniejszych zjawisk o bardzo dużej skali rażenia. Przykładem mogą w takim przypadku być kłamliwe komentarze na takich portalach jak Facebook czy Instagram, a także publikowanie postów z nieprawdziwymi informacjami. Dosyć częstym zjawiskiem są artykuły umieszczane na poczytnych blogach oraz komentarze pod artykułami dostępnymi w sieci. Zniesławieniem można również nazwać wiadomości o konkretnym charakterze wysyłane za pomocą komunikatorów do większej ilości osób. 

 


W jaki sposób walczyć ze zniesławieniem? 


Nie ulega żadnym wątpliwościom, że zniesławienie może być bardzo brzemienne w skutkach. Osoby, które doświadczyły takich sytuacji doskonale wiedzą, że poszukiwanie sprawiedliwości jest jedyną drogą do odzyskania dobrego imienia i zaufania społecznego. Trzeba mieć świadomość, że proces ten może być niezwykle czasochłonny i wymagający przede wszystkim ze względu na emocjonalne zaangażowanie i chęć udowodnienia swojej racji. Uzbrojenie się w cierpliwość jest jednak koniecznością, bo podjęcie tej walki decyduje o naszej przyszłości. Udowodnienie zniesławienia w Internecie jest stosunkowo łatwe. Materiałem dowodowym mogą być screeny (zrzuty z ekranu), na których widnieje imię nazwisko sprawcy, a także data oraz godzina publikacji. Nieco trudniejszym zadanie czeka tych, którzy nie są w stanie zidentyfikować sprawcy lub sprawców. 

 


Do kogo się zwrócić po pomoc? 


Osoba pokrzywdzona ma tak naprawdę kilka opcji umożliwiających dochodzenie swoich praw. Złożenie skargi na Policji to jeden z najpowszechniejszych sposobów w przypadku zniesławienia. Zgodnie z art. 488 § 1 Policja jest zobowiązana i uprawniona do przyjęcia skargi w wersji ustnej lub pisemnej. Następnie powinna przekazać takową skargę wraz z ewentualnymi dowodami do odpowiedniego sądu. Osoby, które nie są w stanie zidentyfikować imienia oraz nazwiska sprawcy mogą liczyć na wsparcie Policji w tej materii. Ustalenie adresu IP jest w takich sytuacjach podstawą dalszego postępowania. Nie jest to zadanie kłopotliwe, ponieważ w takich sytuacjach dostarczenie niezbędnych danych jest obowiązkiem narzuconym na dostawcę usług internetowych. 

 

Prywatny akt oskarżenia.


Pokrzywdzony jako oskarżyciel prywatny może również samodzielnie sporządzić, a następnie wnieść prywatny akt oskarżenia do właściwego Sądu Rejonowego właściwego ze względu na miejsce popełnienia czynu. Tego rodzaju przedsięwzięcie wymaga jednak pewnej wiedzy z zakresu tworzenia poprawnych formalnie dokumentów. Wówczas najlepszym sposobem na podjęcie walki będzie zatrudnienie prawnika, który zajmie się kwestiami formalnymi. Opłata sądowa za wniesienie prywatnego aktu oskarżenia wynosi równo 300 złotych.

 

Pozew o naruszenie dóbr osobistych.

Jednym z najrzadziej praktykowanych sposobów na walkę ze zniesławieniem w Internecie jest złożenie pozwu we właściwym Sądzie Okręgowym Wydział Cywilny. W następstwie zostaje wszczęte postępowanie cywilne. I w tym przypadku koniecznością jest zadbanie o wymogi formalne w kwestii stworzonego pozwu. Należy również pamiętać, że decydując się na taki ruch trzeba będzie uiścić opłatę sądową, która wynosi 600zł wzwyż. Pozew musi zawierać informacje dotyczące naruszonych dóbr osobistych. Należy także pamiętać o załączeniu zrzutów z ekranu dowodzących winy sprawcy. 

 


Czego możemy oczekiwać po skazaniu za przestępstwo zniesławienia? 


W przypadku skazania za przestępstwo zniesławienia można oczekiwać nawiązki na rzecz pokrzywdzonego. Pokrzywdzony może jednocześnie wskazać dowolny cel społeczny lub charytatywny. Kwota nie może jednak przekraczać 100 tysięcy złotych. 

Jednocześnie pokrzywdzony może ubiegać się o zadośćuczynienie. W tym przypadku ocena szkód jest oceną subiektywną i to pokrzywdzony ustala kwotę, która będzie satysfakcjonująca. 

 


Podsumowanie.


Zniesławienia w Internecie w dzisiejszych czasach są zjawiskiem powszechnym. Osoby, które doświadczyły takiej krzywdy mają sporo możliwości na dochodzenie swoich racji. Warto pamiętać, że Internet jest przestrzenią, w której informacje nie mają w zwyczaju znikać. Dochodzenie prawdy może być czasochłonne, aczkolwiek warto mieć świadomość tego, że nie ma czegoś takiego jak anonimowość w sieci. Osoby decydujące się na pomówienia, oszczerstwa i rozprzestrzenianie nieprawdziwych informacji powinny liczyć się z tym, że poniosą surową karę. Pokrzywdzony może wszcząć także postępowanie z udziałem prokuratora. Wówczas postępowanie toczy się z urzędu. Należy pamiętać, że postawienie na drogę karną nie oznacza, że nie będzie można następnie wnieść pozwu cywilnego. Właśnie dlatego w przypadku przestępstwa zniesławienia zaleca się najpierw wkroczenie na drogę postępowania karnego. 


Zniesławienie w internecie.


Adwokat Wodzisław Śląski, Rybnik Jastrzębie-Zdrój