Odwołanie od Decyzji ZUS i co dalej?


Złożenie odwołania Do zus i co dalej?

 

Jeśli ubezpieczony nie jest usatysfakcjonowany z treści wydanej decyzji ZUS, to ma prawo złożyć odwołanie. Przykładowymi negatywnymi decyzjami ZUS są: odmowa przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy, odmowa przyznania zasiłku chorobowego, odmowa przyznania odszkodowania za wypadek przy pracy, nie ustalenie prawidłowego stopnia niepełnosprawności, odmowa przyznania zasiłku macierzyńskiego, nieprawidłowe naliczanie składek ubezpieczeniowych, nieprawidłowa wysokość świadczenia, odmowa ponownego przeliczenia emerytury, bezzasadna odmowa przyznania emerytury pomostowej, zobowiązanie do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, itd.


Jeśli odwołanie od decyzji ZUS jest złożone w odpowiednim czasie i miejscu; jeśli wypełniony jest prawidłowo; na jego podstawie rozpoczyna się proces odwoławczy, który najczęściej kończy się na rozpoznaniu sprawy przed Sądem I instancji. Teoretycznie ZUS może zmienić decyzję od, której złożono odwołanie, ponieważ składa się je do ZUS, który może uznać, że decyzja nie jest jednak prawidłowa i dokona jej zmiany. Jeśli ZUS podtrzymuje swoje stanowisko wysyła odwołanie wraz z aktami osobowymi ZUS odwołującego do właściwego Sądu I Instancji. 


Wskazówki - Jak napisać odwołanie Od dezycji ZUS?


-Dokładność: upewnij się, że wszystkie dane, w tym numery i daty, są poprawne.

-Jasność argumentacji: wyjaśnij dokładnie, dlaczego uważasz, że decyzja ZUS jest niewłaściwa.

-Dowody: dołącz wszelkie dokumenty, które mogą wesprzeć twoje argumenty (dokumentacja medyczna, podatkowa, świadkowie, itd. wszystko co potwierdzi stanowisko zawarte w odwołaniu).

-Terminowość: pamiętaj, aby złożyć odwołanie w ustawowym terminie, zazwyczaj jest to miesiąc od daty otrzymania decyzji.

-Profesjonalizm: stosuj formalny język i trzymaj się faktów, najlepiej pisać w formie trzecioosobowej.

-To ogólne wskazówki, w zależności od konkretnej sytuacji i przyczyn odwołania, treść i załączniki mogą się różnić. W razie wątpliwości warto skonsultować się z adwokatem.

 

Odwołanie od decyzji Organu Rentowego w Sądzie I instancji

 

Kiedy odwołanie nie trafia do Sądu.

Istnieją sytuacje, w których odwołanie od decyzji ZUS może w ogóle nie trafić do Sądu. Pomijamy te sytuacje, w których przesyłka zostaje zagubiona, bo dzieją się to bardzo rzadko. Zgodnie z opisanymi wyżej zasadami, odwołanie od decyzji ZUS, trafia najpierw do tej instytucji, a dopiero potem do Sądu wraz z całą dokumentacją sprawy, jak wskazano wcześniej. Obowiązek przesłania odwołania wraz z dokumentacją do sądu spoczywa na ZUS. Po otrzymaniu pisma odwoławczego adresowanego do ZUS i sądu, organ rentowy analizuje pismo i ponownie przygląda się sprawie. Na tym etapie może zdarzyć się, że uzna odwołanie za zasadne i cofnie swoją poprzednią decyzję. Sytuacja tak występuje bardzo i to bardzo rzadko, na zasadzie procenta. Jeśli tak się stanie, odwołanie nie trafi do sądu, bo nie ma już takiej potrzeby. Jest jeszcze jedna sytuacja, w której organ rentowy nie przekazuje odwołania do sądu. Dzieje się tak wtedy, gdy składający odwołanie wykaże w nim, że zaistniały nowe okoliczności, które nie zostały wzięte pod uwagę przy podejmowaniu poprzedniej decyzji. Np. kiedy zostaną zostaną złożone nowe dokumenty płacowe od byłego pracodawcy, które nie zostały przedłożone wcześniej przy poprzednim wniosku do ZUS. Jeśli chodzi o sprawy związane z rentami i innego typu świadczeniami, to nowe okoliczności również muszą powstać po dniu, w którym lekarz orzecznik ZUS wydał orzeczenie, na podstawie którego wydana została decyzja. W takiej sytuacji, lekarz orzecznik ZUS ponownie rozpatruje sprawę ubezpieczonego. Na tej podstawie, organ rentowy może wydać nową decyzję. Od decyzji tej można się odwołać do sądu, ponieważ została podjęta w odrębnym, nowym postępowaniu. Samej decyzji i sprawie nadaje się nowy numer sprawy.

 

Odwołanie od decyzji zus w Sądzie I instancji

 

Jeśli nie zachodzi żadna z powyższych okoliczności, odwołanie od decyzji organu rentowego trafia do Sądu I instancji. W pierwszym kroku Sąd sprawdza czy dopełnione zostały wszelkie formalności; czy w odwołaniu umieszczono wszystkie dane, podpisy itp. Jeśli Sąd stwierdzi jakieś braki w odwołaniu, wzywa ubezpieczonego do ich usunięcia, to jest do uzupełnienia odwołania o brakujące dane, podpisy itp. Jeśli z formalnego punktu widzenia wszystko jest w porządku lub braki w odwołaniu zostaną usunięte, Sąd nadaje sprawie bieg i wyznacza termin jej rozpoczęcia. Rozpoczęcie rozprawy może opóźnić się także z winy organu rentowego. Jeśli w materiale dowodowym Sąd stwierdzi istnienie braków, akta sprawy zwracane są do ZUS z wezwaniem o ich uzupełnienie. To w oczywisty sposób opóźnia rozpoczęcie rozprawy.

 

Wyznaczanie terminu rozprawy. Termin rozprawy wyznacza się tak, by od dnia wniesienia wniosku lub od dnia sfinalizowania wyjaśniania wszystkich nieścisłości i braków nie minęło więcej niż 14 dni. Sąd powinien dołożyć wszelkich starań by dotrzymać tego terminu. W rzeczywistości nie ma takiej możliwości, albowiem spraw z ZUS jest tak dużo, że jest to nierealne.


Uwzględnienie odwołania od decyzji ZUS - czyli sprawa wygrana.W przypadku uwzględnienia odwołania od decyzji ZUS, czyli wygrania sprawy Sąd w wyroku wpisuje, że uwzględnia odwołanie. W takiej sytuacji Sąd zwraca akta do ZUS, który to musi wydać nową decyzją zgodną z wnioskami odwołania. Warto w tym miejscu wskazać, że np. jeśli sprawa trwała od dłuższego czasu i dotyczyła np. prawa do renty, to ZUS musi musi nadpłacić świadczenie rentowe z datą wsteczną od dnia wniesienia odwołania. Dotyczy to wszelkich świadczeń okresowych. Przypadków tego typu można by mnożyć. ZUS może również wnieść apelację od wyroku Sądu I Instancji do Sądu II Instancji, w takim wypadku wyrok nie jest prawomocny i nie obowiązuje, dopóki Sąd II Instancji nie wyda prawomocnego wyroku.Oddalenie odwołania od decyzji organu rentowego przez Sąd I instancji - sprawa przegrana.W przypadku przegrania sprawy z ZUS, czyli oddalenia odwołania od decyzji ZUS z różnych przyczyn, w zależności od sprawy przysługuje apelacja do Sądu II Instancji dla strony odwołującej się, czyli ubezpieczonego. Tak jak wskazano wcześniej przy wygranej może to zrobić ZUS. Wyrok Sądu II Instancji jest ostateczny.

 

odrzucenie ODWOŁANIA OD DECYZJI ORGANU RENTOWEGO PRZEZ SĄD I INSTANCJI - SPRAWA PRZEGRANA z powodu braku złożenia sprzeciwu od komisji lekarskiej zus - sprawa przegrana.Sąd I instancji może odrzucić odwołanie od decyzji ZUS wydanej w oparciu o opinię lekarza orzecznika ZUS, jeśli zarzuty zawarte w piśmie dotyczą tylko i wyłącznie orzeczenia lekarskiego, a ubezpieczony nie wniósł sprzeciwu wobec tego orzeczenia do komisji lekarskiej ZUS. Zasada ta jest czynnikiem mobilizującym ubezpieczonych, do tego, by z tego typu odwołaniem zwracać się najpierw do komisji lekarskiej ZUS, a nie do Sądu. Orzeczenie takie może zostać podważone w ramach wewnętrznej procedury ZUS i nie ma powodu, by pomijać ten szczebel. Sprawa może być bowiem załatwiona bez zajmowania nią Sądu. Sąd I instancji może odrzucić odwołanie od decyzji ZUS jeśli jest ono oparte na zarzucie wniesienia sprzeciwu wobec orzeczenia komisji lekarskiej po wyznaczonym terminie, przy czym spóźnienie nastąpiło z przyczyn, na które ubezpieczony nie miał żadnego wpływu. Następuje wówczas uchylenie decyzji, umorzenie postępowania sądowego i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zadaniem organu rentowego jest teraz skierowanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez komisję lekarską.


 Rozprawa sądowa z odwołania od decyzji ZUS.

 

Rozprawa przed Sądem o odwołanie od decyzji organu rentowego zawiera dwa zasadnicze elementy. Pierwszy to merytoryczne rozpatrzenie odwołania; drugi, to postępowanie dowodowe. W postępowaniu dowodowym wykorzystuje się takie środki jak opinie biegłych ekspertów sądowych, dowody w postaci dokumentów i zeznania świadków. Z punktu widzenia ubezpieczonego, rozprawa przed sądem niezależnie od jej wyniku jest bardzo korzystna, ponieważ daje szansę na rozpatrzenie sprawy przez osoby niezależne, bo nie związane z organem rentowym. Jeśli decyzja organu rentowego, od której odwołuje się ubezpieczony oparta jest o opinię o jego stanie zdrowia sporządzoną przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską ZUS, następuje powtórne badanie ubezpieczonego przez specjalistów nie mających nic wspólnego z organem rentowym. Osoba składająca odwołanie od decyzji ZUS nie ma obowiązku przybycia na rozprawę. Niezależnie od obecności ubezpieczonego, Sąd przedstawia drugiej stronie wszystko co wynika z posiadanych akt sprawy. Są to twierdzenia, dowody i wnioski.

 

Istnieją sytuacje, w których Sąd uznaje, że odwołujący się od decyzji organu rentowego musi być obecny na sali sądowej. Ubezpieczony dostaje wówczas pisemne wezwanie na rozprawę lub posiedzenie. Dzieje się tak wtedy, gdy istnieją niejasne lub sporne okoliczności, co do których sąd chce przesłuchać ubezpieczonego. Okolicznością sporną lub niejasną mogą być na przykład warunki, w jakich ubezpieczony ubiegający się o wcześniejsze świadczenie emerytalne spełniał swoje obowiązki zawodowe. Składający odwołanie od decyzji ZUS powinien przyjść na rozprawę gdy na jego rzecz będą świadczyć osoby, których poprosił o wystąpienie w roli świadków. W obecności zainteresowanego łatwiej jest wykazać i wyjaśnić okoliczności przemawiające na jego korzyść.


Podstawa prawna rozpatrywania odwołań od decyzji ZUS - podsumowanie procedury.


Podstawą prawną do złożenia odwołania od decyzji ZUS jest kodeks postępowania cywilnego, a dokładniej art. 477(9) k.p.c. Odwołanie takie należy sporządzić na piśmie i skierować do właściwego Sądu Okręgowego albo Rejonowego, jednakże za pośrednictwem ZUS. Odwołanie można wysłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście do placówki ZUS. Choć rzadziej, możliwe jest również złożenie odwołania ustnie do protokołu sporządzonego przez pracownika ZUS. Właściwość Sądu określa art. 477(8) k.p.c. kodeksu postępowania cywilnego. Termin na wniesienie odwołania wynosi miesiąc od dnia otrzymania decyzji lub orzeczenia organu rentowego. Zgodnie z przepisami, termin określony w miesiącach kończy się z upływem dnia, który odpowiada datą początkowemu dniowi terminu. Jeśli takiego dnia w ostatnim miesiącu nie ma, termin upływa w ostatnim dniu tego miesiąca. Przykładowo: jeśli decyzja została doręczona 8 kwietnia, termin na złożenie odwołania upływa 8 maja. Często występują przypadki, że ZUS wysyła decyzję listem zwykłym, a nie przesyłką pocztową poleconą. W takim przypadku termin na wniesienie odwołania powinien być liczony od dnia wyjęcia listu ze skrzynki pocztowej lub odebrania listu od  naszego listonosza. W odwołaniu od decyzji ZUS należy wskazać datę odebrania decyzji jako potwierdzenie zachowania terminu. Ważne jest dochowanie ustawowego terminu na złożenie lub wysłanie odwołania, ponieważ Sąd odrzuci odwołanie wniesione po jego upływie, chyba że przekroczenie terminu było niewielkie i spowodowane przyczynami niezależnymi od odwołującego się.


Właściwość Sądów rozpatrujących odwołania od decyzji ZUS.


Zgodnie z przepisem art. 477(8) k.p.c. do odwołania od decyzji ZUS są rozpatrywane przez właściwe Sądy Okręgowe, Wydziały Ubezpieczeń Społecznych. Sądy te rozpatrują sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość właściwych Sądów Rejonowych.

Do właściwości sądów rejonowych należą sprawy:

- o zasiłek chorobowy, wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński, pogrzebowy.

- o świadczenie rehabilitacyjne.

- o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

- o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku lub choroby zawodowej pozostającej w związku z czynną służbą wojskową albo służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Celnej.

 

Profesjonaliści w Sądzie (Adwokat, Radca Prawny).Organ rentowy wysyła do Sądu profesjonalnego radcę prawnego lub adwokata, który doskonale wie jak postępować, by sąd rozstrzygnął sprawę na korzyść instytucji, którą reprezentuje. W dużo gorszej sytuacji jest ubezpieczony, który zazwyczaj występuje przed sądem po raz pierwszy, nie ma takiej samej wiedzy jak profesjonalista, jest zdenerwowany, bo sprawa dotyczy jego osobiście itp. Z tego względu, wskazane jest skorzystanie z profesjonalisty, który będzie reprezentował w sądzie nasze interesy. Osoby, które nie mogą sobie pozwolić na opłacenie wynajętego prawnika, mogą zwrócić się do sądu z prośbą o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu. W tym celu trzeba złożyć odpowiedni wniosek.

 

Rozstrzygnięcia sądowe w sprawach o odwołanie od decyzji organu rentowego.

 

W sprawach o odwołanie od decyzji organu rentowego sądy wydają różne rozstrzygnięcia. Wszystko zależy od tego, co wykaże rozprawa sądowa; do jakich wniosków dojdzie sąd; co udowodnią strony; co znajduje się w aktach itp.


-Sąd może oddalić odwołanie, jeśli uzna, że brak podstaw by je uwzględnić.

-Sąd może uwzględnić odwołanie, co skutkuje zmianą zaskarżonej decyzji lub tylko jej części.

 

Jeśli odwołanie wniesiono z powodu niewydania decyzji przez ZUS, a sąd je uwzględnił istnieje możliwość sięgnięcia po jedno z poniższych rozwiązań:


- Zobowiązanie organu rentowego do wydania decyzji w wyznaczonym czasie.

- Wydanie przez sąd samodzielnego orzeczenia w danej sprawie.  

 

Wyrok sądu I instancji i co dalej

 

Wyrok sądu I instancji kończy sprawę, jeśli rozstrzygnięcie jest korzystne dla ubezpieczonego. Jeśli jest niekorzystne, ubezpieczony może złożyć apelację do Sądu II instancji. To samo może zrobić organ ubezpieczeniowy. Zanim więc zaczniemy fetować zwycięstwo, poczekajmy, aż minie czas, w którym ZUS może wnieść apelację. Wyrok Sądu II Instancji jest prawomocny, jednakże w pewnych wypadkach może od niego przysługiwać skarga kasacyjna. Odwołanie od decyzji zus i co dalej - ADWOKAT PATRYK RIEDEL - POMAGAMY W  NA TERENIE CAŁEGO KRAJU. ADWOKAT WODZISŁAW ŚLĄSKI. EMAIL: ADWOKAT.RIEDEL@GMAIL.COM, TEL.: 500 045 724.