Porady online - Strona 2

Odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu mieszkalnego

Najemca lokalu mieszkalnego powinien opróżnić go z dniem, w którym umowa najmu wygasa. W praktyce jednak jest inaczej. Najemcy lokali mieszkalnych nie spieszą się z ich opróżnieniem, mimo że umowa najmu przestała obowiązywać. Po wygaśnięciu umowy najmu, najemca traci tytuł prawny do zajmowania go. Bywa nawet i tak, że byli lokatorzy pozostają w lokalu po tym jak uprawomocni się wyrok eksmisyjny. 

Więcej

Jak postępować ze zniesławieniem w sieci

W dzisiejszych czasach niektórym ludziom wydaje się, że są anonimowi w Internecie i mogą pisać co im się żywnie podoba, na temat każdego bez względu na to czy są to twierdzenia prawdziwe oraz czy są dla kogoś obraźliwe. Internet, podobnie jak papier wszystko przyjmie. Nie wszystko jednak da się przyjąć z punktu widzenia odbiorcy, a mówiąc wprost, wiele internetowych wpisów jest wręcz nie do przyjęcia. Pół biedy, jeśli obraźliwe, chamskie, agresywne i obelżywe wpisy dotyczą przedmiotów. Problem staje się poważny, gdy odnoszą się do innych osób.


Więcej

Egzekwowanie kontaktów z dzieckiem

Kontakty rodziców z dzieckiem wydają się być czymś naturalnym i nie wymagającym jakiegokolwiek egzekwowania. Są takie, jeśli dziecko wychowuje się w standardowej rodzinie. Przestają być, gdy rodzina ta przestaje istnieć, bo rodzice się rozwodzą. W takiej sytuacji opieka nad dzieckiem najczęściej przypada jednemu z rodziców. Drugi rodzic kontaktuje się z dzieckiem na zasadach określonych przez sąd. Nierzadko niestety bywa tak, że osoba mieszkająca z dzieckiem utrudnia kontakty drugiej osobie.

Więcej

Odszkodowanie za Szkody Górnicze po zaprzestaniu wydobycia/likwidacji kopalni

Po zaprzestaniu wydobycia, czy likwidacji zakładu górniczego powstaje problem, czy wystąpienie szkód górniczych na nieruchomości są faktycznie szkodami pochodzenia górniczego. Logiczną odpowiedzią jest, że tak. Każdy kto posiada nieruchomość i wie, że na danym terenie wydobycie prowadziła dana kopalnia wnioskuje, że szkody górnicze musiały powstać z powyższego względu. Oczywiście niekoniecznie zawsze tak jest, albowiem od każdej reguły istnieją wyjątki, ale w większości przypadków właściciel nieruchomości ma rację. Zakończenie eksploatacji wydobycia kopalin wynika np.: z powodu wyczerpania złóż, nieopłacalność wydobycia, czy innych okoliczności.


Więcej

Stalking: czym jest, jak się przejawia i jak się przed nim bronić?

Stalking, to kolejne z angielskich słów, które w oryginalnym brzmieniu i pisowni, zostało przeniesione do języka polskiego. Termin ten pojawia się w mediach na tyle często, że prawie każdy coś wie na ten temat. Większość z nas kojarzy stalking z nękaniem drugiej osoby i skojarzenie to jest prawidłowe. Od roku 2011, w polskim prawie istnieją przepisy odnoszące się do stalkingu. Samego słowa nie znajdziemy jednak w przepisach kodeksu karnego, ale zachowania, które obejmuje są już kryminalizowane. O stalkingu i grożących za to konsekwencjach karnych, mówi art. 190 a k.k. Za stalking grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, a w wyjątkowych przypadkach nawet do 10 lat.

Wspomniany tu artykuł mówi, że prawo zabrania zachowania, które polega na uporczywym nękaniu innej osoby bądź osoby jej najbliższej, które powoduje, że osoba ta w uzasadniony sposób czuje się zagrożona, bądź zachowania te naruszają sferę jej prywatności. 

Karane jest również podszywanie się pod inną osobą i wykorzystywanie jej wizerunku i danych osobowych w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej. 

 

Więcej

Renta Wyrównawcza


Większości z nas, rekompensata za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia kojarzy się z otrzymaniem jednorazowego odszkodowania w postaci konkretnej kwoty pieniężnej. Podobnie wygląda zadośćuczynienie za uszkodzenie ciała lub utratę zdrowia. Oprócz odszkodowania i zadośćuczynienia istnieje jeszcze coś takiego jak renta. Oprócz niej, w określonych sytuacjach, można ubiegać się również o inne świadczenia. art. 444 § 2 kodeksu cywilnego, mówi, że w przypadku, gdy osoba poszkodowana całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej; bądź zwiększeniu uległy jej potrzeby lub zmniejszyły się szanse na powodzenie w przyszłości, ma ona prawo żądać od osoby zobowiązanej do naprawienia szkody, świadczenia w postaci adekwatnej renty. 

Wniosek z powyższego przepisu jest taki, że osoba poszkodowana ma prawo domagać się od sprawcy szkody lub ubezpieczyciela wyrównania straty wynikającej ze szkody, w formie przyznania i wypłacenia renty, której wysokość równoważy poniesione straty. Z tym, że renta ta jest świadczeniem ciągłym. Rentę tego rodzaju nazywamy rentą uzupełniającą lub wyrównawczą. 

 

Więcej

Dochodzenie roszczeń alimentacyjnych z datą wsteczną

Więcej

Rozwód bez orzekania o winie

Adwokat Jastrzębie-Zdrój, Adwokat Wodzisław Śląski, Katowice

Rozwód bez orzekania o winie daje najszybszą możliwość uzyskania wyrku rozwodowego.  Jest to najprostszy sposób przeprowadzenia rozwodu, gdyż Sąd na zgodny wniosek stron pomija kwestię orzekania o winie w wyroku rozwodowym. Jak wspomniano dla uzyskania rozwodu w tym trybie potrzeba zgody obydwu stron, w razie gdyby jedna ze stron się temu sprzeciwiała i wnosiła o rozwód z orzeczeniem winy drugiej strony, to Sąd jest związany tym wnioskiem i musi orzec rozwód z rozstrzygnięciem kwestii winny w rozkładzie pożycia małżeńskiego stron. 

Więcej

Rozwód i Separacja - Ogólna charakterystyka

Pozew o rozwód.


Chcąc zakończyć związek małżeński należy udać się do właściwego sądu pozwem rozwodowym. Rozpoznawaniem spraw rozwodowych zajmują się Sądy Okręgowe I Instancji. ( Jeżeli chodzi o nasze województwo to: Sąd Okręgowy w Katowicach, Gliwicach, Rybniku oraz Bielsku Białej) Sprawę rozpoznaje  sędzia i dwóch ławników. Przy złożeniu pozwu należy uiścić stałą opłatę wynoszącą 600 złotych.

Jeśli w sprawie o rozwód sąd narzuci jednej ze stron płacenie alimentów na rzecz drugiej, strona zobowiązana musi także wnieść tzw. opłatę stosunkową od zasądzonego roszczenia. Jeśli sąd zasądzi eksmisję jednego z małżonków ze wspólnego mieszkania lub podział majątku wspólnego, pobierana jest opłata związana z wnioskiem o jedno lub drugie.

Jeśli wyrok rozwodowy nie zawiera orzeczenia o czyjejkolwiek winie za rozkład pożycia, co może zdarzyć się tylko na zgodny wniosek stron, połowa uiszczonej wcześniej opłaty sądowej ulega zwrotowi...

Więcej

Hipoteka nie ma wpływu na wartość rynkową nieruchomości przy jej podziale


Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2017 r., sygn. I CSK 54/16 Hipoteka obciążająca nieruchomość będącą własnością byłych małżonków, w związku z zaciągniętym przez nich wcześniej kredycie hipotecznym nie ma wpływu na wartość rynkową tej nieruchomości.

Więcej