Odwołanie od decyzji ZUSJak odwołać się od decyzji ZUS? - Jak napisać odwołanie? - Wzór odwołania.


ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub organ rentowy, zwroty te używane są zamiennie, jest instytucją odpowiedzialną za realizację ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w Polsce. Decyzje wydawane przez ZUS mogą dotyczyć różnych aspektów, takich jak przyznanie świadczeń, emerytur, ponownego przeliczenia emerytur, rent, zasiłków, ustalenia stopnia niepełnosprawności, czy określenie wysokości składek, itd. Nie zawsze jednak decyzje te są korzystne dla ubezpieczonych, którzy mają prawo do ich zakwestionowania w przypadku rozpatrzenia ich negatywnie  poprzez złożenie odwołania. Jeżeli ubezpieczony uważa wydaną decyzję ZUS za niesłuszną, niesprawiedliwa, czy nie zgodną z prawem ma prawo się od niej odwołać. W takim wypadku ubezpieczony musi napisać odwołanie od decyzji ZUS i złożyć je we właściwej jednostce terenowej ZUS. Dotyczy to decyzji odmawiających przyznania świadczenia, jak również decyzji w których wskazano zaniżone świadczenie wedle ubezpieczonego. Odwołanie przysługuje także w w przypadku niewydania decyzji w ciągu 2 miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia wniosku o świadczenie lub inne roszczenia. Tryb odwoławczy reguluje przepis art. 83  ustawy o Systemie Ubezpieczeń Społecznych, a zasady rozpatrywania odwołań od decyzji ZUS w Sądach uregulowane są w Kodeksie Postępowania Cywilnego.


Prawie zawsze warto składać odwołanie od decyzji ZUS, nic na tym nie tracimy, a możemy wyłącznie zyskać. Odwołanie od decyzji ZUS jest zwolnione z opat, zresztą jak i cała procedura odwoławcza od decyzji ZUS. Poza tym jeśli nie spróbujemy, to nigdy się nie dowiemy. Składając odwołanie od decyzji ZUS mam gwarancję, że sprawa będzie rozpoznana przez obiektywy, niezawisły i niezależny Sąd, mamy zatem pewność, że nasza sprawa będzie obiektywnie rozpoznana. W sprawach z ZUS często powołuje się niezależnych biegłych lekarzy sądowych, którzy również wydają niezależne opinie wedle własnego uznania. Cała sprawa jest rozpatrywana przez niezależną instytucje, nie związaną z ZUS. W takiej sprawie mamy możliwość swobodnego wypowiedzenia się przed Sądem i złożenie wniosków dowodowych na poparcie swoich racji wedle własnego uznania.


PRZYKŁADOWE DANE STATYSTYCZNE ODNOŚNIE NEGATYWNYCH DECYZJI ZUS:


Renty i emerytury:

W 2022 roku ZUS wydał około 100 tysięcy decyzji odmownych dotyczących przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy. Od około 30% decyzji złożono odwołanie.

Zasiłki chorobowe:

W 2022 roku ZUS wydał około 50 tysięcy decyzji odmownych w sprawie zasiłków chorobowych. Z tych decyzji około 20% było przedmiotem odwołań.

Dane te są orientacyjne i mogą się różnić w zależności od roku, regionu oraz specyfiki rozpatrywanych spraw. Aby uzyskać dokładne i aktualne statystyki, warto sięgnąć do oficjalnych raportów i analiz publikowanych przez ZUS oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Można również skorzystać z informacji dostępnych na stronach internetowych tych instytucji oraz w publikacjach naukowych i prasowych dotyczących polityki społecznej w Polsce.  • Główny powód dla, którego warto odwołać się od decyzji ZUS.


    Najważniejszy powodem, aby złożyć odwołanie od decyzji ZUS do organu rentowego jest fakt, że mamy pewność, że sprawa będzie ponownie rozpatrzona przez Sąd, który jest niezależny, obiektywny oraz nie mający żadnych powiązań z ZUS. Sąd oceniając sprawę i wydając wyrok kieruje się zasadami doświadczenia życiowego, swoją wiedzą oraz zasadami logicznego rozumowania. Ponadto w sprawach również często wykorzystywane są opinie biegłych ekspertów, np. lekarzy sądowych, którzy również są obiektywni i nie mają żadnego powodu, aby być stronniczymi w sprawie. Odwołujący ma zatem gwarancje, że jego sprawa zostanie rozpatrzona sprawiedliwie i obiektywnie.


Odmowa nie kończy sprawy! - kiedy odwołać się od decyzji zus? 


Choć niekorzystna dla nas decyzja ZUS na pierwszy rzut oka wydaje się ostateczna, w rzeczywistości tak nie jest. Ubiegając się o właściwe świadczenie (rentę, emeryturę, itd.) i otrzymując odmowę mamy prawo odwołać się od decyzji ZUS. Innymi słowy, na odmowie przyznania świadczenia sprawa się nie kończy. Chcąc kontynuować swoją sprawę, musimy udać się do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Wszyscy ubezpieczeni nie zgadzający się z rozstrzygnięciem ZUS mogą domagać się rozpatrzenia odwołania od niezależnej instytucji, jaką jest Sąd. Odwołanie skład się do ZUS z którego przyszła decyzja, a następnie organ ten przekazuje odwołanie wraz z aktami osobowymi ubezpieczonego do Sądu. Może zajść również przypadek, w którym ZUS zgodnie z art. 83 pkt. 6 ustawy o Systemie Ubezpieczeń Społecznych zmieni decyzję jeśli uzna ją za wadliwą, wtedy sprawa nie trafia do Sądu, jednakże występuje to sporadycznie. Procedura tę określana jest mianem samokontroli, autoweryfikacji ZUS stosowaną w sprawach ubezpieczeń społecznych, zarówno powszechnych jak o rolniczych. Od wyroku Sądu I Instancji Sądu Pracy i ubezpieczeń Społecznych przysługuje odwołanie do Sądu II Instancji. Wtedy dopiero wyrok jest ostatecznie prawomocny. Odwołać może się zarówno ZUS, jak i ubezpieczony.


Poniżej przedstawiamy, podstawowe informacje oraz w jaki sposób prawidłowo napisać odwołanie od decyzji ZUS, aby zwiększyć szanse na pozytywne rozpatrzenie sprawy. W artykule również zamieszczono wzór odwołania od decyzji ZUS.


Jak napisać odwołanie od decyzji ZUS - od czego zacząć? - Podstawowe Informacje.


Przed napisaniem odwołania należy ustalić kilka podstawowych i niezbędnych informacji, chodzi o następujące kwestii:

- Gdzie wnieść odwołanie - do oddziału ZUS z  którego przyszła niekorzystna decyzja.

- W jakim terminie to zrobić - miesiąc od dnia doręczenia decyzji ZUS, (W przypadku orzeczenia lekarza orzecznika ZUS termin na złożenie sprzeciwu to 14  dni, dopiero po rozpatrzeniu sprzeciwu przez komisje ZUS zostaje wydana decyzja od której przysługuje ewentualne odwołanie w terminu 30 dni). Odwołanie złożone po terminie podlega odrzuceniu przez Sąd.

- Co napisać w odwołaniu - temat rzeka, na pewno zarzuty do odwołania, uzasadnienie oraz wnioski dowodowe na których się opieramy.

- Koszty Sądowe - w sprawach ZUS istnieje zwolnienie z opat sądowych.


Decyzja ZUS powinna zawierać pouczenie o możliwości złożenia od niej odwołania, nadto powinna zawierać informacje jak Sąd jest właściwy do rozpoznania odwołania Z reguły jest to właściwy Sąd Okręgowy Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Sąd Rejonowy rozpatruje przeważnie odwołania w sprawach należnych zasiłków, odszkodowań oraz ustalenia stopnia niepełnosprawności lub samej niepełnosprawności. Termin na rozpatrzenie odwołania przez ZUS to 30 dni od daty otrzymania odwołania. Po tym terminie ZUS przesyła odwołanie do Sądu lub zmienia zaskarżoną decyzje (oczywiście do rzadkość).


CO NAPISAĆ W ODWOŁANIU OD DECYZJI ZUS? 


Odwołanie od decyzji ZUS należy sporządzić zgodnie z zasadami przewidzianymi w Kodeksie Postępowania Cywilnego (k.p.c.). Prawidłowo sporządzone odwołanie od decyzji ZUS to podstawa, niezbędne dane jakie muszą znaleźć się w odwołaniu od decyzji ZUS to:

- Dane identyfikacyjne odwołującego się – imię, nazwisko oraz adres.

- Data oraz miejsce napisania odwołania od decyzji ZUS.

- Numer NIP lub numer PESEL odwołującego się.

- Wskazanie właściwej placówki ZUS do której przesyłamy odwołanie oraz właściwego Sądu do którego ZUS przekazuje odwołanie.

- Oznaczenie daty wydanej decyzji oraz jej numeru identyfikacyjnego.

- Zatytułowanie pisma: ,,Odwołanie od decyzji ZUS", napisanie uzasadnienia wraz z podaniem wniosków dowodowych na poparcie twierdzeń.

- wskazanie wniosków odwołania - o co wnosimy.

- Uzasadnienie odwołania -wskazania zarzutów do odwołania z ich dokładnym wyjaśnieniem, z odpowiednim materiałem dowodowym na poparcie naszych twierdzeń. Warto powołać się na odpowiednie przepisy prawne oraz orzecznictwo sądowe oraz judykaturę, jeżeli osoba składająca odwołanie ma do nich dostęp. Poza argumentacja faktyczną zawsze dobrze jest powołać się na przepisy prawne.

- Podpisanie odwołania własnoręcznym podpisem.

- Odwołanie wnosi się w dwóch egzemplarzach.

- Odwołanie wysyła się przesyłką pocztową poleconą do ZUS lub można dostarczyć osobiście do ZUS.

- Odwołanie może zostać wniesione osobiście przez odwołującego się lub przez pełnomocnika (Adwokata, Radcę Prawnego).


 
gdzie złożyć odwołanie od decyzi zus? - Miejsce i termin składania odwołania.


Z odwołaniem od decyzji ZUS trzeba udać się do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Właściwym Sądem będzie ten, w okręgu którego zamieszkuje ubezpieczony. Odwołanie składa się na piśmie i dokonuje się tego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, Innymi słowy, odwołujący się od decyzji ZUS odwołuje się do Sądu za pośrednictwem ZUS-u. Wydaje się bezsensowne, ale ma swój sens. Chodzi bowiem o to, by pismo odwoławcze kierowane do Sądu przeszło przez ręce organu, który odmówił przyznania świadczenia i który może zmienić również sam decyzję jeśli uzna ją za wadliwą, co występuje sporadycznie. Termin na wniesienie odwołania wynosi miesiąc od momentu otrzymania decyzji. Zgodnie z przepisem art. 477(9) § 3 k.p.c. Sąd odrzuca odwołanie wniesione po upływie terminu, chyba że jego przekroczenie nie jest nadmierne i nastąpiło z przyczyn niezależnych od odwołującego się. Wedle postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 25 sierpnia 2021 roku, sygn. akt: II USK 295/21, uznano, że Sąd nie odrzuci odwołania od decyzji ZUS na podstawie art. 477(9) § 3 k.p.c. tylko wówczas, gdy okaże się bezsporne, że przekroczenie ustawowego terminu nie jest nadmierne i że nastąpiło z przyczyn niezależnych od odwołującego się.


Oto przykład prawidłowego zaadresowania odwołania od decyzji organu rentowego.


Osoba mieszkająca w danej miejscowości niezgadzająca się z decyzją ZUS swoje odwołanie powinna zaadresować jak poniżej:

- Sąd Okręgowy w Rybniku, Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oddział w Rybniku.

Jak widać w przykładzie, adres organu od którego decyzji chcemy się odwołać musi widnieć na kopercie, ponieważ, pracownicy tego organu są pierwszymi osobami, które powinny zapoznać się z treścią pisma.

- Analogicznie osoba zamieszkująca w mieście Katowice powinna wnieść odwołanie do Sadu Okręgowego w Katowicach, Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych  za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oddział w Katowicach. 


Jakie dowody w sprawie z ZUS?


Jako dowód w sprawie z odwołania od decyzji ZUS może zostać użyte wszystko co potwierdzi nasze stanowisko. Dowodami mogą być: Świadkowie, dokumentacja medyczna, czy pracownicza, dokumenty o innej treści, dowód z opinii biegłych sądowych lekarzy lub biegłych do spraw rachunkowości w sprawie rent i emerytur, przesłuchanie stron, zdjęcia, zrzuty ekranu, itd.

 

Jaki Sąd rozpoznaje ODWOŁANIA OD DECYZJI ZUS?


Odwołanie od decyzji ZUS są rozpatrywane co do zasady przez Sąd Okręgowy, Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Sąd ten rozstrzyga odwołania  poza wyjątkami, które to rozpoznawane są przez Sąd Rejonowy (podstawa prawna art. 477(8) k.p.c.).

Sądy Rejonowe rozpatrują następujące odwołania:

- o zasiłek chorobowy, zasiłek wyrównawczy, zasiłek opiekuńczy, zasiłek macierzyński, zasiłek pogrzebowy.

- o prawo do świadczenia rehabilitacyjnego.

- o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

- o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku lub choroby zawodowej pozostającej w związku z czynną służbą wojskową albo służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Celnej.

 

Kiedy wnieść odwołanie od decyzji ZUS?


Na odwołanie od decyzji ZUS, z którą się nie zgadzamy, mamy określony czas. Musimy wnieść je nie później niż po miesiącu od dnia, w którym doręczono nam decyzję. Wnoszenie odwołania po tym terminie nie ma sensu, ponieważ sąd odrzuci je z przyczyn formalnych. Korzystając z pośrednictwa poczty, trzeba mieć na uwadze to, że za termin złożenia odwołania uważa się datę widniejącą na stemplu pocztowym, a nie dzień, w którym przesyłka dotrze do odbiorcy.

Bezczynność organu rentowego. Zdarza się tak, że organ rentowy przez dwa miesiące nie reaguje na zgłoszenie roszczenia. W świetle prawa jest to bezczynność organu rentowego i traktuje się ją jako decyzję odmowną tego organu. Sytuacja taka uprawnia ubezpieczonego do złożenia odwołania bezpośrednio w sądzie.


SPRZECIW OD orzeczenia Lekarza orzecznika ZUS.


Od decyzji ZUS należy odróżnić orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, które jest wydawane przed wydaniem decyzji. Po uprawomocnieniu się stanowi podstawę do wydania decyzji przez ZUS. Od momentu doręczenia orzeczenia jest 14 dni na sporządzenie sprzeciwu. Jeśli sprzeciw nie zostanie złożony, a następnie zostanie wydana decyzja ZUS od której zostanie złożone odwołanie, to zostanie ono odrzucone przez Sąd właśnie z powodu nie złożenia sprzeciwu. Warto o tym pamiętać. Przy złożeniu sprzeciwu istnieje możliwość, że komisja rozpatrująca sprzeciw zmieni orzeczenie lekarza orzecznika ZUS. Oczywiście występuje to marginalnie. 


Odwołanie od decyzji ZUS Odmawiającej przyznania świadczeniA w drodze wyjątku.


Świadczenie w drodze wyjątku jest przyznawana przez Prezesa ZUS ubezpieczonemu lub jego członkom rodziny, jeśli wskutek wyjątkowych okoliczności nie spełniają warunków konicznych  do uzyskania prawa do emerytury, czy renty. Osoby ten nie mogą również podjąć pracy, założyć działalności gospodarczej ze względu na wiek, całkowitą niezdolność do pracy oraz nie mają niezbędnych środków do samodzielnego utrzymania się. 

Odwołanie od decyzji odmawiającej przyznania świadczenia w drodze wyjątku przysługuje do Prezesa ZUS. W takim przypadku odwołujący się może wnieść wniosek do do niego wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

 

Ile kosztuje odwołanie od decyzji zus?


Za odwołanie od decyzji ZUS sądy nie pobierają żadnych opłat. Tak więc, odwołujący się nie ponosi żadnych kosztów związanych z uruchomieniem i przeprowadzeniem postępowania sądowego w takiej sprawie.

Wyjątek stanowi sytuacja, gdy sąd uzna, że odwołanie od decyzji ZUS nie ma uzasadnienia. Wówczas ubezpieczony zobowiązany jest pokryć koszty sądowe. Może to być na przykład koszt zastępstwa procesowego, jeśli w imieniu organu rentowego występował adwokat lub radca prawny. 

 

Dlaczego warto odwoływać się od decyzji ZUS, którą uważamy za niesłuszną?


- Procedura składania odwołania od decyzji ZUS nie jest na tyle skomplikowana i trudna, by rezygnować z niej, gdy jesteśmy pewni co do tego, że decyzja ta jest dla nas krzywdząca i przynosi wymierne straty.

- Składając odwołanie od decyzji ZUS do sądu mamy pewność, że naszą sprawę rozpatrzy inna instytucja niż ta, w interesie której jest nieprzyznanie nam jakiegoś świadczenia. Sąd jest niezależny, niezawisły i bezstronny, a zatem możemy liczyć na obiektywne spojrzenie na sprawę i równie obiektywne rozstrzygnięcie.

- Sąd po raz kolejny i wnikliwie bada sporne okoliczności danej sprawy. W przypadku sporu z ZUS o rentę przyznawaną z tytułu niezdolności do pracy, wyznacznikiem decyzji jest stan zdrowia ubezpieczonego. W ramach postępowania sądowego, sąd zleca powtórne przebadanie go, ale tym razem przez lekarzy nie związanych z ZUS. Są to niezależni i biegli lekarze sądowi.

- Przed obliczem sądu ubezpieczony może sięgnąć po środki dowodowe, po jakie nie mógł sięgnąć w ramach odwoływania się do samego organu rentowego. Przykładowo, osoba, której ZUS odmówił przyznania emerytury, może w sądzie powołać świadków, by udowodnić przebieg wpłacania składek.


Co rozpatruje Sąd w wyniku odwołania od decyzji ZUS? - zakres rozpatrywania odwołania decyzji organu rentowego.


W sprawach odwołania od decyzji ZUS przedmiot rozpoznania sprawy sądowej wyznaczają granice decyzji organu rentowego, od której wniesiono odwołanie i tylko w tym zakresie podlega ona rozpatrzeniu przez Sąd zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym. Oznacza to, że przedmiot sprawy sądowej musi mieścić się w zakresie wskazanym w decyzji organu rentowego (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2017 roku, sygn. akt: I UK 371/16). Sąd nie może wychodzić poza zakres wskazany w decyzji ZUS.


Oto kilka wskazówek dotyczących napisania odwołania od decyzji ZUS:


Nagłówek:

W lewym górnym rogu podaj swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres, numer PESEL.
Po prawej stronie podaj dane ZUS: nazwa i adres oddziału, numer decyzji, data wydania decyzji.

Tytuł:

Umieść tytuł pisma, np. "Odwołanie od decyzji ZUS".


Wstęp:

W pierwszym akapicie podaj, od jakiej decyzji się odwołujesz (numer decyzji, data wydania, czego dotyczy).

Uzasadnienie:

Dokładnie opisz powody, dla których nie zgadzasz się z decyzją ZUS. Może to być błąd w obliczeniach, nieprawidłowe interpretowanie przepisów, brak uwzględnienia ważnych dowodów itp. Podaj wszelkie argumenty prawne i faktyczne, które przemawiają na Twoją korzyść. Możesz odwoływać się do konkretnych przepisów prawa, wyroków sądowych czy interpretacji prawnych. Warto wskazać, że zgodnie  na fakt że ciężar udowodnienia podnoszonych okoliczności spoczywa na odwołującym się, dlatego należy wskazać odpowiednie dowody na poparcie swoich twierdzeń zgodnie z art. 232 k.p.c. Zatem jeśli to możliwe, dołącz dowody potwierdzające Twoje stanowisko (np. zaświadczenia lekarskie, dokumenty, świadectwa pracy). 

Podsumowanie:

Wyraźnie zaznacz, czego się domagasz – np. zmiany decyzji, ponownego rozpatrzenia sprawy.
Możesz również poprosić o ustne wysłuchanie, jeśli uważasz, że może to pomóc w lepszym wyjaśnieniu sprawy.

Załączniki:

Wymień wszystkie dokumenty, które dołączasz do odwołania.

Podpis:

Na końcu odwołania złóż swój własnoręczny podpis oraz datę

Każda sprawa jest indywidualna, więc warto dostosować treść odwołania do konkretnych okoliczności Twojej sprawy.


Sprawy w których zus wydaje decyzje od których przysluguje odwołanie:


Decyzje ZUS od których przysługuje odwołanie:

- odmowa przyznania prawa do emerytury;

odmowa przyznania prawa do emerytury pomostowej;

- odmowa ponownego przeliczenia emerytury po ustaleniu praw emerytalnych;

- nie przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy, częściowej lub całkowitej;

- nieprawidłowe obliczenie wysokości świadczenia przez organ rentowy;

- nie przyznanie renty rodzinnej;

- odmowa przyznania zasiłku chorobowego z tytułu chwilowej niezdolności do pracy;

- nie przyznanie odszkodowania za wypadek przy pracy;

- ustalenie nieprawidłowego stopnia niepełnosprawności;

- nie przyznanie zasiłku macierzyńskiego, opiekuńczego;

- nieprawidłowe naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne;

- nakazanie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z ZUS;

- nie przyznanie prawa do zasiłku wyrównawczego;

- nie przyznanie prawa do zasiłku pogrzebowego;

nie przyznanie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego;

- nie przyznanie prawa do odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku lub choroby zawodowej pozostającej w związku z czynną służbą wojskową albo służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Celnej.


Odwołanie OD orzeczenia Powiatowego i Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o niepełnosprawności.


Od orzeczenia wydanego przez Powiatowy i Wojewódzkiego Zespół do sprawa Orzekania o Niepełnosprawności przysługuje dowołanie. Wprawdzie nie ma to nic wspólnego z ZUS, jednakże tryb odwoławczy jest dość podobny, a odwołania od orzeczeń Wojewódzkich Zespołów do spraw Orzekania o Niepełnosprawności są rozpatrywane przez Sądy Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. W pierwszej kolejności sprawa jest rozpatrywana przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, następnie jeśli decyzja jest negatywna do przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Jeśli orzeczenie jest dalej negatywne to przysługuje odwołanie do Sądu. Zespoły do spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydają orzeczenia określające niepełnosprawność oraz jej stopień.


Wskazać należy, że zgodnie z przepisem art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych niepełnosprawność definicje się jako trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy. Ustawodawca charakteryzuje niepełnosprawność za pomocą trzech przesłanek: 1) biologicznego, zdrowotnego w postaci naruszenia sprawności organizmu, 2) społeczna, pojmowana jako niezdolność do wypełniania ról społecznych oraz 3) ekonomiczna, zawodowa, będąca szczególną postacią niezdolności do wypełniania ról społecznych, jaką jest niezdolność do pracy (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 czerwca 2018 roku., sygn. akt:  I UK 255/17).


Istnieją trzy stopnie niepełnosprawności:
- Znaczny;
- Umiarkowany;
- Lekki.


Niepełnosprawność o stopniu znacznym
Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osoby mające naruszoną sprawność organizmu, niezdolne do podjęcia zatrudnienia, jednakże zdolne do wykonywania zatrudnienia w zakładzie pracy chronionej albo w zakładzie aktywizacji zawodowej, wymagające niezbędnej w celu pełnienia ról społecznych stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.


Niepełnosprawność o stopniu o stopniu umiarkowanym.
Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osoby o naruszonej sprawności organizmu, jednakże zdolne do wykonywania zatrudnienia na stanowisku pracy przystosowanym odpowiednio do potrzeb i możliwości wynikających z niepełnosprawności oraz wymagającą w celu pełnienia ról społecznych częściowej lub okresowej pomocy innej osoby w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.


Niepełnosprawność o stopniu lekkim.

Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osoby o naruszonej sprawności organizmu zdolne do wykonywania zatrudnienia, nie wymagające pomocy innej osoby w celu pełnienia ról społecznych. Dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.


rozpatrywanie ODWOŁANIa OD DECYZJI zus przed sądem I INSTANCJI.

 

W sytuacji gdy organ rentowy samodzielnie nie zmieni decyzji, to odwołanie wraz ze stanowiskiem ZUS i aktami osobowymi jest przekazywane do Sądu I Instancji. Sąd bada poprawność napisanego odwołania pod kątem formalnym. Jeśli Sąd I Instancji zauważy jakieś braki formalne w odwołaniu, to wzywa ubezpieczonego do ich uzupełnienia. Po uzupełnieniu Sąd nadaje sprawie bieg. Rozprawa sądowa zawiera dwa podstawowe elementy. Pierwszy element to właściwe i merytoryczne rozpatrzenie odwołania. Drugi zasadniczy element, to postępowanie dowodowe. To jakie dowody mogą występować w sprawach z ZUS wspomniano już wcześniej. Postępowanie przed Sądem dla odwołującego się jest bardzo korzystne już z samej jego istoty. Odwołanie rozpatrywane jest przez niezależny, niezawisły organ, który nie jest powiązany w żaden sposób z organem rentowym. Materiał dowodowy jest rozpatrywany przez Sąd wedle zasad doświadczenia życiowego oraz logiki Sądu. Często przy rozpatrywaniu spraw dopuszcza się dowód z niezależnych biegłych lekarzy sądowych. Wszystko to daje gwarancję najwyższej niezależności i obiektywizmu przy rozpatrywaniu odwołana. W trakcie rozprawy Sąd przedstawia wszystko co znajduje się w aktach sprawy.


Sąd I Instancji może wydać następujące rozstrzygnięcia:

- Uwzględnienie odwołania - sprawa wygrana (ZUS może odwołać się do Sądu II Instancji).

- Oddalenie odwołania - sprawa przegrana (można odwołać się do Sądu II Instancji).

- Odrzucenie odwołania - sprawa również przegrana, ale z przyczyn formalnych, np. odwołanie wniesione po terminie (można odwołać się do Sądu II Instancji).


Apelacja do Sądu II Instancji w razie przegrania sprawy w Sądzie I Instancji.


Od wyroku Sądu I Instancji przysługuje apelacja do Sądu II Instancji. Apelacje może złożyć od niekorzystnego wyroku zarówno ubezpieczony jak i ZUS. Apelację wnosi się do Sądu II Instancji za pośrednictwem Sądu I Instancji w terminie 14 dni od daty otrzymania wyroku wraz z uzasadnieniem. Wyrok Sądu II Instancji jest prawomocny. Sąd II Instancji rozpatruje czy Sąd I Instancji w sposób prawidłowy przeprowadził sprawę, pod kątem proceduralnym, prawnym oraz najważniejsze, czy Sąd w sposób prawidłowy ocenił materiał dowodowy. Sąd II Instancji zmienia wyrok Sądu I Instancji lub go utrzymuje - oddala apelacje. Istnieje również trzecia możliwość, a mianowicie Sąd może uchylić wyrok i przekazać go do ponownego rozpoznania Sądowi I Instancji w innym składzie.


Skarga kasacyjna w sprawie z odwołania od decyzji ZUS.


Wyrok Sądu II Instancji jest prawomocny, jednakże istniej możliwość wniesienia od niego kasacji do Sąd Najwyższego. Skargę Kasacyjną wnosi się w terminie dwóch miesięcy od otrzymania orzeczenia Sądu II Instancji wraz z uzasadnieniem. Skargę kasacyjną można wnieść tylko i wyłącznie za pośrednictwem adwokata lub radcy prawnego.


Pomoc Adwokata.


W sprawach z odwołania od decyzji ZUS warto skorzystać z pomocy adwokata, zarówno przy sporządzaniu odwołania jak i przy reprezentacji w Sądzie. W takim wypadku zawsze można liczyć na fachowe podejście do sprawy i uniknięcie ewentualnych błędów. Porada prawna u adwokata również pozwoli na ustalenie czy wnoszenie odwołania jest w ogóle sensowne i czy w sprawie są szanse na wygranie.


Więcej na temat odwołania od decyzji ZUS poniżej:

Sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS.

Odwołanie od Decyzji ZUS i co dalej.

Jak odwołać się od Decyzji ZUS? Jak napisać odwołanie od Decyzji ZUS?

Odwołanie od Decyzji ZUS Wzór oraz Podstawowe Informacje.

Ponowne Przeliczenie Emerytury.

Zwrot Nienależnie Pobranego Świadczenia z ZUS Świadczenie Nienależne - Odwołanie od Decyzji - ZUS.                                                                                  

Odwołanie od decyzji ZUS - Jak napisać odwołanie, Wzór odwołania, adwokat patryk riedel, pomagamy na terenie całego kraju, tel.: 500 045 724, email: ADWOKAT.RIEDEL@GMAIL.COM.