Jak usunąć dane z KSIP - Wniosek o usunięcie danych z KSIP


KSIP - Krajowy System Informacji Policji - usunięcie danych z ksip.


Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 2 a Ustawy O Policji KSIP - Krajowy System Informacji Policji jest ewidencją postępowań karnych prowadzonych przez Policję, niezależnie od sposobu ich zakończenia. Przepisy ustawy o Policji nie zawierają żadnych przesłanek do ustalania, kiedy dane należy uznać za zasadne i jak długo powinny być przetrzymywane w bazie KSIP oraz w jak sposób mają służyć zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego. Ustawa o Policji w art. 20 ust. 17 w zw. z § 11 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przewiduje, że dane osobowe zebrane w celu wykrycia przestępstwa przechowuje się, dopóki są one niezbędne do wykonywania ustawowych zadań Policji. Weryfikacja przedmiotowych danych ma następować nie rzadziej niż co 10 lat. Dużym problemem jest fakt, że przepisy powyższej ustawy nie przewidują kryteriów oceny przydatności przetwarzanych danych znajdujących się w KSIP, co może prowadzić do wniosku, że w bazie KSIP mogą znajdować się przypadkowe dane w ogóle nie przydatne do celów jakie spełnia KSIP, a mogą one sprawić wiele kłopotów osobą widniejącymi w przedmiotowej bazie.


Tak długie terminy i ogólnie sformułowane przesłanki są bardzo uciążliwe dla osób, które w tym systemie widnieją. Przepis § 11 przedmiotowego rozporządzenia stanowi, że Policja samodzielnie ocenia przydatność danych w KSIP. Często ma żadnych powodów, aby dane były w dalszym ciągu przechowywane. W rzeczywistości jest tak, że dana osoba widnieje w systemie KSIP, a nastąpiło już dawno zatarcie skazania, gdzie w KRK - krajowym Rejestrze Karalności osoba taka posiada status niekaranej.  Takie rozwiązanie może być bardzo krzywdzące i w znaczny stopniu utrudniającym życia. Osoba, która widnieje w KSIP może np. z powodów błędów młodości, czy jednorazowego wybryku cierpieć przez resztę życia z tego powodu. Dane, które znajdują się w KSIP mogą uniemożliwiać podjęcie pracy w której koniecznym jest posiadanie nieposzlakowanej opinie, tj. w służbach, wymiarze sprawiedliwości, itd. Status taki również blokuje uzyskania pozwolenia na broń, w tym sportową. Można tutaj dopuścić się nawet stwierdzenia, że dochodzi w takim przypadku do dodatkowej stygmatyzacji poprzez nie usuwanie danych z KSIP po zatarciu skazania. Co gorsza Ustawa o Policji nie przewiduje usuwania danych z KSIP po uprawomocnieniu się wyroku uniewinniającego, czy umarzającego postępowanie, zatem dana osoba została uznana za niewinną przez Sąd, a pomimo tego widnieje dalej w KSIP. Tak sytuacje z obiektywnego punktu widzenia może wzbudzać wiele kontrowersji. UODO - Urząd Ochrony Danych Osobowych stoi na stanowisku, że ustanie celu, dla jakiego dane osobowe są przetwarzane w KSIP, kształtuje czas, od którego nie powinny być dalej wykorzystywane.


Zgodnie z orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 października 2011 r., sygn. akt II SA/Wa 625/11 do usuwania danych osobowych zgromadzonych w Krajowym Systemie Informacji Policji (KSIP), zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a nie przepisy ustawy o Policji, które uprawniają ją do tworzenia KSIP. Wynika z tego, że Sąd podzielił stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych, administrator danych osobowych powinien przetwarzać je nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu, w którym je zebrano. 

Warto wskazać w tym momencie na stanowisko NSA - Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 kwietnia 2017 roku, sygn. akt I OSK 2426/15, a nadto wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2005 roku, sygn. akt: K 32/04, w którym wskazano, że przepis art. 20 ust. 17 ustawy o Policji nie przewiduje usuwania ze zbiorów danych zebranych o osobach podejrzanych o popełnienie przestępstw które zostały prawomocnie uniewinnione, lub wobec których postępowanie karne zostało prawomocnie bezwarunkowo umorzone, niezwłocznie po uprawomocnieniu danego orzeczenia. Prawomocne uniewinnienie konkretnej osoby lub bezwarunkowe umorzenie postępowania karnego wobec danej osoby nie przesądza o tym, czy zgromadzone dane mogą zawierać informacje przydatne dla realizacji ustawowych zadań Policji wobec innych osób.

Ponadto w orzeczeniu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 4 grudnia 2008 roku wskazano, że bezterminowe przechowywanie przez władze państwowe danych bardzo wrażliwych osób, wobec których zakończono już prawomocnie postępowanie karne w wyniku, którego dana osoba nie została skazana, jest niedopuszczalne w demokratycznym społeczeństwie i prowadzi do naruszenia przepisu art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, co stanowi naruszenie prawa do ochrony życia prywatnego. 


WNIOSEK O ZATARCIE SKAZANIA.


Najczęściej powodem usunięcia danych w KSIP są tak zwane błędy przeszłości, młodości. Świeże dane nie zostają usuwane, tym bardziej jeśli znajdują się aktualnie w KRK - Krajowym Rejestrze Karnym. Po upływie pewnego okresu dane z KRK są usuwane z mocy ustawy, jednakże czasami przez pomyłkę zostają tam dalej i w tym momencie należy złożyć wniosek o usunięcie zatarcie skazania. Wskazać należy również, że dostęp do informacji o karalności danej osoby z KRK ma charakter powszechny, to informacje pozyskane przetwarzane przez KSIP, czyli organy Policji są ogólnie niedostępnym zbiorem informacyjnym służącym tylko i wyłącznie organom Policji dla realizowania ich ustawowych zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego.


Zatarcie Skazania a Dane w KSIP.


Zatarcie skazania oraz usunięcie danych w Krajowym Rejestrze Karnym (KRK) nie oznacza, że automatycznie te informacje są wykreślone z Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP). Informacje te, tj. o przeszłości kryminalnej danej osoby zawarte w bazie Krajowego Rejestru Informatycznego Policji (KSIP) często zostają w tym systemie i  powodują utrudnienia dla tej osoby po zatarciu skazania. Osoby takie, mają problemy z ubieganiem się o pozwolenie na broń palną, sportową oraz pracę w służbach, czy np. w wymiarze sprawiedliwości, itd.


WNIOSEK O USUNIĘCIE DANYCH Z KSIP - Jak usunąć dane z KSIP?


Wniosek o usunięcie danych z KSIP kieruje się do do Komendanta Głównego Policji w Warszawie w uzasadnionych wypadkach. Należy go należycie uzasadnić w zakresie wyjaśnienia dlaczego należy usunąć widniejące w nim dane. Nie ma konkretnego wzoru takiego wniosku. Często są to typowe błędy młodości i należy doprowadzić do wymazania tych danych w celu wyprostowania swojego życia, czy rozpoczęcia nowej kariery w służbach, bądź innej. Wniosek o usuniecie danych z KSIP jest wolny od opłat. Decyzja w przedmiocie usunięcia danych jest uznaniowa, nie ma żadnych przesłanek, które powodowałby, że dane z KSIP mają zostać obligatoryjnie usunięte. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest oczywiście w dużej mierze uzależnione od dobrze napisanego wniosku wspartego odpowiednią argumentacją. Przy usuwaniu danych z KSIP mają zastosowanie przepisy ustawy o Ochronie Danych Osobowych (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 24 października 2011 roku, sygn. akt II SA/Wa 625/11).Czy da się usunąć dane z ksip?


Oczywiście, że da się usunąć dane z KSIP. Jak wskazano jest to decyzja typowo uznaniowa, jednakże szanse na usunięcie danych z KSIP przy odpowiedniej argumentacji zawartej w uzasadnieniu może przechylić szalę na korzyść składającego wniosek. Istnieją oczywiście wypadki gdy w danym czasie usunięcie takich danych jest w zasadzie niemożliwe, np. krótki okres od dokonania wpisów. Podnieść należy, że procedura usunięcia danych osoby która widnieje w bazie KSIP nie jest uregulowana ani w ustawie o Policji, ani w rozporządzeniu wykonawczym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W takim wypadku zgodnie z orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dnia 26 stycznia 2011 roku, sygn. akt II SA/Wa 1221/11 do wniosku o usunięciu danych z KSIP należy stosować procedurę oraz kryteria przepisów ustawy o Ochronie Danych Osobowych, a nie przepisy ustawy o Policji.ODWOŁANIE OD BRAKU ZGODY NA USUNIĘCIE DANYCH W KSIP DO UODO.


W przypadku braku skuteczności usunięcia danych z KSIP można złożyć odwołanie do UODO - Urząd Ochrony Danych Osobowych. Polega to na wniesieniu skargi na nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych przez Komendanta Głównego Policji w Warszawie polegających na przetwarzaniu określonych danych osobowych w KSIP - Krajowym Systemie Informacyjnym Policji. W skardze należy zawrzeć wniosek o nakazanie Komendantowi Głównemu Policji o usunięcie danych osobowych z KSIP, które znalazły się tam w związku z pewnymi okolicznościami. Urząd podejmuje w tym zakresie odpowiednią decyzje. Uzasadniając żądanie podnieść należy, że brak jest podstaw, dla których organy Policji nadal przechowują i przetwarzają określone dane osobowe w systemie KSIP. 


Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2018 r. w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych zbieranych w celach, o których mowa w art. 1 pkt 1, Prezes UODO, w drodze decyzji administracyjnej, nakazuje administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu przywrócenie stanu zgodnego z prawem, np. Policji w przedmiocie KSIP między innymi usuniecie danych, jak i innych.

CEL I FUNKCJE KSIP.

Głównym celem Krajowego Systemu Informacji Policji jest zcentralizowanie oraz ujednolicenie informacji pochodzących z różnych źródeł, co umożliwia funkcjonariuszom szybki i łatwy dostęp do potrzebnych danych. System ten gromadzi informacje z takich obszarów jak ewidencja osób poszukiwanych, rejestr pojazdów i kierowców, baza danych dotyczących przestępstw oraz wiele innych.

KSIP WSPIERA POLICJE W:

-Szybkim identyfikowaniu osób i pojazdów,

-Sprawdzaniu historii kryminalnej osób,

-Analizie i profilowaniu zagrożeń na potrzeby działań prewencyjnych i operacyjnych,

-Wymianie informacji między jednostkami policji na terenie całego kraju oraz z międzynarodowymi agencjami.

BUDOWA I TECHNOLOGIA.

KSIP jest systemem informatycznym, który wykorzystuje nowoczesne technologie do przetwarzania i analizy danych. Składa się z centralnej bazy danych, do której dostęp mają uprawnione jednostki na terenie całego kraju. System wykorzystuje zaawansowane mechanizmy zabezpieczeń, aby zapewnić ochronę gromadzonych danych przed nieuprawnionym dostępem. Integracja z innymi systemami, takimi jak system Schengen czy Interpol, umożliwia wymianę informacji na poziomie międzynarodowym, co jest kluczowe w walce z transgraniczną przestępczością. Rozwój Krajowego Systemu Informacji Policji nie jest wolny od wyzwań, szczególnie w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa danych oraz ich aktualności. Ciągłe doskonalenie mechanizmów zabezpieczeń i regularna aktualizacja danych są kluczowe dla utrzymania wysokiej efektywności systemu. Perspektywy rozwoju KSIP koncentrują się na dalszej integracji z innymi krajowymi i międzynarodowymi systemami informacyjnymi, rozwijaniu algorytmów analizy danych oraz wdrażaniu rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, które mogłyby jeszcze bardziej zwiększyć skuteczność policji w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości.


JAK USUNĄĆ DANE Z KSIP - WNIOSEK O USUNIĘCIE DANYCH Z KSIP - ADWOKAT PATRYK RIEDEL - POMAGAMY W USUWANIU DANYCH Z KSIP NA TERENIE CAŁEGO KRAJU. ADWOKAT WODZISŁAW ŚLĄSKI. Email: adwokat.riedel@gmail.com, tel.: 500 045 724.