Odwołanie od decyzji ZUSOdmowa nie kończy sprawy!

Choć niekorzystna dla nas decyzja ZUS na pierwszy rzut oka wydaje się ostateczna, w rzeczywistości tak nie jest. Ubiegając się o rentę i otrzymując odmowę mamy prawo odwołać się od decyzji organu rentowego. Innymi słowy, na odmowie przyznania świadczenia sprawa się nie kończy. Chcąc kontynuować swoją sprawę, musimy udać się do sądu powszechnego. Wszyscy ubezpieczeni nie zgadzający się z rozstrzygnięciem ZUS mogą złożyć odwołanie w niezależnej instytucji, jaką jest sąd.

 

Od czego zacząć?

Zanim zdecydujemy się na wszczęcie procedury odszkodowawczej, musimy zdobyć kilka podstawowych i niezbędnych informacji.

Musimy orientować się w czterech najważniejszych kwestiach:

1.Gdzie wnieść odwołanie

2.W jakim terminie to zrobić

3.Co napisać w odwołaniu

4.Ile za to zapłacimy

 

Miejsce i termin składania odwołania.


Z odwołaniem od decyzji ZUS trzeba udać się do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Właściwym sądem będzie ten, w okręgu którego zamieszkuje ubezpieczony. Odwołanie składa się na piśmie i dokonuje się tego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, Innymi słowy, odwołujący się od decyzji ZUS odwołuje się do sądu za pośrednictwem ZUS-u. Wydaje się bezsensowne, ale ma swój sens. Chodzi bowiem o to, by pismo odwoławcze kierowane do sądu przeszło przez ręce organu, który odmówił przyznania świadczenia.


Oto przykład prawidłowego zaadresowania pisma odwoławczego:

Osoba mieszkająca w mieście Wodzisław Śląski lub Jastrzębie-Zdrój niezgadzająca się z decyzją ZUS odnośnie zasiłku chorobowego, swoje odwołanie powinna zaadresować jak poniżej:

Sąd Okręgowy w Gliwicach, Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku, Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oddział w Rybniku.

Jak widać w przykładzie, adres organu od którego decyzji chcemy się odwołać musi widnieć na kopercie, ponieważ, pracownicy tego organu są pierwszymi osobami, które powinny zapoznać się z treścią pisma.

Analogicznie osoba zamieszkująca w mieście Katowice powinna wnieść odwołanie do Sadu Okręgowego w Katowicach, Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. 

 

Odwołania od decyzji ZUS wnosi się w sądach okręgowych. Istnieją jednak sprawy, w których odwołania kieruje się do sądów rejonowych. Do spraw tych należą:

1.Sprawy o zasiłki opiekuńcze, wyrównawcze, chorobowe, macierzyńskie i pogrzebowe

2.Sprawy o świadczenia rehabilitacyjne

3.Sprawy o odszkodowania w wypadkach przy pracy na roli, w drodze z domu do pracy i z pracy do domu, odszkodowania przysługujące po wypadkach w miejscu pracy jak również należące się tym, którzy na skutek pracy nabyli choroby zawodowe.

4.Sprawy związane z ustalaniem niepełnosprawności lub jej stopnia

 

Kiedy wnieść odwołanie od decyzji ZUS

Na odwołanie od decyzji ZUS, z którą się nie zgadzamy, mamy określony czas. Musimy wnieść je nie później niż po miesiącu od dnia, w którym doręczono nam decyzję. Wnoszenie odwołania po tym terminie nie ma sensu, ponieważ sąd odrzuci je z przyczyn formalnych. Korzystając z pośrednictwa poczty, trzeba mieć na uwadze to, że za termin złożenia odwołania uważa się datę widniejącą na stemplu pocztowym, a nie dzień, w którym przesyłka dotrze do odbiorcy.

Bezczynność organu rentowego. Zdarza się tak, że organ rentowy przez dwa miesiące nie reaguje na zgłoszenie roszczenia. W świetle prawa jest to bezczynność organu rentowego i traktuje się ją jako decyzję odmowną tego organu. Sytuacja taka uprawnia ubezpieczonego do złożenia odwołania bezpośrednio w sądzie.

 
Co napisać w odwołaniu

Treść odwołania od decyzji ZUS jest bardzo istotna. Od jej trafności zależy bowiem efekt odwołania. Odwołanie to jest specyficznym pismem skutkującym wszczęciem postępowania sądowego. Musi być więc zgodne z wieloma wymogami formalnymi.

W odwołaniu od decyzji organu rentowego muszą znaleźć się następujące elementy:

1.Wskazanie sądu, do którego kierujemy odwołanie

2.Dane osobowe – imię i nazwisko odwołującego się oraz adres zamieszkania. Jeśli ubezpieczony jest nieletni i korzysta z przedstawiciela ustawowego, w odwołaniu muszą znaleźć się dane osobowe i adresowe tego przedstawiciela; podobnie ma się rzecz z pełnomocnikiem, jeśli jest ustanowiony.

3.Numer PESEL lub NIP ubezpieczonego

4. Wskazanie decyzji, od której odwołuje się ubezpieczony. Za wskazanie to rozumie się numer decyzji, który nadał ZUS i datę jej wystawienia                            

5.Oznaczenie charakteru wnoszonego pisma, czyli zaznaczenie, że lista zarzutów i wniosków odwołującego się od decyzji ZUS oraz ich uzasadnienie w niezbyt długiej formie, a także powołanie dowodów
 

Ile zapłacimy za złożenie odwołania od decyzji organu rentowego

Za odwołanie od decyzji ZUS sądy nie pobierają żadnych opłat. Tak więc, odwołujący się nie ponosi żadnych kosztów związanych z uruchomieniem i przeprowadzeniem postępowania sądowego w takiej sprawie.

Wyjątek stanowi sytuacja, gdy sąd uzna, że odwołanie od decyzji ZUS nie ma uzasadnienia. Wówczas ubezpieczony zobowiązany jest pokryć koszty sądowe. Może to być na przykład koszt zastępstwa procesowego, jeśli w imieniu organu rentowego występował adwokat lub radca prawny. 

 

Dlaczego warto odwoływać się od decyzji organu rentowego, którą uważamy za niesłuszną

1.Procedura składania odwołania od decyzji ZUS nie jest na tyle skomplikowana i trudna, by rezygnować z niej, gdy jesteśmy pewni co do tego, że decyzja ta jest dla nas krzywdząca i przynosi wymierne straty.

2.Składając odwołanie od decyzji ZUS do sądu mamy pewność, że naszą sprawę rozpatrzy inna instytucja niż ta, w interesie której jest nieprzyznanie nam jakiegoś świadczenia. Sąd jest niezależny, niezawisły i bezstronny, a zatem możemy liczyć na obiektywne spojrzenie na sprawę i równie obiektywne rozstrzygnięcie.

3.Sąd po raz kolejny i wnikliwie bada sporne okoliczności danej sprawy. W przypadku sporu z ZUS o rentę przyznawaną z tytułu niezdolności do pracy, wyznacznikiem decyzji jest stan zdrowia ubezpieczonego. W ramach postępowania sądowego, sąd zleca powtórne przebadanie go, ale tym razem przez lekarzy nie związanych z ZUS. Są to niezależni i biegli lekarze sądowi.

4.Przed obliczem sądu ubezpieczony może sięgnąć po środki dowodowe, po jakie nie mógł sięgnąć w ramach odwoływania się do samego organu rentowego. Przykładowo, osoba, której ZUS odmówił przyznania emerytury, może w sądzie powołać świadków, by udowodnić przebieg wpłacania składek.

         

         Adwokat Patryk Riedel - Wodzisław Ślaski-Katowice -Jastrzębie-Zdrój