Odwołanie od Decyzji ZUS i co dalej?


Złożenie odwołania i co dalej?

 

Jeśli wniosek o odwołanie od decyzji ZUS jest złożony w odpowiednim czasie i miejscu; jeśli wypełniony jest prawidłowo; na jego podstawie rozpoczyna się proces przed sądem I instancji.

 

Odwołanie od decyzji organu rentowego w sądzie I instancji
 

Kiedy odwołanie nie trafia do sądu.

Istnieją sytuacje, w których odwołanie od decyzji ZUS może w ogóle nie trafić do sądu. Pomijam te, w których przesyłka zostaje zagubiona, bo dzieją się bardzo rzadko.

Zgodnie z opisanymi wyżej zasadami, odwołanie od decyzji ZUS, trafia najpierw do tej instytucji, a dopiero potem do sądu wraz z całą dokumentacją sprawy. Obowiązek przesłania odwołania wraz z dokumentacją do sądu spoczywa na ZUS.

Po otrzymaniu pisma odwoławczego adresowanego do ZUS i sądu, organ rentowy analizuje pismo i ponownie przygląda się sprawie. Na tym etapie może zdarzyć się, że uzna odwołanie za zasadne i cofnie swoją poprzednią decyzję. Jeśli tak się stanie, odwołanie nie trafi do sądu, bo nie ma już takiej potrzeby.

Jest jeszcze jedna sytuacja, w której organ rentowy nie przekazuje odwołania do sądu. Dzieje się tak wtedy, gdy składający odwołanie wykaże w nim, że zaistniały nowe okoliczności, które nie zostały wzięte pod uwagę przy podejmowaniu poprzedniej decyzji. Okoliczności te muszą powstać po dniu, w którym lekarz orzecznik ZUS wydał orzeczenie, na podstawie którego wydana została decyzja. W takiej sytuacji, lekarz orzecznik ZUS ponownie rozpatruje sprawę ubezpieczonego. Na tej podstawie, organ rentowy może wydać nową decyzję. Od decyzji tej można się odwołać do sądu, ponieważ została podjęta w odrębnym postępowaniu. Samej decyzji i sprawie nadaje się nowy numer.

 

Odwołanie w sądzie I instancji

 

Jeśli nie zachodzi żadna z powyższych okoliczności, odwołanie od decyzji organu rentowego trafia do sądu I instancji.

W pierwszym kroku sąd sprawdza czy dopełnione zostały wszelkie formalności; czy w odwołaniu umieszczono wszystkie dane, podpisy itp. Jeśli sąd stwierdzi jakieś braki w odwołaniu, wzywa ubezpieczonego do ich usunięcia, to jest do uzupełnienia odwołania o brakujące dane, podpisy itp. Jeśli z formalnego punktu widzenia wszystko jest w porządku lub braki w odwołaniu zostaną usunięte, sąd nadaje sprawie bieg i wyznacza termin jej rozpoczęcia.

Rozpoczęcie rozprawy może opóźnić się także z winy organu rentowego. Jeśli w materiale dowodowym sąd stwierdzi istnienie braków, akta sprawy zwracane są do ZUS z prośbą o ich uzupełnienie. To w oczywisty sposób opóźnia rozpoczęcie rozprawy.

 

Wyznaczanie terminu rozprawy. Termin rozprawy wyznacza się tak, by od dnia wniesienia wniosku lub od dnia sfinalizowania wyjaśniania wszystkich nieścisłości i braków nie minęło więcej niż 14 dni. Sąd powinien dołożyć wszelkich starań by dotrzymać tego terminu.

 

Odrzucenie odwołania od decyzji organu rentowego przez sąd I instancji

 

Sąd I instancji może odrzucić odwołanie od decyzji ZUS wydanej w oparciu o opinię lekarza orzecznika ZUS, jeśli zarzuty zawarte w piśmie dotyczą tylko i wyłącznie orzeczenia lekarskiego, a ubezpieczony nie wniósł sprzeciwu wobec tego orzeczenia do komisji lekarskiej ZUS. Zasada ta jest czynnikiem mobilizującym ubezpieczonych, do tego, by z tego typu odwołaniem zwracać się najpierw do komisji lekarskiej ZUS, a nie do sądu. Orzeczenie takie może zostać podważone w ramach wewnętrznej procedury ZUS i nie ma powodu, by pomijać ten szczebel. Sprawa może być bowiem załatwiona bez zajmowania nią sądu.

 

Sąd I instancji może odrzucić odwołanie od decyzji ZUS jeśli jest ono oparte na zarzucie wniesienia sprzeciwu wobec orzeczenia komisji lekarskiej po wyznaczonym terminie, przy czym spóźnienie nastąpiło z przyczyn, na które ubezpieczony nie miał żadnego wpływu. .Następuje wówczas uchylenie decyzji, umorzenie postępowania sądowego i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zadaniem organu rentowego jest teraz skierowanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez komisję lekarską.

 

Rozprawa sądowa z odwołania od decyzji ZUS

 

Rozprawa przed sądem o odwołanie od decyzji organu rentowego zawiera dwa zasadnicze elementy. Pierwszy to merytoryczne rozpatrzenie odwołania; drugi, to postępowanie dowodowe. W postępowaniu dowodowym wykorzystuje się takie środki jak opinie biegłych ekspertów sądowych, dowody w postaci dokumentów i zeznania świadków.

Z punktu widzenia ubezpieczonego, rozprawa przed sądem niezależnie od jej wyniku jest bardzo korzystna, ponieważ daje szansę na rozpatrzenie sprawy przez osoby niezależne, bo nie związane z organem rentowym. Jeśli decyzja organu rentowego, od której odwołuje się ubezpieczony oparta jest o opinię o jego stanie zdrowia sporządzoną przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską ZUS, następuje powtórne badanie ubezpieczonego przez specjalistów nie mających nic wspólnego z organem rentowym.

 

Osoba składająca odwołanie od decyzji ZUS nie ma obowiązku przybycia na rozprawę. Niezależnie od obecności ubezpieczonego, sąd przedstawia drugiej stronie wszystko co wynika z posiadanych akt sprawy. Są to twierdzenia, dowody i wnioski.

 

Istnieją sytuacje, w których sąd uznaje, że odwołujący się od decyzji organu rentowego musi być obecny na sali sądowej. Ubezpieczony dostaje wówczas pisemne wezwanie na rozprawę lub posiedzenie. Dzieje się tak wtedy, gdy istnieją niejasne lub sporne okoliczności, co do których sąd chce przesłuchać ubezpieczonego. Okolicznością sporną lub niejasną mogą być na przykład warunki, w jakich ubezpieczony ubiegający się o wcześniejsze świadczenie emerytalne spełniał swoje obowiązki zawodowe.

Składający odwołanie od decyzji ZUS powinien przyjść na rozprawę gdy na jego rzecz będą świadczyć osoby, których poprosił o wystąpienie w roli świadków. W obecności zainteresowanego łatwiej jest wykazać i wyjaśnić okoliczności przemawiające na jego korzyść.

 

Profesjonaliści w sądzie ( Adwokat, Radca Prawny )


Organ rentowy wysyła do sądu profesjonalnego radcę prawnego lub adwokata, który doskonale wie jak postępować, by sąd rozstrzygnął sprawę na korzyść instytucji, którą reprezentuje. W dużo gorszej sytuacji jest ubezpieczony, który zazwyczaj występuje przed sądem po raz pierwszy, nie ma takiej samej wiedzy jak profesjonalista, jest zdenerwowany, bo sprawa dotyczy jego osobiście itp. Z tego względu, wskazane jest skorzystanie z profesjonalisty, który będzie reprezentował w sądzie nasze interesy.

Osoby, które nie mogą sobie pozwolić na opłacenie wynajętego prawnika, mogą zwrócić się do sądu z prośbą o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu. W tym celu trzeba złożyć odpowiedni wniosek.

 

Rozstrzygnięcia sądowe w sprawach o odwołanie od decyzji organu rentowego

 

W sprawach o odwołanie od decyzji organu rentowego sądy wydają różne rozstrzygnięcia. Wszystko zależy od tego, co wykaże rozprawa sądowa; do jakich wniosków dojdzie sąd; co udowodnią strony; co znajduje się w aktach itp.

 

Sąd może oddalić odwołanie, jeśli uzna, że brak podstaw by je uwzględnić

Sąd może uwzględnić odwołanie, co skutkuje zmianą zaskarżonej decyzji lub tylko jej części

 

Jeśli odwołanie wniesiono z powodu niewydania decyzji przez ZUS, a sąd je uwzględnił istnieje możliwość sięgnięcia po jedno z poniższych rozwiązań:

Zobowiązanie organu rentowego do wydania decyzji w wyznaczonym czasie

Wydanie przez sąd samodzielnego orzeczenia w danej sprawie 

 

Wyrok sądu I instancji i co dalej
 

Wyrok sądu I instancji kończy sprawę, jeśli rozstrzygnięcie jest korzystne dla ubezpieczonego. Jeśli jest niekorzystne, ubezpieczony może złożyć apelację do sądu II instancji. To samo może zrobić organ ubezpieczeniowy. Zanim więc zaczniemy fetować zwycięstwo, poczekajmy, aż minie czas, w którym ZUS może wnieść apelację!


                      Adwokat Patryk Riedel - Wodzisław Ślaski-Katowice -Jastrzębie-Zdrój